Tại sao phải có kế hoạch kinh doanh?

Chia sẻ: Pho Bo | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
137
lượt xem
50
download

Tại sao phải có kế hoạch kinh doanh?

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bạn muốn kinh doanh? Bạn muốn khởi nghiệp? Để việc kinh doanh của bạn đạt được hiệu quả cao bạn phải có một kê hoạch kinh doanh hợp lý. Có 3 lý do chính để bạn cần xây dựng kế hoạch kinh doanh cho doanh nghiệp của bạn.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tại sao phải có kế hoạch kinh doanh?

  1. T i sao ph i có k ho ch kinh doanh? B n mu n kinh doanh? B n mu n kh i nghi p? vi c kinh doanh c a b n t ư c hi u qu cao b n ph i có m t kê ho ch kinh doanh h p lý. Có 3 lý do chính b n c n xây d ng k ho ch kinh doanh cho doanh nghi p c a b n. Chu kỳ ngành hàng 1. Quá trình nghiên c u xây d ng k ho ch kinh doanh bu c b n ph i suy nghĩ c n th n trư c khi t bút vi t. Công vi c n y òi h i b n ph i có m t cái nhìn khách quan, th n tr ng và không c m tính v toàn b công vi c kinh doanh c a mình. 2. Công trình c a b n (b n k ho ch kinh doanh hoàn ch nh) là m t công c i u hành kinh doanh h u ích, nó giúp b n qu n lý công vi c và i n ch thành công. 3. B n k ho ch kinh doanh hoàn ch nh giúp truy n t ý tư ng c a b n n các ng nghi p và là cơ s cho m i k ho ch tài chính c a b n. Ngoài ra b n k ho ch kinh doanh còn giúp b n th y trư c nh ng th thách, r i ro có th xãy n trư c khi nó tr nên quá mu n, do v y b n có th tìm gi i pháp gi i quy t ho c ngăn ng a trư c khi xãy ra. Nói m t cách khác, b n k ho ch kinh doanh có th ngăn ng a b n không i vào m t d án kinh doanh mà kh năng th t b i là quá rõ. Ba ph n c a m t b n k ho ch kinh doanh 1. Ý tư ng - Kinh doanh nghành ngh gì?
  2. - T i sao ch n nghành ngh n y? - M c tiêu xây d ng tr thành doanh nghi p m nh v m t nào? - Kinh doanh s n ph m gì? - Cơ s nào tin tư ng r ng khách hàng s mua c a doanh nghi p - i th c nh tranh là ai? - Làm th nào phát tri n n i b t trong lĩnh v c kinh doanh 2. Khách hàng - i tư ng nào là khách hàng và i tư ng nào s là khách hàng trong tương lai? - Doanh nghi p mang l i l i ích gì cho khách hàng? - Hi n có bao nhiêu khách hàng? - Doanh nghi p c n bao nhiêu khách hàng? - Cách th c khách hàng mua s n ph m là gì (hành vi)? - Hi n khách hàng mua s n ph m t i âu (kênh)? - Làm th nào khách hàng s bi t n doanh nghi p? - Cơ h i và r i ro chính c a doanh nghi p s là gì? 3. V n (ho c ti n m t) - Doanh nghi p c n bao nhiêu v n? - Làm th nào cân i thu chi và kh năng thanh toán ti n m t? - C n bao nhiêu v n lưu ng? - S kh ng ch ngân sách gì? - Làm th nào ki m tra tài chính? - Kh năng phát tri n n m c nào?
Đồng bộ tài khoản