Tầng ÔZÔN

Chia sẻ: caibapnt

đinh nghiã Tầng ôzôn là lớp bảo vệ nằm ở tầng bình lưu của khí quyển Trái Đất, có tác dụng lọc các tia cực tím trong ánh sáng Mặt trời - loại tia rất có hại cho con người và động thực vật

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Tầng ÔZÔN

tầng ôzôn


đinh nghiã
1.
Tầng ôzôn là lớp bảo vệ nằm ở tầng bình lưu của khí
quyển Trái Đất, có tác dụng lọc các tia cực tím
trong ánh sáng Mặt trời - loại tia rất có hại cho
con người và động thực vật
 Sự suy giảm tầng ôzôn là hiện
tượng giảm lượng ôzôn trong
tầng bình lưu.

Tầng ozon rất quan trọng đối với sự sống trên Trái đất vì nó h ấp th ụ
phần lớn tia cực tím của bức xạ mặt trời, không cho các tia này đến
được Trái đất. Nếu tầng ozon bị suy giảm, bức xạ UV sẽ đến Trái đất
nhiều hơn và làm tăng bệnh ung thư da, đục nhân mắt (cataract), làm
giảm sản lượng lương thực, ảnh hưởng đến hệ sinh thái biển.
Hiện nay tầng ozon đang bịnguy hại nghiêm
trọngHình ảnh lỗ thủng tầng
ozon nhìn từ mặt trăng
 lỗ thủng tầng ozon lớn nhất ở nam cực
từ trước đến nay
Nguyên nhân gây thủng tầng ôzôn

 Hoạt động của con người
 Tên lửa
 Chất CFC và SCAO
Những hình ảnh về
Khí thải của các nhà
Máy hoá chất và
Nước thải công nghiêp
Hoạt động của con người
Trong hoạt động san xuất con người đã thải ra những chât
thải công nghiệp như:khí CO (chất gây nên hiệu ứng nhà
kính),nước thải công nghiệp(chứa đựng phần lớn khí
mêtan)một trong những khí gây hiệu ứng nhà kính mạnh
nhât làm thủng tầng ôzôn.
Hoat động của con người

Ý thức của con người trong việc xử lí chất thải
công nghiệp chưa được chú trọng vì vậy mà ô
nhiễm ngày càng tăng cũng là một nguyên
nhân làm hổng lỗ thủng tầng ôzôn.
Tên lửa cũng là nguyên nhân gây thủng tầng ôzôn.

thoát ra từ tên lửa làm bào mòn tầng ôzôn
 Khí
tạo điều kiện các tia tử ngoại có hại xâm nhập
trái đất.
 Tên lửa tạo ra khí clo trên tầng bình lưu.clo kết
hợp với ôxi tạo cloôxit.Chất gây bào mòn tầng
ôzôn. 2 Cl + 2O2 = 2ClO + O2
Những hình
ảnh khac về
tên lửa
Chất CFC và SCAO là nguyyên nhân lam lỗ
thủng tầng ozôn ngày càng lan rộng

Do giá lạnh HNO3kết tủa thành giọt nước.Giọt này
lớn lên tạo thành tinh thể băng lớn.Khi (CFC) và chất
hoá học gayy bào mòn tầng ôzôn(SCAO)-tác nhân
chính gây phá huỷ tầng ôzôn gặp tinh thể băng này
tạo thành các gốc tự do(clo và brôm) làm O3 thành
O2.Vào mùa xuân dưới tác dụng của tia cực tím lại
tạo gốc clo và brôm để phá huỷ tầng ôzôn.
Lốc xoáy ngăn cản ôzôn bù đắp lỗ thủng làm lỗ
thủng ôzôn ngày càng lan rộng.
Hậu quả đối với nông nghiệp

Một nghiên cứu trên tờ scien chỉ
ra rằng do biến đổi khí hậu nam
phi mất 30% sản lượng ngô và cá
lương thực khác
Phụ nữ kenya băng qua những mảnh đất khô
cằn để mangthực phẩm cứu đói về nhà
Những người dân vùng kenya đang
tranh nhau thực phẩm cứu trợ của
hội chữ thập đỏ
LỖ THỦNG TẦNG OZON
LỖ THỦNG TẠI VÙNG NAM CỰC NGÀY
MỘT LAN RỘNG. HẬU QUẢ LÀ SỰ
TĂNG NGUY CƠ UNG THƯ DA,ĐỤC
THUỶ TINH THỂ VÀ LÀ MỐI ĐE DOẠ
ĐỐI VỚI HỆ SINH THÁI
BiÖn Ph¸p Kh¾c Phôc


H¹n chÕ vµ cuèi cïng lµ chÊm

døt hoµn toµn viÖc sö dông vµ
s¶n xuÊt CFC còng nh­ c¸c
chÊt ho¸ häc g© ra suy gi¶m
y
tÇng ozon nh­: tetraclorit
cacbon, hîp chÊt brom(halon)…
cô thÓ lµ:
+)KhuyÕn khÝch h¹n chÕ sö dông
Mét phßng giÆt ë Canada
n¨ng l­îng h¹t nh© tõng b­íc
n,
ho¹t ® éng nhê n¨ng l­îng
nghiªn cøu sö dông n¨ng l­îng
MÆt Trêi thu bëi c¸c tÊm
s¹ch nh­: N¨ng l­îng MÆt Trêi,
n¨ng l­îng MÆt Trêi
n¨ng l­îng giã, sãng biÓn.
Trang tr¹i giã ë §øc
Nhµ m¸y ® iÖn dïng nhiÖt l­îng cña biÓn
t¹i Hawai, Hoa Kú
+)Ap dông chÝnh s¸ch thuÕ r¸c th¶i chÊt «
nhiÔm.
+ )Xö lý « nhiÔm côc bé trong tõng khu c«ng
nghiÖp tõng nhµ m¸y , tõng c«ng ® s¶n xuÊt
o¹n
riªng biÖt ® gi¶m thiÓu c¸c lo¹i bôi vµ khÝ ®
Ó éc
h¹i vµo bÇu khÝ quûªn.
+ y dùng nhµ m¸y xö lý khÝ th¶i c«ng nghiÖp
)X©
vµ sinh ho¹t.
+ )Tuyªn truyÒn, gi¸o dôc réng r·I viÖc b¶o vÖ m«i
tr­êng cho mäi ng­êi , lµm cho hä hiÓu b¶o vÖ
m«i tr­êng- b¶o vÖ tÇng ozon lµ b¶o vÖ sù sèng
cña chÝnh m× nh.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản