Tạo động lực làm việc

Chia sẻ: Minh Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:89

3
724
lượt xem
391
download

Tạo động lực làm việc

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Động lực làm việc là một động cơ có ý thức hay vô thức khơi gợi và hướng hành động vào việc đạt đuợc mục tiêu mong đợi. Để tạo động lực cho một ai đó thực hiện việc gì, bạn phải làm cho nguời đó muốn làm việc đó chứ không phải bị buộc phải làm

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tạo động lực làm việc

 1. T o ñ ng l c làm vi c Ts. Phan Qu c Vi t Ths. Nguy n Huy Hoàng 1
 2. M c ñích 1. Gi i thi u các lý thuy t v hành vi 2. Tìm hi u các bi n pháp làm công vi c thú v 3. Xem xét các ñ ng l c làm vi c trong m t t p th trên quan ñi m ngư i lãnh ñ o và qu n lý 2
 3. K t qu Sau khi k t thúc khóa h c, h c viên s có th : K ra ñư c nh ng y u t nh hư ng ñ n hành vi c a nh ng ngư i làm vi c v i mình Mô t ñư c vai trò c a ngư i lãnh ñ o trong vi c t o ñ ng l c làm vi c cho nhân viên Áp d ng các k thu t làm giàu công vi c ñ t o ñ ng l c làm vi c cho nhân viên 3
 4. T o ñ ng l c làm vi c Khái ni m ñ ng l c Các lý thuy t T o ñ ng l c làm vi c 4
 5. T o ñ ng l c làm vi c Khái ni m ñ ng l c Các lý thuy t T o ñ ng l c làm vi c 5
 6. M i liên h v i các ch ñ qu n lý khác Chuyên Ngu n Lãnh Trao ñ i môn l c ñ o thông tin Gi i quy t mâu thu n QU N T o Xây d ng Con ñ ng t p th LÝ ngư i l c y thác Môi Ch t ðào trư ng lư ng Tham t o v n 6
 7. Vai trò c a ngư i qu n lý D n d t nhân viên ñ t ñư c nh ng m c tiêu ñã ñ ra m c năng l c cao nh t mà h có th 7
 8. Tâm sinh lý và ñ ng l c Hãy tư ng tư ng khi b n ñói... S k t h p gi a c m giác và ý nghĩ B n nh n th y c m giác ñó g i là “ñ ng cơ”. ñó trong mình và nó th c ñ y b n tìm cái gì Và th mà th a mãn ñó ñ ăn. ðôi khi c m ñ ng cơ ñó g i là giác ñó ñư c th hi n “nhu c u”. “Tôi mu n ăn...” 8
 9. Tâm sinh lý và ñ ng l c ð ng cơ ñ m nh b t ta ph i có hành ñ ng ñ th a mãn nhu c u -“b thúc ñ y” ki m th c ăn M c ñ b t ta hành ñ ng ñ th a mãn “nhu c u ” tìm th c ăn s nh hư ng ñ n tr ng thái tinh th n và m c ñ c g ng tìm th c ăn. 9
 10. Tâm sinh lý và ñ ng l c Nói chung, con ngư i ti p t c b thúc ñ y hành ñ ng cho ñ n khi th a mãn “nhu c u” ho c “ñ ng cơ” gi m K t qu c a hành vi làm th a mãn nhu c u - trong trư ng h p này là ăn bánh mỳ - thư ng ñư c g i là “m c ñích” hay “tr ng thái cu i cùng” 10
 11. Tâm sinh lý và ñ ng l c ðây là cách ti p c n theo tâm sinh lý h c. “ð ng cơ” t o ra b i s thay ñ i hóa h c bên trong con ngư i... …và b nh hư ng b i nh p sinh h c và ñôi khi kích thích b i nh ng gì chúng ta nghe hay nhìn th y 11
 12. B ng ñói ñ u g i ph i bò 12
 13. S khác nhau gi a nhân viên tích c c và nhân viên lư i nhác? 13
 14. ð ng l c M c ñ n l c nh m ñ t ñư c m c tiêu K t qu c a m c ñ th a mãn nhu c u cá nhân 14
 15. ð ng l c S khác bi t v hành vi trong công vi c gi a các cá nhân không liên quan ñ n kh năng ho c nh ng nhu c u ñòi h i c a môi trư ng bên ngoài 15
 16. ð ng l c Tìm khác bi t gi a cách làm vi c c a các cá nhân Lo i b khác bi t do s ña d ng v kh năng Lo i b khác bi t do ngo i c nh b t kh kháng Nh ng gì còn l i chính là: ð ng l c 16
 17. ð c ñi m Nhi u ngư i bi t nhưng r t khó ñ nh nghĩa Ch ñánh giá ñư c qua cách th c hi n công vi c Lý thuy t r t hay nhưng khó áp d ng 17
 18. ð nh nghĩa ð ng l c là gì? 18
 19. ð ng l c MOTIVATION = MOTIVE + ACTION 19
 20. ð ng l c làm vi c Là m t ñ ng cơ có ý th c hay vô th c khơi g i và hư ng hành ñ ng vào vi c ñ t ñư c m c tiêu mong ñ i. (T ñi n Ti ng Anh Longman) ð t o ñ ng l c cho ai ñó th c hi n vi c gì, b n ph i làm cho ngư i ñó mu n làm vi c ñó ch không ph i b bu c ph i làm. 20
Đồng bộ tài khoản