Tạo form có dạng sau trong access

Chia sẻ: pencil_4

Hướng dẫn : Tạo Main Form frm5 : Thông tin về từng khách hàng.  Tạo SubForm thứ nhất frmsub51: Các hóa đơn đã lập cho từng khách hàng.

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản