Tạo form có dạng sau trong access

Chia sẻ: pencil_4

Hướng dẫn : Tạo Main Form frm5 : Thông tin về từng khách hàng.  Tạo SubForm thứ nhất frmsub51: Các hóa đơn đã lập cho từng khách hàng.

Nội dung Text: Tạo form có dạng sau trong access

Tạo form có dạng sau trong access
Hướng dẫn :

 Tạo Main Form frm5 : Thông tin về từng
khách hàng.

 Tạo SubForm thứ nhất frmsub51: Các hóa
đơn đã lập cho từng khách hàng.

 Tạo Subform thứ hai frmsub52 : Chi tiết về
từng hoá đơn.
Dùng Form Design thiết kế mẫu form trên. Khi
chọn khách hàng ở Mainform thì Subform 1 sẽ
trình bày các hóa đơn đã lập cho khách hàng này.
Trong subForm1 nếu chọn hóa đơn nào đó thì chi
tiết về nó sẽ xuất hiện trong Subform2.

Liên kết giữa MainForm và SubForm1 thông qua
MAKH

o Link Child Fields : MAKH

o Link Master fields : MAKH

Tạo liên kết giữa SubForm1 và SubForm2 thông
qua MAHD

Bạn tạo 1 Textbox trong MainForm, qui định các
thuộc tính sau :

o Control Source :
FRMSUB51.FORM!MAHD

o Name : HD

o Visible : No (Cho form bài tập 5).
Trong SubForm tạo liên kết với Textbox này như
sau :

o Link Child Fields : MAHD

o Link Master fields : HD
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản