TAO GIONG NHO CONG Nghe

Chia sẻ: Nguyễn Thị Giỏi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:37

0
59
lượt xem
12
download

TAO GIONG NHO CONG Nghe

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'tao giong nho cong nghe', tài liệu phổ thông, sinh học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: TAO GIONG NHO CONG Nghe

 1. TRÖÔØNG THPT TRƯỜNG CHINH Tổ: GDCD – SINH HỌC – THỂ DỤC – NGOẠI NGỮ
 2. Kieåm tra baøi cuõ Cho bieát phöông phaùp taïo gioáng baèng ñoät bieán ñöôïc thöïc hieän theo nhöõng böôùc naøo? Caùc phöông phaùp taïo gioáng - Lai gioáng roài choïn loïc gioáng toát döïa vaøo nguoàn bieán dò toå hôïp (coù öu theá lai). - Gaây ñoät bieán. - Coâng ngheä teá baøo: - Coâng ngheä gen: Kó thuaät chuyeån gen
 3. TRÖÔØNG THPT TRƯỜNG CHINH - Coâng ngheä teá baøo: + Nuoâi caáy moâ. + Lai teá baøo xoâma, dung hôïp teá baøo traàn. + Nuoâi caáy haït phaán, noaõn roài ña boäi hoùa. + Nhaân baûn voâ tính. + Caáy truyeàn phoâi.
 4. Teá baøo höïc vaät
 5. Coâng ngheä gen: Kó thuaät chuyeån gen?
 6. CÔNG NGHỆ GEN 1. Khái niệm công nghệ gen: 2. Caùc böôùc tieán haønh: a, Moät soá khaùi nieäm: - ADN taùi toå hôïp laø 1phaân töû ADN nhoû ñöôïc laép raùp CAÂU HOÛI THAÛO LUAÄN töø caùc ñoaïn ADN cuûa caùc tb khaùc nhau -AND taùi toå( hôïptruyeàn + ADN ) theå laø gì? -Theåtruyền: là laøộgì? tử ADN nhỏ có khả năng -Thể truyeàn m t phân tự nhân đôi độc lập với hệ gen của tế bào củng như có thể gắn vào hệ gen của tế bào VD: plasmit, virut...
 7. b.Caùc böôùc tieán haønh Xem sơ đồ chuyển gen bằng plasmit và trả lời các câu hỏi sau 1. Neâu caùc böôùc tieán haønh cuûa kó thuaät chuyeån gen. 2. Tạo ADN tái tổ hợp bằng cách nào ? 3. Muốn cho ADN tái tổ hợp xâm nhập được vào tế bào nhận một cách dễ dàng thì ta cần phải làm gì ? 4. Làm thế nào để có thể nhận biết được tế bào nào có chứa ADN tái tổ hợp ?
 8. b. Caùc böôùc tieán haønh KỸ THUẬT CẤY GEN DÙNG PLASMIT LÀM THỂ TRUYỀN Enzim cắt Enzim cắt Restrictaza Gắn đoạn bị cắt vào plasmit nhờ enzim nối Ligaza ADN tái tổ hợp Chuyển đến tế bào nhận ADN Plasmit ADN của tế tái tổ hợp bào nhận dạng vòng
 9. b.Caùc böôùc tieán haønh KỸ THUẬT CẤY GEN DÙNG PLASMIT LÀM THỂ TRUYỀN Enzim cắt Enzim cắt Restrictaza Gắn đoạn bị cắt vào plasmit nhờ enzim nối Ligaza ADN tái tổ hợp Chuyển đến tế bào nhận ADN Plasmit ADN của tế tái tổ hợp bào nhận dạng vòng
 10. I. CÔNG NGHỆ GEN 2. Các bước cần tiến hành trong kĩ thuật chuyển gen: a. Tạo ADN tái tổ hợp. - Tách chiết được thể truyền và gen cần chuyển ra khỏi tế bào. - Dùng enzim cắt Restrictaza để cắt ADN tạo ra một loại đầu đính. - Dùng enzim nối Ligaza để gắn chúng lại thành ADN tái tổ hợp. b. Đưa ADN tái tổ hợp vào trong tế bào nhận. Để đưa ADN tái tổ hợp vào trong màng tế bào người ta dùng muối CaCl2 hoặc xung điện để làm giản màng sinh chất của tế bào, làm cho phân tử ADN tái tổ hợp dẽ dàng đi qua màng. c. Phân lập dòng tế bào chứa ADN tái tổ hợp - Chọn thể truyền có gen đánh dấu để phân biệt tế bào nào nhận được ADN tái tổ hợp. - Nhờ gen đánh dấu người ta biết được các tế bào có ADN tái tổ hợp.
 11. • Thể truyền là một phân tử ADN nhỏ có khả năng tự nhân đôi 1 cách độc lập với hệ gen của tế bào cũng ADN tái cóhợp là ắn t phân ệ gen cnhỏtđược lắp ráp từ các đoạn như tổ thể g mộ vào h tử ADN ủa ế bào. ADN lấy từ các tế bào khác nhau (thể truyền và gen cần chuyển) • Ví dụ: plasmit, virut (ADN của VR -mụcểI.2 SGKlà biến cho biết: Nghiên cứu đã đượcem hãy đổi) Th truyền gì? hoặc 1 số nST nhân tạo (nấm men) tái tổ hợp là gì? -ADN - Plasmid là phân tử Đặc điểm của thểng vòng ADN nhỏ, dạ truyền: -Phnằnhỏ dễ xâm àoậchất ải m trong tế b nh p vào tế bàoa nhiều loài vi khuẩn. củ - Có nhiềuThể truyền bản sao. -ChứPlasmit cóảkhả dấu - a 1 vài gen đánh năng cần ph i có -Có 1 hoặđôi đitrìnhậự Nu iđặệ nhân c vài c l tp vớ hc độ đặc ểm gì? thù để enzim ế bào. gen của tgiới hạn nhận biết và cắt
 12. Dựa vào sơ đồ chuyển gen chuyển gen, em hãy mô tả các bước tiến hành của kỹ thuật chuyển gen? S¬ ®å chuyÓn gen b»ng plasmit
 13. II. ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ GEN TRONG TẠO GIỐNG BIẾN ĐỔI GEN 1. Khái niệm sinh vật biến đổi gen - Sinh vật biến đổi gen là sinh vật mà hệ gen của nó đã được con người làm biến đổi cho phù hợp với lợi ích của mình - Người ta có thể làm biến đổi hệ gen của một sinh vật theo 3 cách sau: + Đưa thêm một gen lạ vào hệ gen + Làm biến đổi một gen có sẵn trong hệ gen + Loại bỏ hoặc làm bất hoạt một gen nào đó trong hệ gen. Ví dụ: ở cà chua gen làm chín quả bị bất hoạt nên có thể vận chuyển xa hoặc bảo quản lâu dài mà không bị hỏng. 2. Một số thành tựu tạo giống biến đổi gen
 14. Vi sinh vËt øng dông §éng Thùc vËt vËt
 15. ®éng VËT • T¹o ®−îc nh÷ng gièng míi cã n¨ng suÊt vµ chÊt l−îng cao h¬n vÒ s¶n phÈm. • §Æc biÖt t¹o ®−îc c¸c gièng míi s¶n xuÊt ra thuèc ch÷a bÖnh cho con ng−êi d−íi d¹ng thùc phÈm. • KÜ thuËt vi tiªm, sö dông tÕ bµo gèc, dïng tinh trïng nh− vect¬ mang gen…
 16. Vi sinh vËt øng dông §éng Thùc vËt vËt
 17. Vi tiêm

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản