TÀO THÁO UỐNG RƯỢU LUẬN ANH HÙNG LA QUÁN TRUNG (Trích hồi 21  “Tam quốc diễn nghĩa”)

Chia sẻ: geometry1122

Tác phẩm Đoạn trích thuộc hồi 21 trong tác phẩm Tam quốc diễn nghĩa của La Quán Trung. Anh em Lưu, Quan, Trương lúc này mới khởi nghiệp, chưa có đất dung thân và dựng nghiệp nên phải sang nương nhờ Tào Tháo. Tào Tháo là một người có tài nhưng chủ quan và đa nghi. Tào Tháo biết chí lớn của ba anh em Lưu Bị nên tìm cách mua chuộc, hòng thu nạp người tài, củng cố sức mạnh, đồng thời dẹp được mầm hoạ. Nội dung đoạn trích xoay quanh cuộc bàn luận về anh hùng...

Nội dung Text: TÀO THÁO UỐNG RƯỢU LUẬN ANH HÙNG LA QUÁN TRUNG (Trích hồi 21  “Tam quốc diễn nghĩa”)

TÀO THÁO UỐNG RƯỢU LUẬN ANH HÙNG

LA QUÁN TRUNG

(Trích hồi 21  “Tam quốc diễn nghĩa”)
1. Tác phẩm


Đoạn trích thuộc hồi 21 trong tác phẩm Tam quốc diễn nghĩa của La Quán

Trung. Anh em Lưu, Quan, Trương lúc này mới khởi nghiệp, chưa có đất dung thân

và dựng nghiệp nên phải sang nương nhờ Tào Tháo. Tào Tháo là một người có tài

nhưng chủ quan và đa nghi. Tào Tháo biết chí lớn của ba anh em Lưu Bị nên tìm cách

mua chuộc, hòng thu nạp người tài, củng cố sức mạnh, đồng thời dẹp được mầm hoạ.

Nội dung đoạn trích xoay quanh cuộc bàn luận về anh hùng giữa Tào Tháo và Lưu Bị,

qua đó phần nào thể hiện những nét tính cách tiêu biểu của Tào Tháo và Lưu Bị, hai

người anh hùng với hai tính cách trái ngược nhau.


Đoạn trích có kết cấu hoàn chỉnh như một vở kịch, có thắt nút, cao trào và mở

nút. Qua hai nhân vật Tào Tháo và Lưu Bị, đoạn trích cũng thể hiện được những nét

đặc sắc trong nghệ thuật xây dựng nhân vật của La Quán Trung. Nội dung tư tưởng

được thể hiện ở cách gọi tên nhân vật, ngôn ngữ, cử chỉ, quan niệm về người anh

hùng…
2. Tóm tắt


Huyền Đức có mưu đồ lớn nhưng chưa gặp thời, lại sợ Tào Tháo nghi ngờ bèn

trồng một vườn rau ở sau nhà, hằng ngày vun xới.


Một hôm, Tào Tháo cho người mời Huyền Đức vào tiếp kiến nhằm thăm dò ý

tứ. Tháo bày tiệc rượu ở tiểu đình, vừa ăn uống vừa nói chuyện vui vẻ. Lúc ngà ngà

say, lại có mây đen mù mịt, cơn mưa to sắp đến, Tào Tháo bèn chuyển sang hỏi

Huyền Đức về chuyện anh hùng trong thiên hạ. Lưu Bị muốn từ chối nhưng không

được, bèn kể ra tất cả những bậc anh tài thời nay mà mình từng biết. Thế nhưng chẳng

ngờ Tào Tháo gạt bay đi tất cả. Đang lúng túng chưa biết nói sao thì đột nhiên Tào

Tháo lấy tay trỏ vào Huyền Đức và nói: "Anh hùng thiên hạ bây giờ chỉ có sứ quân và

Tháo mà thôi". Huyền Đức nghe nói, giật mình rơi hết thìa đũa trong tay. Cũng may,

đúng lúc ấy, tiếng sấm ầm vang. Huyền Đức nhanh trí viện chuyện sấm chớp để che

đậy chuyện giật mình. Tào Tháo thấy thế không nghi ngờ gì Huyền Đức nữa.


3.Đọc hiểu


Khi bình về Tam quốc diễn nghĩa, các nhà phê bình văn học Trung Quốc đã

đưa ra bộ "tam tuyệt", ba đỉnh cao mẫu mực về tính cách : Tào Tháo tuyệt gian,

Khổng Minh tuyệt trí, Quan Công tuyệt nghĩa. Họ đều là những người có tài, là những

bậc anh hùng của Tam quốc, Tào Tháo là gian hùng, Quan Công, Khổng Minh là anh

hùng. Khi san định lại Tam quốc diễn nghĩa, với nhãn quan chính trị của nhân dân lao

động, nhà văn La Quán Trung đã có cách nhìn thiên vị đối với nhà Thục. Vì thế, Lưu

Bị đại đức, tình nghĩa bao nhiêu thì Tào Tháo lại gian xảo, đa nghi bấy nhiêu. Thái độ

của nhà văn đối với hai nhân vật được thể hiện ngay trong cách gọi tên hai nhân vật.
Với Tào Tháo, chỉ một lần tác giả gọi đủ tính danh là Tào Tháo, còn lại chỉ gọi là

Tháo, còn Lưu Bị tác giả đều gọi tên chữ là Huyền Đức một cách trân trọng và thiện

cảm. Cách gọi tên ấy đã thể hiện thái độ của nhà văn đối với nhân vật. Thái độ ấy

được thể hiện rõ hơn trong cuộc đấu trí giữa hai nhân vật này.


Với cách bố trí các chi tiết khéo léo và kịch tính, đoạn trích Tào Tháo uống

rượu luận anh hùng đã thể hiện được những nét tiêu biểu trong tính cách của hai nhân

vật chính của tiểu thuyết Tam quốc diễn nghĩa. Đoạn trích cũng đã thể hiện những nét

tiêu biểu trong nghệ thuật kể chuyện của Tam quốc diễn nghĩa. Đó là nghệ thuật tạo

và dẫn dắt tình huống truyện vừa kịch tính vừa rất lôgíc. Các chi tiết nối tiếp nhau một

cách rất tự nhiên và tính cách nhân vật lần lượt được bộc lộ.


Người chủ động lập cuộc rượu để bàn luận về anh hùng là Tào Tháo, Huyền

Đức hoàn toàn bất ngờ. Do chưa có đất dựng nghiệp, anh em Lưu, Quan, Trương phải

đến ở nhờ Tào Tháo để chờ cơ hội và chuẩn bị lực lượng. So với Tào Tháo, lúc này

Lưu Bị hoàn toàn yếu thế, vì vậy giống như con rồng ẩn mình, để che mắt Tào Tháo,

Lưu Bị phải ngày ngày giả vờ mải mê với chuyện vun xới, trồng rau. Mâu thuẫn và

kịch tính của đoạn trích bắt đầu từ đây. Vì muốn ẩn giấu ý định của mình, lại biết Tào

Tháo vốn tính đa nghi, nên khi người của Tào Tháo đến mời Lưu Bị đã "giật mình…

sợ tái mặt". Và nhất là khi Tào Tháo trỏ vào mình và Lưu Bị và nói : "Anh hùng trong

thiên hạ bây giờ chỉ có sứ quân và Tháo này mà thôi" thì "giật nảy mình, cái thìa, đôi

đũa cầm ở tay rơi cả xuống đất". Lưu Bị giật mình không phải là biểu hiện của sự hèn

nhát, ông giật mình bởi sợ rằng bị lộ ý đồ chiến lược. Lưu Huyền Đức nhanh chóng

lấy lại bình tĩnh và có cách xử lí tình huống rất thông minh. Tính cách khiêm nhường

và ôn hoà của một hiền nhân quân tử có chí lớn được thể hiện rõ trong lối ứng xử của
Huyền Đức. Trước câu hỏi đầy dò xét của Tháo về quan niệm người anh hùng, Huyền

Đức cũng đã rất khiêm tốn mà từ chối. Khi bị buộc phải trả lời, thì đưa ra những nhân

vật đáng lưu ý, trong đó có ý dò xét thái độ của Tào Tháo. Khiêm nhường, thận trọng,

kín đáo, khôn ngoan là những nét tính cách nổi bật của Huyền Đức trong đoạn trích

này, và đây cũng là phẩm chất cần thiết của một vị vua hiền.


Đối lập với tính cách khiêm nhường của Huyền Đức là thái độ kiêu ngạo, tự

phụ của Tào Tháo. Nhân vật này vốn đã rất nổi tiếng với câu nói "Ta thà phụ người

chứ nhất quyết không để người phụ ta". Tào Tháo có chí lớn, có tài cao, hiểu đời và

hiểu thời thế, luận về anh hùng, Tháo nói :


"Rồng lúc thì to, lúc thì nhỏ, lúc thì bay, lúc thì nấp. Lúc to thì nổi mây phun

mù ; lúc nhỏ thì thu hình ẩn bóng ; khi bay ra thì liệng trong trời đất ; khi ẩn thì núp ở

dưới sông".


Lí luận ấy thể hiện một trí tuệ sắc sảo, một tầm nhìn xa trông rộng. Chí lớn của

Tào Mạnh Đức còn được thể hiện ở quan niệm về anh hùng :


"Anh hùng là người trong bụng có chí lớn, có mưu cao, có tài bao trùm được cả

vũ trụ, có chí nuốt cả trời đất"...


Tào Tháo là một gian hùng thời loạn, quan niệm về người anh hùng của Tháo

là một quan niệm đầy tham vọng. Tháo có tài nhưng lòng dạ nham hiểm, xảo quyệt,

tính cách của hắn tiêu biểu cho những kẻ thống trị chuyên quyền, "Hắn cũng tàn bạo

như Đổng Trác, vô ơn bạc nghĩa như Lã Bố, nhưng biết che đậy tâm địa xấu xa, biết

lấy lòng người nên đã đi trọn con đường công danh sự nghiệp, mồ yên mả đẹp".

Những nét tính cách gian hùng của hắn được thể hiện một phần trong đoạn trích. Nổi
bật ở đoạn trích này là tính tự phụ, kiêu ngạo (hắn không coi ai đáng là anh hùng, trừ

hắn và Lưu Bị), hắn còn nham hiểm khi thăm dò ý định của Lưu Bị.


Mục đích cuộc luận bàn về anh hùng của Tháo là thăm dò thái độ của Huyền

Đức, vì thế Tháo lừa đánh những đòn rất bất ngờ và nham hiểm. Bất ngờ mời Huyền

Đức đến uống rượu, chủ động đưa ra nội dung bàn luận về quan niệm anh hùng và

buộc Huyền Đức vào thế không thể chối từ. Và gian xảo hơn là bất ngờ kết luận mình

và Huyền Đức là người anh hùng khiến cho Huyền Đức khó có thể tránh được sơ hở.

Song lòng yêu mến dành cho nhà Thục đã khiến nhà văn tạo nên một tiếng sấm rền

vang đầy bất ngờ và đúng lúc để giúp Huyền Đức che giấu được cái giật mình nguy

hiểm. Câu nói của Tào Tháo còn ẩn chứa cả sự ngầm đe doạ của một người đầy tham

vọng. Nét nổi bật nhất trong tính cách của Tào Tháo được thể hiện ở câu nói này. Đây

cũng là đỉnh điểm của mâu thuẫn, là điểm thắt nút và điểm mở nút là hành động che

giấu cái giật mình một cách khéo léo của Huyền Đức. Tào Tháo đẩy mâu thuẫn lên

cao trào với câu nói đầy khiêu khích còn Huyền Đức giải quyết mâu thuẫn bằng một

hành động khiêm nhường của một người biết ẩn mình khi cần thiết.


Tam quốc diễn nghĩa là một tiểu thuyết chiến trận song đằng sau những câu

chuyện về những trận đánh, những mưu đồ bá vương là những tư tưởng nhân đạo sâu

sắc. Qua những điển hình nghệ thuật như Tào Tháo, Lưu Bị, Quan Công, Trương Phi,

Khổng Minh, Tôn Quyền… tác giả đã thể hiện những quan điểm của mình về người

anh hùng, về cuộc sống và thể hiện ước mơ chính đáng của nhân dân về một xã hội ổn

định, một triều đình chuẩn mực. Đồng thời tác phẩm cũng cất lên tiếng nói phê phán

chiến tranh phong kiến vì mục đích tranh giành quyền lực giữa những kẻ đầy tham

vọng làm bá chủ thế giới.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản