TẠP CHÍ NÔNG NGHIỆP & PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN SỐ 168 NĂM 2011

Chia sẻ: manh749

T¹p chÝ NÔNG NGHI P & PHÁT TRI N NÔNG THÔN N¨m thø m−êi m T Sè 168 n¨m 2011 XuÊt b¶n 1 th¸ng 2 kú môc lôc Vâ thÞ thanh léc, nguyÔn phó son. Ph©n tÝch chuçi gi¸ trÞ lóa g¹o vïng ®ång b»ng s«ng Cöu Long n¨m 2009 L· tuÊn nghÜa. øng dông chØ thÞ ph©n tö trong chän t¹o gièng chÌ ®Æng thÞ ph−¬ng lan, nguyÔn hång s¬n, cï thÞ thanh phóc, nguyÔn v¨n s¬n, vò v¨n chiÕn, nguyÔn thÞ nga. Nghiªn cøu lùa chän mét sè thuèc trõ s©u sinh häc phôc vô s¶n xuÊt rau an toµn theo VietGAP...

Thể loại:

  Nông - Lâm - Ngư  » Ngư nghiệp

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản