TẠP CHÍ NÔNG NGHIỆP & PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN SỐ 168 NĂM 2011

Chia sẻ: Nguyen Hung Manh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
184
lượt xem
18
download

TẠP CHÍ NÔNG NGHIỆP & PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN SỐ 168 NĂM 2011

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

T¹p chÝ NÔNG NGHI P & PHÁT TRI N NÔNG THÔN N¨m thø m−êi m T Sè 168 n¨m 2011 XuÊt b¶n 1 th¸ng 2 kú môc lôc Vâ thÞ thanh léc, nguyÔn phó son. Ph©n tÝch chuçi gi¸ trÞ lóa g¹o vïng ®ång b»ng s«ng Cöu Long n¨m 2009 L· tuÊn nghÜa. øng dông chØ thÞ ph©n tö trong chän t¹o gièng chÌ ®Æng thÞ ph−¬ng lan, nguyÔn hång s¬n, cï thÞ thanh phóc, nguyÔn v¨n s¬n, vò v¨n chiÕn, nguyÔn thÞ nga. Nghiªn cøu lùa chän mét sè thuèc trõ s©u sinh häc phôc vô s¶n xuÊt rau an toµn theo VietGAP...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: TẠP CHÍ NÔNG NGHIỆP & PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN SỐ 168 NĂM 2011

  1. T¹p chÝ môc lôc NÔNG NGHI P 3-10 Vâ thÞ thanh léc, nguyÔn phó son. Ph©n tÝch chuçi gi¸ trÞ & PHÁT TRI N NÔNG THÔN lóa g¹o vïng ®ång b»ng s«ng Cöu Long n¨m 2009 N¨m thø m−êi m T 11-17 L· tuÊn nghÜa. øng dông chØ thÞ ph©n tö trong chän t¹o gièng chÌ 18-23 ®Æng thÞ ph−¬ng lan, nguyÔn hång s¬n, cï thÞ thanh Sè 168 n¨m 2011 phóc, nguyÔn v¨n s¬n, vò v¨n chiÕn, nguyÔn thÞ nga. XuÊt b¶n 1 th¸ng 2 kú Nghiªn cøu lùa chän mét sè thuèc trõ s©u sinh häc phôc vô s¶n xuÊt rau an toµn theo VietGAP 24 -29 TrÇn v¨n h©u, nguyÔn chÝ Linh. Nghiªn cøu ®Æc tÝnh ra hoa cña dõa Tæng biªn tËp xiªm löa vµ døa Th¸i Lan (Cocos nucifera L.) ®−îc trång t¹i huyÖn Giång Ts. Bïi huy hiÒn Tr«m, tØnh BÕn Tre §T: 04.38345457 30-37 NguyÔn ®¨ng vü, ph¹m quang lîi. KÕt qu¶ x¸c lËp chØ sè thùc vËt trªn ¶nh viÔn th¸m quang häc ®Ó nhËn biÕt c¸c khu vùc lóa bÞ s©u h¹i Phã tæng biªn tËp Ph¹m Hµ Th¸i 38-46 TrÇn thÞ d¹ th¶o, lª ®×nh ®«n, bïi c¸ch tuyÕn. T¸c ®éng §T: 04.37711070 cña nÊm céng sinh vµ ph©n l©n ®Õn sinh tr−ëng vµ n¨ng suÊt ng« (Zea may L.) trªn ®Êt n©u ®á tØnh B×nh Ph−íc 47-51 T¨ng ®øc th¾ng, nguyÔn thanh h¶i, vò quang trung, mai trung hiÕu. ChÕ ®é nguån n−íc vïng b¸n ®¶o Cµ Mau sau khi x©y Toµ so¹n - TrÞ sù dùng cèng C¸i lín, C¸i bÐ vµ c¸c cèng ven BiÓn T©y Sè 10 NguyÔn C«ng Hoan QuËn Ba §×nh - Hµ Néi 52-57 Lª ®øc, kh−¬ng minh ph−îng. Hµm l−îng ®ång, coban, mangan, kÏm §T: 04.37711072 vµ s¾t trong ®Êt vµ thøc ¨n cho bß s÷a ë N«ng tr−êng Méc Ch©u Fax: 04.37711073 E-mail: tapchinongnghiep@vnn.vn 58-63 Lª v¨n bÐ. Nghiªn cøu kh¶ n¨ng chÞu ngËp n−íc vµ ¶nh h−ëng cña qu¸ tr×nh ngËp ®Õn n¨ng suÊt vµ gi¸ trÞ dinh d−ìng cña cá Paspalum atratum Swallen Bé phËn th−êng trùc 64-72 Ninh thÞ len, trÇn quèc viÖt, lª v¨n huyªn, sÇm v¨n h¶i. 135 Pasteur Nghiªn cøu nhu cÇu n¨ng l−îng, protein vµ axit amin (lyzin, methionin, QuËn 3 - TP. Hå ChÝ Minh threonin vµ tryptophan) cho lîn lai 4 m¸u ngo¹i nu«i thÞt ë ViÖt Nam §T/Fax: 08.38274089 73-79 NguyÔn v¨n m¹nh, bïi thÞ nga. §¸nh gi¸ møc ®é tÝch tô vµ « nhiÔm bïn ®¸y ao nu«I th©m canh t«m só ( Penaeus monodon) 80-87 NguyÔn duy quúnh tr©m. Nghiªn cøu tû lÖ tiªu hãa mét sè lo¹i GiÊy phÐp sè: thøc ¨n trªn c¸ trª lai (Clarias macrocephalus x C. gariepinus) vµ r« phi 400/GP - BVHTT ®¬n tÝnh (Oreochromis niloticus) Bé V¨n ho¸ - Th«ng tin cÊp ngµy 28 th¸ng 12 n¨m 2000. 88-92 Ng« trÝ dòng, nguyÔn thÞ bÝch ngäc. TÝnh ®a d¹ng vµ tiÒm n¨ng ph¸t hiÖn loµi míi trong hä cau dõa (Arecaceae) ë rõng tù nhiªn x· H−¬ng Phó, Nam §«ng, Thõa Thiªn - HuÕ In t¹i XÝ nghiÖp in II - Nhµ in KH&CN 93-97 P h¹m quang thu, nguyÔn m¹nh hµ, lª thÞ xu©n. P h©n 18 Hoµng Quèc ViÖt, Hµ Néi bè nÊm ®«ng trïng h¹ th¶o I saria Tenuipes ( Peck.) Samson ë ViÖt Nam 98-102 NguyÔn h÷u thiÖn. X¸c ®Þnh mét sè quy luËt cÊut tróc c¬ b¶n cña Gi¸: 15.000® rõng trång mì (Manglietia conifera Dandy) t¹i C«ng ty L©m nghiÖp Yªn S¬n, tØnh Tuyªn Quang
  2. CONTENTS VIETNAM JOURNAL OF Vo Thi Thanh Loc, Nguyen Phu Son. Rice value chain analysis 3-10 AGRICULTURE AND RURAL in the Mekong delta in 2009 DEVELOPMENT La Tuan Nghia. Application of molecular marker in the tea breeding 11-17 Dang Thi Phuong Lan, Nguyen Hong Son, Cu Thi Thanh 18-23 Phuc, Nguyen Van Son, Vu Van Chien, Nguyen Thi Nga. THE eleven YEAR Selection of bio-insecticides for suporting good agriculture practice No. 168 - 2011 (GAP) of safe vagetables Tran Van Hau, Nguyen Chi Linh. Investigating flowering 24 -29 characteristics of “Xiem Lua” and “Dua Thailand” coconut (Cocos nucifera L.) in Giong Trom district, Ben Tre province Nguyen Dang Vy, Pham Quang Loi. The result of plant index 30-37 detection on optical remote sensing image to detect rice damaged area Editor-in-Chief Dr. bui huy hien by pests Tel: 04.38345457 Tran Thi Da Thao, Le Dinh Don, Bui Cach Tuyen. Effect of 38-46 phosphorus and vesicular – Arbuscular mycorrhiza on the growth and yield of maize grown in red - brown soil at Binh Phuoc province Tang Duc Thang, Nguyen Thanh Hai, Vu Quang Trung, Mai 47-51 Deputy Editor-in-Chief Trung Hieu. Water resources regime in the Ca Mau peninsula when Bs. Pham Ha Thai Cai Lon, Cai Be sluices would be built Tel: 04.37711070 Le Duc, Khuong Minh Phuong. The contents of copper, cobalt, 52-57 manganese and iron in the soil and feed for dairy cow at Moc Chau state farm Head-office Le Van Be. Study of the waterlogged tolerance and impact of this 58-64 No 10 Nguyenconghoan process on yield and nutritional values of Paspalum atraum grass in Badinh - Hanoi - Vietnam the field Tel: 04.37711072 Fax: 04.37711073 Ninh Thi Len, Tran Quoc Viet, Le Van Huyen , Sam Van Hai. 65-74 E-mail: tapchinongnghiep@vnn.vn Requirement of fattening pigs crossed by four breeds for metabolic, crude protein and amino acids (lysine, methionine, tryptophane) in Vietnam Nguyen Van Manh, Bui Thi Nga. Assessments of accumulated 75-81 and polluted levels of bottom sediments from Penaeus monodon Representative Office intensive farming 135 Pasteur Dist 3 - Hochiminh City Nguyen Duy Quynh Tram. Study on apparent digestibility of 82-87 Tel/Fax: 08.38274089 selected feedstuffs in hybrid catfish (Clarias macrocephalus x C. gariepinus) and Nile tilapia (Oreochromis niloticus) Ngo Tri Dung, Nguyen Thi Bich Ngoc. Diversity and probably 88-92 new species of palmae family (Arecaceae) in natural forest of Huong Phu commune, Nam Dong district, Thua Thien - Hue province Pham Quang Thu, Nguyen Manh Ha, Le Thi Xuan. Distribution Printing in Science and 93-97 Technology Printing House of entopathogenic fungus Isaria tenuipes (Peck.) Samson in Vietnam Nguyen Huu Thien. Identifying some basic rules on the structure of 98-102 the plantation of the production forests Manglietia conifera Dandy in Yen Son Forestry Company, Tuyen Quang province

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản