TẠP CHÍ NÔNG NGHIỆP & PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN SỐ 168 NĂM 2011

Chia sẻ: manh749

T¹p chÝ NÔNG NGHI P & PHÁT TRI N NÔNG THÔN N¨m thø m−êi m T Sè 168 n¨m 2011 XuÊt b¶n 1 th¸ng 2 kú môc lôc Vâ thÞ thanh léc, nguyÔn phó son. Ph©n tÝch chuçi gi¸ trÞ lóa g¹o vïng ®ång b»ng s«ng Cöu Long n¨m 2009 L· tuÊn nghÜa. øng dông chØ thÞ ph©n tö trong chän t¹o gièng chÌ ®Æng thÞ ph−¬ng lan, nguyÔn hång s¬n, cï thÞ thanh phóc, nguyÔn v¨n s¬n, vò v¨n chiÕn, nguyÔn thÞ nga. Nghiªn cøu lùa chän mét sè thuèc trõ s©u sinh häc phôc vô s¶n xuÊt rau an toµn theo VietGAP...

Thể loại:

  Nông - Lâm - Ngư  » Ngư nghiệp

Nội dung Text: TẠP CHÍ NÔNG NGHIỆP & PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN SỐ 168 NĂM 2011

T¹p chÝ môc lôc
NÔNG NGHI P
3-10
Vâ thÞ thanh léc, nguyÔn phó son. Ph©n tÝch chuçi gi¸ trÞ
& PHÁT TRI N NÔNG THÔN
lóa g¹o vïng ®ång b»ng s«ng Cöu Long n¨m 2009
N¨m thø m−êi m T 11-17
L· tuÊn nghÜa. øng dông chØ thÞ ph©n tö trong chän t¹o gièng chÌ
18-23
®Æng thÞ ph−¬ng lan, nguyÔn hång s¬n, cï thÞ thanh
Sè 168 n¨m 2011
phóc, nguyÔn v¨n s¬n, vò v¨n chiÕn, nguyÔn thÞ nga.
XuÊt b¶n 1 th¸ng 2 kú
Nghiªn cøu lùa chän mét sè thuèc trõ s©u sinh häc phôc vô s¶n xuÊt
rau an toµn theo VietGAP
24 -29
TrÇn v¨n h©u, nguyÔn chÝ Linh. Nghiªn cøu ®Æc tÝnh ra hoa cña dõa
Tæng biªn tËp
xiªm löa vµ døa Th¸i Lan (Cocos nucifera L.) ®−îc trång t¹i huyÖn Giång
Ts. Bïi huy hiÒn
Tr«m, tØnh BÕn Tre
§T: 04.38345457
30-37
NguyÔn ®¨ng vü, ph¹m quang lîi. KÕt qu¶ x¸c lËp chØ sè
thùc vËt trªn ¶nh viÔn th¸m quang häc ®Ó nhËn biÕt c¸c khu vùc lóa
bÞ s©u h¹i
Phã tæng biªn tËp
Ph¹m Hµ Th¸i 38-46
TrÇn thÞ d¹ th¶o, lª ®×nh ®«n, bïi c¸ch tuyÕn. T¸c ®éng
§T: 04.37711070 cña nÊm céng sinh vµ ph©n l©n ®Õn sinh tr−ëng vµ n¨ng suÊt ng«
(Zea may L.) trªn ®Êt n©u ®á tØnh B×nh Ph−íc
47-51
T¨ng ®øc th¾ng, nguyÔn thanh h¶i, vò quang trung, mai
trung hiÕu. ChÕ ®é nguån n−íc vïng b¸n ®¶o Cµ Mau sau khi x©y
Toµ so¹n - TrÞ sù
dùng cèng C¸i lín, C¸i bÐ vµ c¸c cèng ven BiÓn T©y
Sè 10 NguyÔn C«ng Hoan
QuËn Ba §×nh - Hµ Néi
52-57
Lª ®øc, kh−¬ng minh ph−îng. Hµm l−îng ®ång, coban, mangan, kÏm
§T: 04.37711072
vµ s¾t trong ®Êt vµ thøc ¨n cho bß s÷a ë N«ng tr−êng Méc Ch©u
Fax: 04.37711073
E-mail: tapchinongnghiep@vnn.vn
58-63
Lª v¨n bÐ. Nghiªn cøu kh¶ n¨ng chÞu ngËp n−íc vµ ¶nh h−ëng
cña qu¸ tr×nh ngËp ®Õn n¨ng suÊt vµ gi¸ trÞ dinh d−ìng cña cá
Paspalum atratum Swallen
Bé phËn th−êng trùc 64-72
Ninh thÞ len, trÇn quèc viÖt, lª v¨n huyªn, sÇm v¨n h¶i.
135 Pasteur Nghiªn cøu nhu cÇu n¨ng l−îng, protein vµ axit amin (lyzin, methionin,
QuËn 3 - TP. Hå ChÝ Minh threonin vµ tryptophan) cho lîn lai 4 m¸u ngo¹i nu«i thÞt ë ViÖt Nam
§T/Fax: 08.38274089
73-79
NguyÔn v¨n m¹nh, bïi thÞ nga. §¸nh gi¸ møc ®é tÝch tô vµ «
nhiÔm bïn ®¸y ao nu«I th©m canh t«m só ( Penaeus monodon)
80-87
NguyÔn duy quúnh tr©m. Nghiªn cøu tû lÖ tiªu hãa mét sè lo¹i
GiÊy phÐp sè:
thøc ¨n trªn c¸ trª lai (Clarias macrocephalus x C. gariepinus) vµ r« phi
400/GP - BVHTT
®¬n tÝnh (Oreochromis niloticus)
Bé V¨n ho¸ - Th«ng tin cÊp ngµy
28 th¸ng 12 n¨m 2000.
88-92
Ng« trÝ dòng, nguyÔn thÞ bÝch ngäc. TÝnh ®a d¹ng vµ tiÒm
n¨ng ph¸t hiÖn loµi míi trong hä cau dõa (Arecaceae) ë rõng tù
nhiªn x· H−¬ng Phó, Nam §«ng, Thõa Thiªn - HuÕ
In t¹i XÝ nghiÖp in II - Nhµ in KH&CN 93-97
P h¹m quang thu, nguyÔn m¹nh hµ, lª thÞ xu©n. P h©n
18 Hoµng Quèc ViÖt, Hµ Néi bè nÊm ®«ng trïng h¹ th¶o I saria Tenuipes ( Peck.) Samson ë
ViÖt Nam
98-102
NguyÔn h÷u thiÖn. X¸c ®Þnh mét sè quy luËt cÊut tróc c¬ b¶n cña
Gi¸: 15.000® rõng trång mì (Manglietia conifera Dandy) t¹i C«ng ty L©m nghiÖp Yªn
S¬n, tØnh Tuyªn Quang
CONTENTS
VIETNAM JOURNAL OF
Vo Thi Thanh Loc, Nguyen Phu Son. Rice value chain analysis 3-10
AGRICULTURE AND RURAL
in the Mekong delta in 2009
DEVELOPMENT
La Tuan Nghia. Application of molecular marker in the tea breeding 11-17

Dang Thi Phuong Lan, Nguyen Hong Son, Cu Thi Thanh 18-23
Phuc, Nguyen Van Son, Vu Van Chien, Nguyen Thi Nga.
THE eleven YEAR
Selection of bio-insecticides for suporting good agriculture practice
No. 168 - 2011
(GAP) of safe vagetables

Tran Van Hau, Nguyen Chi Linh. Investigating flowering 24 -29
characteristics of “Xiem Lua” and “Dua Thailand” coconut (Cocos
nucifera L.) in Giong Trom district, Ben Tre province

Nguyen Dang Vy, Pham Quang Loi. The result of plant index 30-37
detection on optical remote sensing image to detect rice damaged area
Editor-in-Chief
Dr. bui huy hien by pests
Tel: 04.38345457
Tran Thi Da Thao, Le Dinh Don, Bui Cach Tuyen. Effect of 38-46
phosphorus and vesicular – Arbuscular mycorrhiza on the growth and
yield of maize grown in red - brown soil at Binh Phuoc province

Tang Duc Thang, Nguyen Thanh Hai, Vu Quang Trung, Mai 47-51
Deputy Editor-in-Chief Trung Hieu. Water resources regime in the Ca Mau peninsula when
Bs. Pham Ha Thai Cai Lon, Cai Be sluices would be built
Tel: 04.37711070
Le Duc, Khuong Minh Phuong. The contents of copper, cobalt, 52-57
manganese and iron in the soil and feed for dairy cow at Moc Chau
state farm
Head-office
Le Van Be. Study of the waterlogged tolerance and impact of this 58-64
No 10 Nguyenconghoan
process on yield and nutritional values of Paspalum atraum grass in
Badinh - Hanoi - Vietnam
the field
Tel: 04.37711072
Fax: 04.37711073 Ninh Thi Len, Tran Quoc Viet, Le Van Huyen , Sam Van Hai. 65-74
E-mail: tapchinongnghiep@vnn.vn Requirement of fattening pigs crossed by four breeds for metabolic,
crude protein and amino acids (lysine, methionine, tryptophane) in
Vietnam

Nguyen Van Manh, Bui Thi Nga. Assessments of accumulated 75-81
and polluted levels of bottom sediments from Penaeus monodon
Representative Office
intensive farming
135 Pasteur
Dist 3 - Hochiminh City
Nguyen Duy Quynh Tram. Study on apparent digestibility of 82-87
Tel/Fax: 08.38274089
selected feedstuffs in hybrid catfish (Clarias macrocephalus x C.
gariepinus) and Nile tilapia (Oreochromis niloticus)

Ngo Tri Dung, Nguyen Thi Bich Ngoc. Diversity and probably 88-92
new species of palmae family (Arecaceae) in natural forest of Huong
Phu commune, Nam Dong district, Thua Thien - Hue province

Pham Quang Thu, Nguyen Manh Ha, Le Thi Xuan. Distribution
Printing in Science and 93-97
Technology Printing House of entopathogenic fungus Isaria tenuipes (Peck.) Samson in Vietnam

Nguyen Huu Thien. Identifying some basic rules on the structure of 98-102
the plantation of the production forests Manglietia conifera Dandy in
Yen Son Forestry Company, Tuyen Quang province

Tài Liệu Ngư nghiệp Mới Xem thêm » Tài Liệu mới cập nhật Xem thêm »

Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản