Tập đọc 2 - AI NGOAN SẼ ĐƯỢC THƯỞNG, CHÁU NHỚ BÁC HỒ

Chia sẻ: fordec

-Đọc trơn toàn bài. Ngắt nghỉ hơi đúng. -Hiểu nghĩa các từ được chú giải cuối bài đọc. Hiểu ý nghĩa câu chuyện : Bác rất yêu thiếu nhi. Bác rất quan tâm đến thiếu nhi,… - Giáo dục hs biết quan tâm đến người khác.

Nội dung Text: Tập đọc 2 - AI NGOAN SẼ ĐƯỢC THƯỞNG, CHÁU NHỚ BÁC HỒ

K HO CH BÀI H C

MÔN : T P C

Bài 59 : AI NGOAN S Ư C THƯ NG

I.M C TIÊU :

- c trơn toàn bài. Ng t ngh hơi úng.

-Hi u nghĩa các t ư c chú gi i cu i bài c. Hi u ý nghĩa câu chuy n : Bác
r t yêu thi u nhi. Bác r t quan tâm n thi u nhi,…

- Giáo d c hs bi t quan tâm n ngư i khác.

II. DÙNG D Y H C:

GV: Tranh minh ho SGK.

HS: Xem bài trư c.

III.CÁC HO T NG D Y H C:

1.Kh i ng : ( 1 phút ) Hát

2.KT bài cũ : (4 phút)

-GV 2 hs c và tr l i câu h i bài Cây a quê hương

- Nh n xét ghi i m.

3.Bài m i :

a) Gi i thi u bài: “ Ai ngoan s ư c thư ng”. (Dùng tranh gi i thi u)

b) Các ho t ng d y h c:
TL HO T NG D Y HO T NG H C

10ph *Ho t ng 1: Luy n c

M c tiêu : c úng toàn bài

Giáo viên cm ul n1 -Hs theo dõi

-Y/C hs c n i ti p câu . - c n i ti p

+Y/C hs phát hi n t khó, c t khó, gv ghi
b ng : quyâ quanh, t m r a, vang lên,…
-Hs c t khó cá nhân+ ng
thanh

-Gv chia o n : 3 o n

-Y/C c n i ti p o n : - c n i ti p.

+Y/C hs phát hi n t m i, ghi b ng : h ng hào,
l i non n t, trìu m n,…
- c, gi i nghĩa t .
-Hư ng d n luy n c câu.
-Hs c
- c o n trong nhóm, thi c.
-Hs trong nhóm c v i nhau

- i di n nhóm thi c.
-Nh n xét tuyên dương.

-C l p ng thanh toàn bài.

K t lu n : Hs c trôi ch y t ng o n
TI T 2 (Chuy n ti t)TL HO T NG D Y HO T NG H C

15 ph *Ho t ng 2 : Tìm hi u bài

M c tiêu :Hs bi t ư c tình c m c a Bác H
dành cho thi u nhi

-Y/C hs c th m toàn bài.
-Hs c.
-Cho hs c câu h i SGK và tr l i.
- c bài và tr l i câu h i
+N i dung bài nói lên i u gì ?
-Hs tr l i.
-Nh n xét k t lu n : trong cu c s ng các em c n
bi t quan tâm m i ngư i

-Giáo d c hs : Bi t nh n l i khi có l i.

*Ho t ng 3 : Luy n cl i
15 ph
M c tiêu : H c sinh c l i toàn baì theo vai.

GV c l i bài.

-Cho hs c l i bài.
- Hs phân vai c trong nhóm.

-Thi c toàn bài.


-Nh n xét tuyên dương.
4.C ng c : ( 4 phút)

-N i dung bài cho bi t i u gì ? (Hi u ý nghĩa câu chuy n : Bác r t yêu
thi u nhi. Bác r t quan tâm n thi u nhi,…)

IV. HO T NG N I TI P : (1 phút)

- Nh n xét ti t h c – Chép bài, h c bài.

- c và xem trư c bài “Cháu nh Bác H ”

- Rút kinh nghi m

---------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------
K HO CH BÀI H C

MÔN : T P C

Bài 60 : CHÁU NH BÁC H

I.M C TIÊU :

- c lưu loát bài thơ. Ng t ngh hơi úng nh p thơ.

-Hi u nghĩa các t khó trong bài : c t th m, ng n ngơ, ng ,…. Hi u n i dung
bài : B n nh mi n Nam s ng trong vùng ch t m chi m, mong nh tha thi t Bác
H ,..

- Giáo d c hs bi t yêu quí kính tr ng Bác H .

II. DÙNG D Y H C:

GV: Tranh minh ho SGK.

HS: Xem bài trư c.

III.CÁC HO T NG D Y H C:

1.Kh i ng : ( 1 phút ) Hát

2.KT bài cũ : (4 phút)

-G i 3 hs c bài và tr l i câu h i bà Ai ngoan s ư c thư ng.

-GV nh n xét ghi i m.

3.Bài m i :

a) Gi i thi u bài: “ Cháu nh Bác H ”. (Dùng tranh gi i thi u)

b) Các ho t ng d y h c:
TL HO T NG D Y HO T NG H C

10ph *Ho t ng 1: Luy n c

M c tiêu : c úng toàn bài

Giáo viên cm ul n1 -Hs theo dõi

-Y/C hs c n i ti p câu . - c n i ti p

+Y/C hs phát hi n t khó, c t khó, gv ghi
b ng: m t hi n, bâng khuâng, c t th m,…
-Hs c t khó cá nhân+ ng
thanh

-Y/C c n i ti p o n : - c n i ti p.

+Y/C hs phát hi n t m i, ghi b ng : Ô lâu, c t
th m, ng n ngơ,…
- c, gi i nghĩa t .
-Hư ng d n luy n c câu.
-Hs c
- c o n trong nhóm, thi c.
-Hs trong nhóm c v i nhau

- i di n thi c nhóm ôi.
K t lu n : Hs c trôi ch y t ng o n

*Ho t ng 2: Tìm hi u bài.
10ph
M c tiêu : Hs hi u ư c tình c m c a em bé
mi n Nam dành cho Bác H

-Y/C hs c th m toàn bài.

-Cho hs c câu h i SGK và tr l i.
-Th o lu n và tr l i câu h i.
+N i dung bài nói lên i u gì ?
-Hs tr l i.
-Nh n xét k t lu n : Tình c m c a em bé mi n Nam
dành cho Bác H

-Giáo d c hs : Hs bi t yêu quí kính tr ng Bác H .

*Ho t ng 3 : Luy n cl i

M c tiêu : H c sinh c l i toàn bài.

5ph GV c bài l n 2 : Hư ng d n hs c thu c lòng
bài thơ.
- Hs c cá nhân
-Nh n xét tuyên dương.
-Thi c toàn bài.
4.C ng c : ( 4 phút)

-Cho h c sinh nêu l i n i dung c a bài (B n nh mi n Nam s ng trong
vùng ch t m chi m, mong nh tha thi t Bác H ,..)

IV. HO T NG N I TI P : (1 phút)

- Nh n xét ti t h c – Chép bài, h c bài.

- c và xem trư c bài “Chi c r a tròn”

- Rút kinh nghi m

---------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản