Tập đọc 2 - BÍM TÓC ĐUÔI SAM, TRÊN CHIẾC BÈ

Chia sẻ: fordec

- Hiểu được ý nghĩa các từ mới :Bím tóc đuôi sam, tết, loạn,… Hiểu nội dung bài : Không nên nghịch ác với bạn - Đọc trơn toàn bài, ngắt nghỉ hơi sau các dấu phẩy, dấu hai chấm, chấm cảm, chấm hỏi. Đọc đúng các từ ngừ : loạng choạng, ngã phịch đầm đìa,… - Giáo dục học sinh cần đối xử tốt với bạn gái.

Nội dung Text: Tập đọc 2 - BÍM TÓC ĐUÔI SAM, TRÊN CHIẾC BÈ

K HO CH BÀI H C

MÔN : T P C

Bài 07 : BÍM TÓC UÔI SAMI .M C TIÊU :

- Hi u ư c ý nghĩa các t m i :Bím tóc uôi sam, t t, lo n,… Hi u n i dung
bài : Không nên ngh ch ác v i b n

- c trơn toàn bài, ng t ngh hơi sau các d u ph y, d u hai ch m, ch m c m,
ch m h i. c úng các t ng : lo ng cho ng, ngã ph ch m ìa,…

- Giáo d c h c sinh c n i x t t v i b n gái.

II. DÙNG D Y H C:

GV: Tranh minh h a.(Tranh phóng to SGK)

HS : SGK

III.CÁC HO T NG D Y H C:

1.Kh i ng : (1 phút ) Hát

2.Bài cũ: (4 phút)

-Cho 3 hs c l i bài “G i b n” và tr l i câu h i.

-GV nh n xét ghi i m.

3.Bài m i :

a) Gi i thi u bài: Bím tóc uôi sam (dùng tranh minh ho gi i thi u)

b) Các ho t ng d y h c :
TL HO T NG D Y HO T NG H C

10ph *Ho t ng 1: Luy n c

M c tiêu : c úng toàn bài

Giáo viên cm ul n1 -Hs theo dõi

-Y/C hs c n i ti p câu . - c n i ti p

+Y/C hs phát hi n t khó, c t khó, gv ghi
b ng : lo ng cho ng, ngã ph ch, m ìa,…
-Hs c t khó cá nhân+
ng thanh

-Y/C c n i ti p o n : - c n i ti p.

+Y/C hs phát hi n t m i, ghi b ng : Bím tóc
uôi sam, t t, lo ng cho ng,…
- c, gi i nghĩa t .
-Hư ng d n luy n c câu
-Hs c
- c o n trong nhóm, thi c.
-Hs trong nhóm c v i
nhau

-Nh n xét tuy n dương. - i di n nhóm thi c.

-C l p ng thanh toàn bài.


TI T 2 (Chuy n ti t)

TL HO T NG D Y HO T NG H C

15 ph *Ho t ng 2 : Tìm hi u bài

M c tiêu :Hs không làm vi c x u, ix t tv i
b n.
-Y/C hs c th m toàn bài.

-Cho hs c câu h i SGK và tr l i. -Hs c.

+N i dung bài nói lên i u gì ? - c bài và tr l i câu h i

-Nh n xét ch t ý. -Hs tr l i.

-Giáo d c hs bi t i x t t v i b n gái.

*Ho t ng 3 : Luy n cl i

15 ph M c tiêu : H c sinh c l i toàn bài theo vai.

GV c l i bài.

-Cho hs c l i bài.

- Hs c theo nhóm.

-Nh n xét tuyên dương. -Thi c toàn bài

4.C ng c : (4phút)

- N i dung bài bài nói lên i u gì ? (Nói lên vi c làm áng trách c a Tu n)

IV. HO T NG N I TI P: (1 pht)

- D n dò - Nh n xét ti t h c.

-Rút kinh nghi m

---------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------
K HO CH BÀI H C

MÔN : T P C

Bài 08 : TRÊN CHI C BÈI .M C TIÊU:

- Hi u ư c ý nghĩa các t m i : “Ngao du thiên h , bèo sen, ván,…” Hi u n i
dung bài : T chuy n du l ch trên sông c a ôi b n D Mèn và D Trũi

- c trơn toàn bài, ng t ngh hơi sau các d u câu. c úng các t ng : làng
g n, núi xa, bãi l y,…

- Giáo d c hs yêu quí tình b n.

II. DÙNG D Y H C:

GV: Tranh minh h a SGK

HS : SGK

III.CÁC HO T NG D Y H C:

1.Kh i ng : (1 phút ) Hát

2.Bài cũ: (4 phút)

-Cho 3 hs c l i bài “Bím tóc uôi sam” và tr l i câu h i.

-GV nh n xét ghi i m.

3.Bài m i:

a) Gi i thi u bài : Trên chi c bè (Dùng tranh gi i thi u bài)

b) Các ho t ng d y h c :
TL HO T NG D Y HO T NG H C

10ph *Ho t ng 1: Luy n c

M c tiêu : c úng toàn bài

Giáo viên cm ul n1 -Hs theo dõi

-Y/C hs c n i ti p câu . - c n i ti p

+Y/C hs phát hi n t khó, c t khó, gv ghi
b ng : làng g n, núi xa, bãi l y,…
-Hs c t khó cá nhân+
ng thanh

-Y/C c n i ti p o n : - c n i ti p.

+Y/C hs phát hi n t m i, ghi b ng : ngao du
thiên h , bèo sen,…
- c, gi i nghĩa t .
-Hư ng d n luy n c câu
-Hs c
- c o n trong nhóm, thi c.
-Hs trong nhóm c v i
nhau

-C l p ng thanh toàn bài - i di n nhóm thi c.

*Ho t ng 2: Tìm hi u bài.
10ph
M c tiêu : Hs th y ư c chuy n du l ch trên sông
c a ôi b n D Mèn và D Trũi

-Y/C hs c ng th m toàn bài.

-Cho hs c câu h i SGK và tr l i.

+N i dung bài nói lên i u gì ?
- c bài và tr l i câu h i
-Nh n xét ch t ý
-Giáo d c hs yêu quý tình b n. -Hs tr l i.

*Ho t ng 3 : Luy n cl i

5 ph M c tiêu : H c sinh c l i toàn bài.

GV c bài l n 2.

-Cho hs c l i bài.-Nh n xét tuyên dương. - Hs c cá nhân

-Thi c toàn bài

4.C ng c : (4phút)

- N i dung bài bài nói gì ? (Nói lên cu c phiêu lưu c a D Mèn và D Trũi.)

IV. HO T NG N I TI P: ( 1 pht)

- D n dò - Nh n xét ti t h c.

- Rút kinh nghi m

---------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản