Tập đọc 2 - BÓP NÁT QUẢ CAM, LƯỢM

Chia sẻ: fordec

-Đọc đúng các từ khó. Biết nghỉ hơi hợp lý sau các dấu chấm, dấu phẩy, giữa các cụm từ dài -Hiểu nghĩa các từ được chú giải cuối bài đọc, nắm được sự kiện và các nhân vật lịch sử nói trong bài đọc. Hiểu ý nghĩa câu chuyện : Ca ngợi người thiếu niên anh hùng Trần Quốc Toản tuổi nhỏ, chí lớn, giàu lòng yêu nước, căm thù giặc. - Giáo dục hs lòng yêu quê hương đất nước. ...

Nội dung Text: Tập đọc 2 - BÓP NÁT QUẢ CAM, LƯỢM

K HO CH BÀI H C

MÔN : T P C

Bài 65 : BÓP NÁT QU CAM

I.M C TIÊU :

- c úng các t khó. Bi t ngh hơi h p lý sau các d u ch m, d u ph y, gi a
các c m t dài

-Hi u nghĩa các t ư c chú gi i cu i bài c, n m ư c s ki n và các nhân
v t l ch s nói trong bài c. Hi u ý nghĩa câu chuy n : Ca ng i ngư i thi u niên
anh hùng Tr n Qu c To n tu i nh , chí l n, giàu lòng yêu nư c, căm thù gi c.

- Giáo d c hs lòng yêu quê hương t nư c.

II. DÙNG D Y H C:

GV: Tranh minh ho SGK.

HS: Xem bài trư c.

III.CÁC HO T NG D Y H C:

1.Kh i ng : ( 1 phút ) Hát

2.KT bài cũ : (4 phút)

-GV 2 hs c và tr l i câu h i bài Chuy n qu b u

- Nh n xét ghi i m.

3.Bài m i :

a) Gi i thi u bài: “ Bóp nát qu cam”. (Dùng tranh gi i thi u)

b) Các ho t ng d y h c:
TL HO T NG D Y HO T NG H C

10ph *Ho t ng 1: Luy n c

M c tiêu : c úng toàn bài

Giáo viên cm ul n1 -Hs theo dõi

-Y/C hs c n i ti p câu . - c n i ti p

+Y/C hs phát hi n t khó, c t khó, gv ghi
b ng gi v , xâm chi m, ngang ư ng,…
-Hs c t khó cá nhân+ ng
thanh

-Gv chia o n : 4 o n

-Y/C c n i ti p o n : - c n i ti p.

+Y/C hs phát hi n t m i, ghi b ng : ngang
ngư c, thuy n r ng, b ki n, vương h u,…
- c, gi i nghĩa t .
-Hư ng d n luy n c câu.
-Hs c
- c o n trong nhóm, thi c.
-Hs trong nhóm c v i nhau

- i di n nhóm thi c.
-Nh n xét tuyên dương.

-C l p ng thanh toàn bài.

K t lu n : Hs c trôi ch y t ng o n
TI T 2 (Chuy n ti t)TL HO T NG D Y HO T NG H C

15 ph *Ho t ng 2 : Tìm hi u bài

M c tiêu :Hs bi t lòng yêu nư c c a Tr n Qu c
To n

-Y/C hs c th m toàn bài.
-Hs c.
-Cho hs c câu h i SGK và tr l i.
- c bài và tr l i câu h i
+N i dung bài nói lên i u gì ?
-Hs tr l i.
-Nh n xét k t lu n : Các em c n bi t yêu quê
hương và ra s c h c t p xây d ng t nư c

-Giáo d c hs : Lòng yêu quê hương t nư c.

*Ho t ng 3 : Luy n cl i
15 ph
M c tiêu : H c sinh c l i toàn baì theo vai.

GV c l i bài.

-Cho hs c l i bài.
- Hs phân vai c trong nhóm.

-Thi c toàn bài.


-Nh n xét tuyên dương.
4.C ng c : ( 4 phút)
-N i dung bài cho bi t i u gì ? (Hi u ý nghĩa câu chuy n : Ca ng i ngư i
thi u niên anh hùng Tr n Qu c To n tu i nh , chí l n, giàu lòng yêu nư c, căm
thù gi c)

IV. HO T NG N I TI P : (1 phút)

- Nh n xét ti t h c – Chép bài, h c bài.

- c và xem trư c bài “Lư m”

- Rút kinh nghi m

---------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------
K HO CH BÀI H C

MÔN : T P C

Bài 66 : LƯ M

I.M C TIÊU :

- c úng các t khó. Bi t ng t ngh hơi úng nh p 4 c a bài thơ th 4 ch .

-Hi u nghĩa các t ng : lo t cho t, cái x c, ca lô, thư ng kh n,…. Hi u n i
dung bài : ca ng i chú bé liên l c ng nghĩnh, áng yêu và dũng c m.

- Giáo d c hs bi t làm nh ng vi c phù h p v i l a tu i.

II. DÙNG D Y H C:

GV: Tranh minh ho SGK.

HS: Xem bài trư c.

III.CÁC HO T NG D Y H C:

1.Kh i ng : ( 1 phút ) Hát

2.KT bài cũ : (4 phút)

-G i 3 hs c bài và tr l i câu h i bà Bóp nát qu cam.

-GV nh n xét ghi i m.

3.Bài m i :

a) Gi i thi u bài: “ Lư m”. (Dùng tranh gi i thi u)

b) Các ho t ng d y h c:
TL HO T NG D Y HO T NG H C

10ph *Ho t ng 1: Luy n c

M c tiêu : c úng toàn bài

Giáo viên cm ul n1 -Hs theo dõi

-Y/C hs c n i ti p câu . - c n i ti p

+Y/C hs phát hi n t khó, c t khó, gv ghi
b ng: lo t cho t, nghênh nghênh, huýt sáo,…
-Hs c t khó cá nhân+ ng
thanh

-Y/C c n i ti p o n : - c n i ti p.

+Y/C hs phát hi n t m i, ghi b ng : lo t cho t, cái
x c, ca lô, thư ng kh n
- c, gi i nghĩa t .
-Hư ng d n luy n c câu.
-Hs c
- c o n trong nhóm, thi c.
-Hs trong nhóm c v i nhau

- i di n thi c nhóm ôi.
K t lu n : Hs c trôi ch y t ng o n

*Ho t ng 2: Tìm hi u bài.
10ph
M c tiêu : Hs hi u ư c công vi c c a Lư m

-Y/C hs c th m toàn bài.

-Cho hs c câu h i SGK và tr l i.

+N i dung bài nói lên i u gì ?
-Th o lu n và tr l i câu h i.

-Hs tr l i.
-Nh n xét k t lu n : Nh ng vi c làm áng yêu c a
Lư m

-Giáo d c hs : Hs bi t làm nh ng vi c phù h p v i
l a tu i

*Ho t ng 3 : Luy n cl i

M c tiêu : H c sinh c l i toàn bài.
5ph
GV c bài l n 2 : Hư ng d n hs c thu c lòng
bài thơ.


- Hs c cá nhân

-Thi c toàn bài.
-Nh n xét tuyên dương.


4.C ng c : ( 4 phút)

-Cho h c sinh nêu l i n i dung c a bài (ca ng i chú bé liên l c ng nghĩnh,
áng yêu và dũng c m)

IV. HO T NG N I TI P : (1 phút)

- Nh n xét ti t h c – Chép bài, h c bài.

- c và xem trư c bài “Ngư i làm chơi”

- Rút kinh nghi m

---------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản