Tập đọc 2 - CÂU CHUYỆN BÓ ĐŨA, NHẮN TIN

Chia sẻ: fordec

-Hiểu được nghĩa các từ mới :chia lẻ, họp lại, đùm bọc,…. Hiểu nội dung bài : đoàn kết sẽ tạo nên sức mạnh. Anh chị em trong nhà phải đoàn kết thương yêu nhau. -Đọc trơn toàn bài. Biết ngắt nghỉ hơi ở các dấu câu. - Giáo dục hs biết anh em phải đoàn kết thương yêu nhau.

Nội dung Text: Tập đọc 2 - CÂU CHUYỆN BÓ ĐŨA, NHẮN TIN

K HO CH BÀI H C

MÔN : T P C

Bài 27 : CÂU CHUY N BÓ ŨAI.M C TIÊU :

-Hi u ư c nghĩa các t m i :chia l , h p l i, ùm b c,…. Hi u n i dung bài :
oàn k t s t o nên s c m nh. Anh ch em trong nhà ph i oàn k t thương yêu
nhau.

- c trơn toàn bài. Bi t ng t ngh hơi các d u câu.

- Giáo d c hs bi t anh em ph i oàn k t thương yêu nhau.

II. DÙNG D Y H C:

GV: Tranh minh ho SGK.

HS: Xem bài trư c.

III.CÁC HO T NG D Y H C:

1.Kh i ng : ( 1 phút ) Hát

2.KT bài cũ : (4 phút)

- Cho 3 hs c bài “Quà c a B ” và tr l i câu h i v n i dung bài.

-GV nh n xét ghi i m.

3.Bài m i :

a) Gi i thi u bài: “Câu chuy n bó ũa”. (Dùng tranh gi i thi u)

b) Các ho t ng d y h c:
TL HO T NG D Y HO T NG H C

10ph *Ho t ng 1: Luy n c

M c tiêu : c úng toàn bài

Giáo viên cm ul n1 -Hs theo dõi

-Y/C hs c n i ti p câu . - c n i ti p

+Y/C hs phát hi n t khó, c t khó, gv ghi
b ng : r , ùm b c, oàn k t,…
-Hs c t khó cá nhân+ ng
thanh

-Y/C c n i ti p o n : - c n i ti p.

+Y/C hs phát hi n t m i, ghi b ng : chia l , h p
l i, ùm b c,…
- c, gi i nghĩa t .
-Hư ng d n luy n c câu
-Hs c
- c o n trong nhóm, thi c.
-Hs trong nhóm c v i nhau

- i di n nhóm thi c.
-Nh n xét tuyên dương.

-C l p ng thanh toàn bài
TI T 2 (Chuy n ti t)TL HO T NG D Y HO T NG H C

15 ph *Ho t ng 2 : Tìm hi u bài

M c tiêu :Hs bi t ư c oàn k t s t o nên s c
m nh.

-Y/C hs c th m toàn bài.
-Hs c.
-Cho hs c câu h i SGK và tr l i.
- c bài và tr l i câu h i
+N i dung bài nói lên i u gì ?
-Hs tr l i.
-Nh n xét ch t ý.

-Giáo d c hs ph i oàn k t thương yêu nhau.

*Ho t ng 3 : Luy n cl i
15 ph
M c tiêu : H c sinh c l i toàn bài theo vai.

GV c l i bài.

-Cho hs c l i bài.
- Hs c theo nhóm.

-Thi c toàn bài
-Nh n xét tuyên dương.
4.C ng c : ( 4 phút)

-N i dung bài nói lên i u gì ? ( oàn k t s t o nên s c m nh. Anh em
trong nhà ph i oàn k t, thương yêu nhau.)

IV. HO T NG N I TI P : (1 phút)

- Nh n xét ti t h c – Chép bài, h c bài.

- Rút kinh nghi m

---------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------
K HO CH BÀI H C

MÔN : T P C

Bài 28 : NH N TINI.M C TIÊU :

-Hi u n i dung m u nh n tin. N m ư c cách vi t nh n tin (ng n g n, ý)

- c trơn hai m u nh n tin.

- Giáo d c hs bi t vi t m t m u nh n tin.

II. DÙNG D Y H C:

Gv : M u l i nh n minh ho SGK.

HS: Xem bài trư c.

III.CÁC HO T NG D Y H C:

1.Kh i ng : ( 1 phút ) Hát

2.KT bài cũ : (4 phút)

- Cho 3 hs c bài “Câu chuy n bó ũa” và tr l i câu h i v n i dung bài.

-GV nh n xét ghi i m.

3.Bài m i :

a) Gi i thi u bài: Nh n tin (Dùng m u l i nh n tin gi i thi u)
b) Các ho t ng d y h c :
TL HO T NG D Y HO T NG H C

10ph *Ho t ng 1: Luy n c

M c tiêu : c úng toàn bài

Giáo viên cm ul n1 -Hs theo dõi

-Y/C hs c n i ti p câu . - c n i ti p

+Y/C hs phát hi n t khó, c t khó, gv ghi
b ng : nh n tin,…
-Hs c t khó cá nhân+ ng
thanh

-Y/C c n i ti p o n : - c n i ti p.

+Y/C hs phát hi n t m i, ghi b ng : nh n tin

-Hư ng d n luy n c câu - c, gi i nghĩa t .

- c o n trong nhóm, thi c. -Hs c

-Hs trong nhóm c v i nhau

-C l p ng thanh toàn bài - i di n nhóm thi c.

*Ho t ng 2: Tìm hi u bài.

M c tiêu : Hs hi u ư c m u nh n tin, cách vi t
10ph
nh n tin.

-Y/C hs c ng th m toàn bài.

-Cho hs c câu h i SGK và tr l i.
+N i dung bài nói lên i u gì ? - c bài và tr l i câu h i

-Nh n xét ch t ý -Hs tr l i.

-Giáo d c hs bi t vi t m t tin nh n.

*Ho t ng 3 : Luy n cl i

5ph M c tiêu : H c sinh c l i toàn bài.

GV c bài l n 2.

-Cho hs c l i bài.-Nh n xét tuyên dương. - Hs c cá nhân

-Thi c toàn bài
4.C ng c : ( 4 phút)

-N i dung bài cho bi t i u gì ? (hư ng d n vi t m t tin nh n)

IV. HO T NG N I TI P : (1 phút)

- Nh n xét ti t h c – Chép bài, h c bài.

- Rút kinh nghi m

---------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản