Tập đọc 2 - CHIM SƠN CA VÀ BÔNG CÚC TRẮNG, VÈ CHIM

Chia sẻ: fordec

-Đọc trôi chảy toàn bài. Ngắt, nghỉ hơi đúng chỗ, đúng mức. • -Hiểu nghĩa các từ : khôn tả, véo von, long trọng,...Hiểu ý nghĩa câu chuyện muốn nói : Hãy để cho chim được tự do ca hát, bay lượn. Hãy để cho hoa được tự do tắm nắng mặt trời. -Giáo dục HS biết yêu quí động vật.

Nội dung Text: Tập đọc 2 - CHIM SƠN CA VÀ BÔNG CÚC TRẮNG, VÈ CHIM

K HO CH BÀI H C

MÔN : T P C

Bài 41 : CHIM SƠN CA VÀ BÔNG CÚC TR NG

I.M C TIÊU :

- c trôi ch y toàn bài. Ng t, ngh hơi úng ch , úng m c.

• -Hi u nghĩa các t : khôn t , véo von, long tr ng,...Hi u ý nghĩa câu chuy n
mu n nói : Hãy cho chim ư c t do ca hát, bay lư n. Hãy cho hoa ư c t
do t m n ng m t tr i.

-Giáo d c HS bi t yêu quí ng v t.

II. DÙNG D Y H C:

Gv : Tranh minh ho SGK. B ng ph .

HS: Xem bài trư c.

III.CÁC HO T NG D Y H C:

1.Kh i ng : ( 1 phút ) Hát

2.KT bài cũ : (4 phút)

- Cho 3 hs c bài “Ong M nh th ng th n gió” và tr l i câu h i v n i
dung bài.

-GV nh n xét ghi i m.

3.Bài m i :

a) Gi i thi u bài: “Chim sơn ca và bông cúc tr ng” (Dùng tranh gi i
thi u)

b) Các ho t ng d y h c:
TL HO T NG D Y HO T NG H C

10ph *Ho t ng 1: Luy n c

M c tiêu : c úng toàn bài

Giáo viên cm ul n1 -Hs theo dõi

-Y/C hs c n i ti p câu . - c n i ti p

+Y/C hs phát hi n t khó, c t khó, gv ghi
b ng : xoè cánh, xinh x n, m ư t, an i,…
-Hs c t khó cá nhân+ ng
thanh

-Y/C c n i ti p o n : - c n i ti p.

+Y/C hs phát hi n t m i, ghi b ng : h n h , véo
von ,long tr ng,…
- c, gi i nghĩa t .
-Hư ng d n luy n c câu.
-Hs c
- c o n trong nhóm, thi c.
-Hs trong nhóm c v i nhau

- i di n nhóm thi c.
-Nh n xét tuyên dương.

-C l p ng thanh toàn bài
TI T 2 (Chuy n ti t)TL HO T NG D Y HO T NG H C

15 ph *Ho t ng 2 : Tìm hi u bài

M c tiêu :Hs bi t s c n t do c a chim sơn ca.

-Y/C hs c th m toàn bài.

-Cho hs c câu h i SGK và tr l i. -Hs c.

+N i dung bài nói lên i u gì ? - c bài và tr l i câu h i

-Nh n xét ch t ý. -Hs tr l i.

-Giáo d c hs : Bi t yêu quí ng v t.

*Ho t ng 3 : Luy n cl i

15 ph M c tiêu : H c sinh c l i toàn baì theo vai.

GV c l i bài.

-Cho hs c l i bài.- Hs c trong nhóm.

-Nh n xét tuyên dương. -Thi c toàn bài
4.C ng c : ( 4 phút)

-N i dung bài cho bi t i u gì ? (Hãy cho chim ư c t do, bay lư n.
Hãy cho hoa ư c t do t m n ng m t tr i.)
IV. HO T NG N I TI P : (1 phút)

- Nh n xét ti t h c – Chép bài, h c bài.

- Rút kinh nghi m

---------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------
K HO CH BÀI H C

MÔN : T P C

Bài 42 : VÈ CHIMI.M C TIÊU :

- c trơn c bài. Ng t, ngh úng nh p câu vè.

-Hi u nghĩa các t ng : lon xon, t u, nh p nhem,... Hi u n i dung bài : c
i m, tính n t gi ng như con ngư i c a loài chim. H c thu c lòng bài thơ.

- Giáo d c hs bi t yêu quí ng v t.

II. DÙNG D Y H C:

GV: Tranh minh ho SGK.

HS: Xem bài trư c.

III.CÁC HO T NG D Y H C:

1.Kh i ng : ( 1 phút ) Hát

2.KT bài cũ : (4 phút)

- Cho 3 hs c bài “Mùa xuân n” và tr l i câu h i v n i dung bài.

-GV nh n xét ghi i m.

3.Bài m i :

a) Gi i thi u bài: “Vè chim”. (Dùng tranh gi i thi u)

b) Các ho t ng d y h c:
TL HO T NG D Y HO T NG H C

10ph *Ho t ng 1: Luy n c

M c tiêu : c úng toàn bài

Giáo viên cm ul n1 -Hs theo dõi

-Y/C hs c n i ti p câu . - c n i ti p

+Y/C hs phát hi n t khó, c t khó, gv ghi
b ng: lon ton, sáo xinh, linh tinh, li u i u,…

-Hs c t khó cá nhân+ ng
thanh

-Y/C c n i ti p o n : - c n i ti p.

+Y/C hs phát hi n t m i, ghi b ng : lon xon, t u,
Chao, mách l o,…
- c, gi i nghĩa t .
-Hư ng d n luy n c câu
-Hs c
- c o n trong nhóm, thi c.
-Hs trong nhóm c v i nhau

- i di n nhóm thi c.
-C l p ng thanh toàn bài

*Ho t ng 2: Tìm hi u bài.
10ph
M c tiêu : Hs c m nh n ư c tính n t, c i m
c a t ng loài chim.

-Y/C hs c ng th m toàn bài.

-Cho hs c câu h i SGK và tr l i.
- c bài và tr l i câu h i
+N i dung bài nói lên i u gì ?
-Nh n xét ch t ý -Hs tr l i.

-Giáo d c hs : Hs bi t yêu quí ng v t.

*Ho t ng 3 : Luy n cl i

M c tiêu : H c sinh c l i toàn bài.

5ph GV c bài l n 2.

-Cho hs c l i bài.

-Hs h c thu c lòng bài vè.

-Nh n xét tuyên dương. - Hs c cá nhân

-Thi c toàn bài

4.C ng c : ( 4 phút)

-N i dung bài nói lên i u gì ? (bài vè nói lên c i m, tính n t c a loài
chim, gi ng như con ngư i.)

IV. HO T NG N I TI P : (1 phút)

- Nh n xét ti t h c – Chép bài, h c bài.

- Rút kinh nghi m

---------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản