Tập đọc 2 - CON CHÓ NHÀ HÀNG XÓM, THỜI GIAN BIỂU

Chia sẻ: fordec

-Đọc trôi chảy toàn bài. Nghỉ hơi hợp lí sau các dấu câu, giữa các cụm từ dài. • -Hiểu nghĩa các từ mới. Hiểu nghĩa các từ chú giải. Nắm được diễn biến câu chuyện : Qua một thí dụ đẹp về bạn nhỏ và con chó hàng xóm, nêu bật vai trò của các vật nuôi trong đời sống tình cảm của các em. 3.Thái độ : Giáo dục HS biết yêu thương các vật nuôi trong nhà.

Nội dung Text: Tập đọc 2 - CON CHÓ NHÀ HÀNG XÓM, THỜI GIAN BIỂU

K HO CH BÀI H C

MÔN : T P C

Bài 31 : CON CHÓ NHÀ HÀNG XÓMI.M C TIÊU :

- c trôi ch y toàn bài. Ngh hơi h p lí sau các d u câu, gi a các c m t
dài.

• -Hi u nghĩa các t m i. Hi u nghĩa các t chú gi i. N m ư c di n bi n
câu chuy n : Qua m t thí d p v b n nh và con chó hàng xóm, nêu b t vai trò
c a các v t nuôi trong i s ng tình c m c a các em.

3.Thái : Giáo d c HS bi t yêu thương các v t nuôi trong nhà.

II. DÙNG D Y H C:

Gv : Tranh minh ho SGK.

HS: Xem bài trư c.

III.CÁC HO T NG D Y H C:

1.Kh i ng : ( 1 phút ) Hát

2.KT bài cũ : (4 phút)

- Cho 3 hs c bài “Bé Hoa” và tr l i câu h i v n i dung bài.

-GV nh n xét ghi i m.

3.Bài m i :

a) Gi i thi u bài: “Con chó nhà hàng xóm” (Dùng tranh gi i thi u)

b) Các ho t ng d y h c:
TL HO T NG D Y HO T NG H C

10ph *Ho t ng 1: Luy n c

M c tiêu : c úng toàn bài

Giáo viên cm ul n1 -Hs theo dõi

-Y/C hs c n i ti p câu . - c n i ti p

+Y/C hs phát hi n t khó, c t khó, gv ghi
b ng : nh y nhót, tung tăng, lo l ng,…
-Hs c t khó cá nhân+ ng
thanh

-Y/C c n i ti p o n : - c n i ti p.

+Y/C hs phát hi n t m i, ghi b ng : tung tăng,
m t cá nhân, bó b t, b t ng,…
- c, gi i nghĩa t .
-Hư ng d n luy n c câu.
-Hs c
- c o n trong nhóm, thi c.
-Hs trong nhóm c v i nhau

- i di n nhóm thi c.
-Nh n xét tuyên dương.

-C l p ng thanh toàn bài
TI T 2 (Chuy n ti t)

TL HO T NG D Y HO T NG H C

15 ph *Ho t ng 2 : Tìm hi u bài

M c tiêu :Hs bi t ư c tình c m c a m t b n nh
v i con chó nhà hàng xóm.

-Y/C hs c th m toàn bài.
-Hs c.
-Cho hs c câu h i SGK và tr l i.
- c bài và tr l i câu h i
+N i dung bài nói lên i u gì ?
-Hs tr l i.
-Nh n xét ch t ý.

-Giáo d c hs : Bi t thương yêu các v t nuôi trong
nhà.

*Ho t ng 3 : Luy n cl i
15 ph
M c tiêu : H c sinh c l i toàn bài..

GV c l i bài.

-Cho hs c l i bài.
- Hs c theo nhóm.

-Thi c toàn bài
-Nh n xét tuyên dương.
4.C ng c : ( 4 phút)

-N i dung bài cho bi t i u gì ? (Tình thân c a m t b n nh i v i con chó
nhà hàng xóm)

IV. HO T NG N I TI P : (1 phút)

- Nh n xét ti t h c – Chép bài, h c bài.

- Rút kinh nghi m

---------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------
K HO CH BÀI H C

MÔN : T P C

Bài 32 : TH I GIAN BI UI.M C TIÊU :

- c úng các ch s gi . Bi t ngh hơi úng sau các d u câu gi a các c t, các
dòng.

- c ch m rãi, rõ ràng, rành m ch.

- Giáo d c hs bi t : s p x p l ch h c cho b n thân.

II. DÙNG D Y H C:

GV: SGK.

HS: Xem bài trư c.

III.CÁC HO T NG D Y H C:

1.Kh i ng : ( 1 phút ) Hát

2.KT bài cũ : (4 phút)

- Cho 3 hs c bài “Con chó nhà hàng xóm” và tr l i câu h i v n i dung
bài.

-GV nh n xét ghi i m.

3.Bài m i :

a) Gi i thi u bài: “Th i gian bi u”.

b) Các ho t ng d y h c:
TL HO T NG D Y HO T NG H C

10ph *Ho t ng 1: Luy n c

M c tiêu : c úng toàn bài

Giáo viên cm ul n1 -Hs theo dõi

-Y/C hs c n i ti p câu . - c n i ti p

+Y/C hs phát hi n t khó, c t khó, gv ghi
b ng : th i gian bi u, r a m t, sách v ,…
-Hs c t khó cá nhân+ ng
thanh

-Y/C c n i ti p o n : - c n i ti p.

+Y/C hs phát hi n t m i, ghi b ng : th i gian
bi u, v sinh cá nhân.
- c, gi i nghĩa t .
-Hư ng d n luy n c câu.
-Hs c
- c o n trong nhóm, thi c.
-Hs trong nhóm c v i nhau

- i di n nhóm thi c.
-C l p ng thanh toàn bài

*Ho t ng 2: Tìm hi u bài.
10ph
M c tiêu : Hs c m bi t ư c th i gian làm nh ng
vi c trong ngà.

-Y/C hs c ng th m toàn bài.

-Cho hs c câu h i SGK và tr l i.
- c bài và tr l i câu h i
+N i dung bài nói lên i u gì ?
-Hs tr l i.
-Nh n xét ch t ý
-Giáo d c hs : hs bi t s p x p th i gian làm vi c
h p lý cho b n thân trong m t ngày.

*Ho t ng 3 : Luy n cl i

M c tiêu : H c sinh c l i toàn bài.
5ph
GV c bài l n 2.

-Cho hs c l i bài.

- Hs c cá nhân
-Nh n xét tuyên dương.
-Thi c toàn bài

4.C ng c : ( 4 phút)

-N i dung bài nói lên i u gì ? (th i gian bi u làm vi c thích h p trong
ngày)

IV. HO T NG N I TI P : (1 phút)

- Nh n xét ti t h c – Chép bài, h c bài.

- Rút kinh nghi m

---------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản