Tập đọc 2 - MẪU GIẤY VỤN, NGÔI TRƯỜNG MỚI

Chia sẻ: fordec

- Hiểu nghĩa các từ mới: xì xào, đánh bạo, hưởng ứng,,… Hiểu ý nghĩa câu chuyện : Phải giữu gìn trường lớp luôn luôn sach đẹp. - Biết đọc trơn toàn bài. Biết nghỉ hơi họp lí. Đọc đúng các từ : rộng rãi, sáng sũa,… - Giáo dục hs biết giữ gìn trường lớp.

Nội dung Text: Tập đọc 2 - MẪU GIẤY VỤN, NGÔI TRƯỜNG MỚI

K HO CH BÀI H C

MÔN : T P C

Bài 11 : M U GI Y V N

I.M C TIÊU :

- Hi u nghĩa các t m i: xì xào, ánh b o, hư ng ng,,… Hi u ý nghĩa câu
chuy n : Ph i gi u gìn trư ng l p luôn luôn sach p.

- Bi t c trơn toàn bài. Bi t ngh hơi h p lí. c úng các t : r ng rãi, sáng
sũa,…

- Giáo d c hs bi t gi gìn trư ng l p.

II. DÙNG D Y H C:

GV: Xem tranh minh ho SGK.

HS: Xem bài trư c.

III.CÁC HO T NG D Y H C:

1.Kh i ng : ( 1 phút ) Hát

2.KT bài cũ : (4 phút)

- Cho 3 hs c bài “M c l c sách” và tr l i câu h i v n i dung bài.

-GV nh n xét ghi i m.

3.Bài m i :

a) Gi i thi u bài: “M u gi y v n” ( Dùng tranh giưói thi u).

b) Các ho t ng d y h c:
TL HO T NG D Y HO T NG H C

10ph *Ho t ng 1: Luy n c

M c tiêu : c úng toàn bài

Giáo viên cm ul n1 -Hs theo dõi

-Y/C hs c n i ti p câu . - c n i ti p

+Y/C hs phát hi n t khó, c t khó, gv ghi
b ng :r ng rãi, sáng sũa, l ng nghe,…
-Hs c t khó cá nhân+
ng thanh

-Y/C c n i ti p o n : - c n i ti p.

+Y/C hs phát hi n t m i, ghi b ng : xì xào, ánh
b o, hư ng ng,…
- c, gi i nghĩa t .
-Hư ng d n luy n c câu
-Hs c
- c o n trong nhóm, thi c.
-Hs trong nhóm c v i
nhau

-Nh n xét tuyên dương. - i di n nhóm thi c.

-C l p ng thanh toàn bài
TI T 2 (Chuy n ti t)

TL HO T NG D Y HO T NG H C

15 ph *Ho t ng 2 : Tìm hi u bài
M c tiêu :Hs bi t gi gìn trư ng l p s ch s .

-Y/C hs c th m toàn bài. -Hs c.

-Cho hs c câu h i SGK và tr l i. - c bài và tr l i câu h i

+N i dung bài nói lên i u gì ? -Hs tr l i.

-Nh n xét ch t ý.

-Giáo d c hs bi t gi s ch trư ng l p.

15 ph *Ho t ng 3 : Luy n cl i

M c tiêu : H c sinh c l i toàn bài theo vai.

GV c l i bài. - Hs c theo nhóm.

-Cho hs c l i bài. -Thi c toàn bài-Nh n xét tuyên dương.
4.C ng c : ( 4 phút)

-N i dung bài nói lên i u gì ? (h c sinh ph i gi gìn trư ng l p luôn luôn
s ch p)

. IV. HO T NG N I TI P : (1 phút)

- Nh n xét ti t h c – Chép bài, h c bài.

- Rút kinh nghi m

---------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------
K HO CH BÀI H C

MÔN : T P C

Bài 12 : NGÔI TRƯ NG M II.M C TIÊU :

-N m các t ng m i: l p ló, b ng , rung ng,…Hi u n i dung bài : Bài văn
t ngôi trư ng m i, th hi n tình c m yêu m n t u hào c a các em h c sinh i
v i ngôi trư ng.

- c úng toàn bài. úng các t ng : l p lá, l p ló, b ng ,…

- Giáo d c hs bi t yêu quý ngôi trư ng.

II. DÙNG D Y H C:

GV: Tranh minh ho SGK.

HS: Xem bài trư c.

III.CÁC HO T NG D Y H C:

1.Kh i ng : ( 1 phút ) Hát

2.KT bài cũ : (4 phút)

- Cho 3 hs c bài “M u gi y v n” và tr l i câu h i v n i dung bài.

-GV nh n xét ghi i m.

3.Bài m i :

a) Gi i thi u bài: Ngôi trư ng m i. (Dùng tranh gi i thi u bài)

b) Các ho t ng:
TL HO T NG D Y HO T NG H C

10ph *Ho t ng 1: Luy n c

M c tiêu : c úng toàn bài

Giáo viên cm ul n1 -Hs theo dõi

-Y/C hs c n i ti p câu . - c n i ti p

+Y/C hs phát hi n t khó, c t khó, gv ghi
b ng : l p lá, l p ló, b ng ,…
-Hs c t khó cá nhân+
ng thanh

-Y/C c n i ti p o n : - c n i ti p.

+Y/C hs phát hi n t m i, ghi b ng : l p ló, b
ng , rung ng,…
- c, gi i nghĩa t .
-Hư ng d n luy n c câu
-Hs c
- c o n trong nhóm, thi c.
-Hs trong nhóm c v i
nhau

-C l p ng thanh toàn bài - i di n nhóm thi c.

*Ho t ng 2: Tìm hi u bài.
10ph
M c tiêu : Hs th y ư c tình c m yêu m n và
lòng t hào c a các b n h c sinh v i ngôi trư ng
m i, v i cô giáo, b n bè.

-Y/C hs c ng th m toàn bài.

-Cho hs c câu h i SGK và tr l i.

+N i dung bài nói lên i u gì ?
-Nh n xét ch t ý - c bài và tr l i câu h i

-Giáo d c hs bi t yêu quý ngôi trư ng. -Hs tr l i.

*Ho t ng 3 : Luy n cl i

5ph M c tiêu : H c sinh c l i toàn bài.

GV c bài l n 2.

-Cho hs c l i bài.-Nh n xét tuyên dương. - Hs c cá nhân

-Thi c toàn bài

4.C ng c : ( 4 phút)

-N i dung bài nói lên i u gì ? (bài văn t ngôi trư ng m i,…)

IV. HO T NG N I TI P : (1 phút)

- Nh n xét ti t h c – Chép bài, h c bài.

- Rút kinh nghi m

---------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------
--x----------------------
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản