Tập đọc 2 - ÔNG MẠNH THẮNG THẦN GIÓ, MÙA XUÂN ĐẾN

Chia sẻ: fordec

-Đọc trơn toàn bài. Ngắt, nghỉ hơi đúng chỗ. • -Hiểu nghĩa các từ khó: đồng bằng, hoành hành, ngạo nghễ,...Hiểu ý nghĩa truyện : Ong Mạnh tượng trưng cho con người, thần giõ tượng trưng cho thiên nhiên,… 3.Thái độ : Giáo dục HS biết kiên trì vượt khó.

Nội dung Text: Tập đọc 2 - ÔNG MẠNH THẮNG THẦN GIÓ, MÙA XUÂN ĐẾN

K HO CH BÀI H C

MÔN : T P C

Bài 39 : ÔNG M NH TH NG TH N GIÓ

I.M C TIÊU :

- c trơn toàn bài. Ng t, ngh hơi úng ch .

• -Hi u nghĩa các t khó: ng b ng, hoành hành, ng o ngh ,...Hi u ý nghĩa
truy n : Ong M nh tư ng trưng cho con ngư i, th n giõ tư ng trưng cho thiên
nhiên,…

3.Thái : Giáo d c HS bi t kiên trì vư t khó.

II. DÙNG D Y H C:

Gv : Tranh minh ho SGK. B ng ph .

HS: Xem bài trư c.

III.CÁC HO T NG D Y H C:

1.Kh i ng : ( 1 phút ) Hát

2.KT bài cũ : (4 phút)

- Cho 3 hs c bài “Thư Trung thu” và tr l i câu h i v n i dung bài.

-GV nh n xét ghi i m.

3.Bài m i :

a) Gi i thi u bài: “Ong M nh th ng th n gió” (Dùng tranh gi i thi u)

b) Các ho t ng d y h c:
TL HO T NG D Y HO T NG H C

10ph *Ho t ng 1: Luy n c

M c tiêu : c úng toàn bài

Giáo viên cm ul n1 -Hs theo dõi

-Y/C hs c n i ti p câu . - c n i ti p

+Y/C hs phát hi n t khó, c t khó, gv ghi
b ng ; hoành hành, lăn quay, ng o ngh ,…
-Hs c t khó cá nhân+ ng
thanh

-Y/C c n i ti p o n : - c n i ti p.

+Y/C hs phát hi n t m i, ghi b ng : ng b ng,
hoành hành, ng o ngh , v ng ch i,…
- c, gi i nghĩa t .
-Hư ng d n luy n c câu.
-Hs c
- c o n trong nhóm, thi c.
-Hs trong nhóm c v i nhau

- i di n nhóm thi c.
-Nh n xét tuyên dương.

-C l p ng thanh toàn bài
TI T 2 (Chuy n ti t)TL HO T NG D Y HO T NG H C

15 ph *Ho t ng 2 : Tìm hi u bài

M c tiêu :Hs bi t ư c cu c u trí và us c
c a Ong M nh và th n gió

-Y/C hs c th m toàn bài.
-Hs c.
-Cho hs c câu h i SGK và tr l i.
- c bài và tr l i câu h i
+N i dung bài nói lên i u gì ?
-Hs tr l i.
-Nh n xét ch t ý.

-Giáo d c hs : Bi t kiên trì vư t khó.

*Ho t ng 3 : Luy n cl i

M c tiêu : H c sinh c l i toàn baì theo vai.
15 ph
GV c l i bài.

-Cho hs c l i bài.

- Hs phân vai c trong nhóm.

-Thi c toàn bài
-Nh n xét tuyên dương.
4.C ng c : ( 4 phút)

-N i dung bài cho bi t i u gì ? (Con ngư i chi n th ng th n gió, chi n
th ng thiên nhiên nh lòng quy t tâm và lao ng.)

IV. HO T NG N I TI P : (1 phút)

- Nh n xét ti t h c – Chép bài, h c bài.

- Rút kinh nghi m

---------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------
K HO CH BÀI H C

MÔN : T P C

Bài 40 : MÙA XUÂN NI.M C TIÊU :

- c trơn c bài. Ng t, ngh hơi úng ch .

-Hi u nghĩa các t ng : n ng nàn, m dáng, tr m ngâm,... Hi u n i dung bài :
ca ng i v p mùa xuân. Mùa xuân n làm cho c nh s c thiên nhiên thay i, tr
nên tươi p b i ph n.

- Giáo d c hs bi t yêu quí thiên nhiên.

II. DÙNG D Y H C:

GV: Tranh minh ho SGK.

HS: Xem bài trư c.

III.CÁC HO T NG D Y H C:

1.Kh i ng : ( 1 phút ) Hát

2.KT bài cũ : (4 phút)

- Cho 3 hs c bài “Ong M nh th ng th n gió” và tr l i câu h i v n i
dung bài.

-GV nh n xét ghi i m.

3.Bài m i :

a) Gi i thi u bài: “Mùa xuân n”. (Dùng tranh gi i thi u)

b) Các ho t ng d y h c:
TL HO T NG D Y HO T NG H C

10ph *Ho t ng 1: Luy n c

M c tiêu : c úng toàn bài

Giáo viên cm ul n1 -Hs theo dõi

-Y/C hs c n i ti p câu . - c n i ti p

+Y/C hs phát hi n t khó, c t khó, gv ghi
b ng n c r , n y l c, n ng nàn, khư u,…

-Hs c t khó cá nhân+ ng
thanh

-Y/C c n i ti p o n : - c n i ti p.

+Y/C hs phát hi n t m i, ghi b ng : n ng nà,
m dáng, tr m ngâm
- c, gi i nghĩa t .
-Hư ng d n luy n c câu
-Hs c
- c o n trong nhóm, thi c.
-Hs trong nhóm c v i nhau

- i di n nhóm thi c.
-C l p ng thanh toàn bài

*Ho t ng 2: Tìm hi u bài.
10ph
M c tiêu : Hs c m nh n ư c v p c a thiên
nhiên.

-Y/C hs c ng th m toàn bài.

-Cho hs c câu h i SGK và tr l i.
+N i dung bài nói lên i u gì ? - c bài và tr l i câu h i

-Nh n xét ch t ý -Hs tr l i.

-Giáo d c hs : Hs bi t yêu quí thien nhiên.

*Ho t ng 3 : Luy n cl i

M c tiêu : H c sinh c l i toàn bài.

5ph GV c bài l n 2.

-Cho hs c l i bài.-Nh n xét tuyên dương. - Hs c cá nhân

-Thi c toàn bài

4.C ng c : ( 4 phút)

-N i dung bài nói lên i u gì ? (Ca ng i v p mùa xuân. Mùa xuân n
làm cho c nh s c thiên nhiên thay i, tr nên tươi p b i ph n.)

IV. HO T NG N I TI P : (1 phút)

- Nh n xét ti t h c – Chép bài, h c bài.

- Rút kinh nghi m

---------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản