Tập đọc 2 - QUẢ TIM KHỈ, VOI NHÀ

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
231
lượt xem
28
download

Tập đọc 2 - QUẢ TIM KHỈ, VOI NHÀ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

-Đọc trôi chảy toàn bài. Ngắt, nghỉ hơi đúng. • -Hiểu nghĩa các từ : Trấn tĩnh, bội bạc, tẽn tò,...Hiểu nội dung câu chuyện : Khỉ kết bạn với cá Sấu, bị cá sấu lừa, nhưng đã nghĩ ra mẹo thoát nạn, những kẻ bội bạc dối trá như cá sấu không bao giờ có bạn. -Giáo dục HS biết thật thà với bạn bè.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tập đọc 2 - QUẢ TIM KHỈ, VOI NHÀ

  1. K HO CH BÀI H C MÔN : T P C Bài 47 : QU TIM KH I.M C TIÊU : - c trôi ch y toàn bài. Ng t, ngh hơi úng. • -Hi u nghĩa các t : Tr n tĩnh, b i b c, t n tò,...Hi u n i dung câu chuy n : Kh k t b n v i cá S u, b cá s u l a, nhưng ã nghĩ ra m o thoát n n, nh ng k b i b c d i trá như cá s u không bao gi có b n. -Giáo d c HS bi t th t thà v i b n bè. II. DÙNG D Y H C: Gv : Tranh minh ho SGK. B ng ph . HS: Xem bài trư c. III.CÁC HO T NG D Y H C: 1.Kh i ng : ( 1 phút ) Hát 2.KT bài cũ : (4 phút) - Cho 3 hs c bài “N i qui o Kh ” và tr l i câu h i v n i dung bài. -GV nh n xét ghi i m. 3.Bài m i : a) Gi i thi u bài: “Qu tim Kh ” (Dùng tranh gi i thi u) b) Các ho t ng d y h c:
  2. TL HO T NG D Y HO T NG H C 10ph *Ho t ng 1: Luy n c M c tiêu : c úng toàn bài Giáo viên cm ul n1 -Hs theo dõi -Y/C hs c n i ti p câu . - c n i ti p +Y/C hs phát hi n t khó, c t khó, gv ghi b ng : qu tim, ven sông, v y m nh, s n sùi,… -Hs c t khó cá nhân+ ng thanh -Y/C c n i ti p o n : - c n i ti p. +Y/C hs phát hi n t m i, ghi b ng : tr n tĩnh, b i b c, t n tò,… - c, gi i nghĩa t . -Hư ng d n luy n c câu. -Hs c - c o n trong nhóm, thi c. -Hs trong nhóm c v i nhau - i di n nhóm thi c. -Nh n xét tuyên dương. -C l p ng thanh toàn bài
  3. TI T 2 (Chuy n ti t) TL HO T NG D Y HO T NG H C 15 ph *Ho t ng 2 : Tìm hi u bài M c tiêu :Hs bi t cách Kh dùng m o thoát n n. -Y/C hs c th m toàn bài. -Cho hs c câu h i SGK và tr l i. -Hs c. +N i dung bài nói lên i u gì ? - c bài và tr l i câu h i -Nh n xét ch t ý. -Hs tr l i. -Giáo d c hs : Bi t th t thà v i b n bè. *Ho t ng 3 : Luy n cl i 15 ph M c tiêu : H c sinh c l i toàn baì theo vai. GV c l i bài. -Cho hs c l i bài. - Hs phân vai c trong nhóm. -Nh n xét tuyên dương. -Thi c toàn bài.
  4. 4.C ng c : ( 4 phút) -N i dung bài cho bi t i u gì ? (Nh ng k b i b c, d i trá như cá s u không bao gi có tình b n) IV. HO T NG N I TI P : (1 phút) - Nh n xét ti t h c – Chép bài, h c bài. - Rút kinh nghi m --------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------
  5. K HO CH BÀI H C MÔN : T P C Bài 48 : VOI NHÀ I.M C TIÊU : - c trôi chay toàn bài. c úng các t ng : kh ng l i, nhút nhít, vũng l y, l ng l ng, lúc l c, qu p, ch t vòi,…. -Hi u nghĩa các t ng : kh ng la , rú ga, thu lu,... Hi u n i dung bài : Voi r ng ư c nuôi d y thành voi nhà làm nhi u vi c có ích giúp con ngư i. - Giáo d c hs bi t yêu quí ng v t. II. DÙNG D Y H C: GV: Tranh minh ho SGK. HS: Xem bài trư c. III.CÁC HO T NG D Y H C: 1.Kh i ng : ( 1 phút ) Hát 2.KT bài cũ : (4 phút) - Cho 3 hs c bài “Qu tim kh ” và tr l i câu h i v n i dung bài. -GV nh n xét ghi i m. 3.Bài m i : a) Gi i thi u bài: “ Voi nhà”. (Dùng tranh gi i thi u) b) Các ho t ng d y h c:
  6. TL HO T NG D Y HO T NG H C 10ph *Ho t ng 1: Luy n c M c tiêu : c úng toàn bài Giáo viên cm ul n1 -Hs theo dõi -Y/C hs c n i ti p câu . - c n i ti p +Y/C hs phát hi n t khó, c t khó, gv ghi b ng: Kh ng l i, nhút nhít, vũng l y, lúc l c,.. -Hs c t khó cá nhân+ ng thanh -Y/C c n i ti p o n : - c n i ti p. +Y/C hs phát hi n t m i, ghi b ng : kh ng l i, rú ga, thu lu,… - c, gi i nghĩa t . -Hư ng d n luy n c câu -Hs c - c o n trong nhóm, thi c. -Hs trong nhóm c v i nhau - i di n nhóm thi c. -C l p ng thanh toàn bài *Ho t ng 2: Tìm hi u bài. 10ph M c tiêu : Hs hi u ư c vi c làm giúp con ngư i c a Voi. -Y/C hs c ng th m toàn bài. -Cho hs c câu h i SGK và tr l i. - c bài và tr l i câu h i +N i dung bài nói lên i u gì ? -Hs tr l i.
  7. -Nh n xét ch t ý -Giáo d c hs : Hs bi t yêu quí ng v t. *Ho t ng 3 : Luy n cl i M c tiêu : H c sinh c l i toàn bài. 5ph GV c bài l n 2. -Cho hs c l i bài. - Hs c cá nhân -Thi c toàn bài -Nh n xét tuyên dương. 4.C ng c : ( 4 phút) -N i dung bài nói lên i u gì ? (Voi r ng ư c nuôi d y thành voi nhà làm nhi u vi c có ích giúp con ngư i) IV. HO T NG N I TI P : (1 phút) - Nh n xét ti t h c – Chép bài, h c bài. - Rút kinh nghi m --------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------
Đồng bộ tài khoản