Tập đọc 2 - SỰ TÍCH CÂY VÚ SỮA, MẸ

Chia sẻ: fordec

-Hiểu được nghĩa các từ mới :vùng vằng, la cà, mỏi măt chờ mong,…Hiểu nội dung bài : Tình cảm yêu thương sâu nặng của mẹ với con -Đọc trơn toàn bài, nghỉ hơi ở các câu có nhiều dấu phẩy. - Giáo dục hs biết kính yêu hca mẹ.

Nội dung Text: Tập đọc 2 - SỰ TÍCH CÂY VÚ SỮA, MẸ

K HO CH BÀI H C

MÔN : T P C

Bài 23 : S TÍCH CÂY VÚ S AI.M C TIÊU :

-Hi u ư c nghĩa các t m i :vùng v ng, la cà, m i măt ch mong,…Hi u n i
dung bài : Tình c m yêu thương sâu n ng c a m v i con

- c trơn toàn bài, ngh hơi các câu có nhi u d u ph y.

- Giáo d c hs bi t kính yêu hca m .

II. DÙNG D Y H C:

GV: Tranh minh ho SGK.

HS: Xem bài trư c.

III.CÁC HO T NG D Y H C:

1.Kh i ng : ( 1 phút ) Hát

2.KT bài cũ : (4 phút)

- Cho 3 hs c bài “Cây xoài c a ông em” và tr l i câu h i v n i dung
bài.

-GV nh n xét ghi i m.

3.Bài m i :

a) Gi i thi u bài: “S tích cây vú s a”. (Dùng tranh gi i thi u)

b) Các ho t ng d y h c:
TL HO T NG D Y HO T NG H C

10ph *Ho t ng 1: Luy n c

M c tiêu : c úng toàn bài

Giáo viên cm ul n1 -Hs theo dõi

-Y/C hs c n i ti p câu . - c n i ti p

+Y/C hs phát hi n t khó, c t khó, gv ghi
b ng : căng m n, xoà, gieo tr ng,…
-Hs c t khó cá nhân+ ng
thanh

-Y/C c n i ti p o n : - c n i ti p.

+Y/C hs phát hi n t m i, ghi b ng : vùng v ng,
la cà, m i măt ch mong,…
- c, gi i nghĩa t .
-Hư ng d n luy n c câu
-Hs c
- c o n trong nhóm, thi c.
-Hs trong nhóm c v i nhau

- i di n nhóm thi c.
-Nh n xét tuyên dương.

-C l p ng thanh toàn bài
TI T 2 (Chuy n ti t)TL HO T NG D Y HO T NG H C

15 ph *Ho t ng 2 : Tìm hi u bài

M c tiêu :Hs bi t ư c tình c m sâu n ng c a m
v i con.

-Y/C hs c th m toàn bài.
-Hs c.
-Cho hs c câu h i SGK và tr l i.
- c bài và tr l i câu h i
+N i dung bài nói lên i u gì ?
-Hs tr l i.
-Nh n xét ch t ý.

-Giáo d c hs bi t yêu thương cha m .

*Ho t ng 3 : Luy n cl i
15 ph
M c tiêu : H c sinh c l i toàn bài.

GV c l i bài.

-Cho hs c l i bài.
- Hs c theo nhóm.

-Thi c toàn bài
-Nh n xét tuyên dương.
4.C ng c : ( 4 phút)

-N i dung bài nói lên i u gì ? (tình c m yêu thương sâu n ng c a m v i
con.)

IV. HO T NG N I TI P : (1 phút)

- Nh n xét ti t h c – Chép bài, h c bài.

- Rút kinh nghi m

---------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------
K HO CH BÀI H C

MÔN : T P C

Bài 24 : MI.M C TIÊU :

-N m ư c nghĩa các t ư c chú gi i. Hi u n i dung bài :c m nh n ư c n i
vát v và tình thương bao la c a m dành cho con.

- c trơn toàn bài, ngăt nh p úng câu thơ l c bát,… Thu c lòng c bài thơ.

- Giáo d c hs bi t kính yêu cha m .

II. DÙNG D Y H C:

GV: Tranh minh ho SGK.

HS: Xem bài trư c.

III.CÁC HO T NG D Y H C:

1.Kh i ng : ( 1 phút ) Hát

2.KT bài cũ : (4 phút)

- Cho 3 hs c bài “S tích cây vú s a” và tr l i câu h i v n i dung bài.

-GV nh n xét ghi i m.

3.Bài m i :

a) Gi i thi u bài: “M ”. (Dùng tranh gi i thi u)
b) Các ho t ng d y h c:

TL HO T NG D Y HO T NG H C

10ph *Ho t ng 1: Luy n c

M c tiêu : c úng toàn bài

Giáo viên cm ul n1 -Hs theo dõi

-Y/C hs c n i ti p câu . - c n i ti p

+Y/C hs phát hi n t khó, c t khó, gv ghi
b ng : n ng oi, qu t, ng n gió,…
-Hs c t khó cá nhân+ ng
thanh

-Y/C c n i ti p o n : - c n i ti p.

+Y/C hs phát hi n t m i, ghi b ng : n ng oi, gi c
tròn,…
- c, gi i nghĩa t .
-Hư ng d n luy n c câu
-Hs c
- c o n trong nhóm, thi c.
-Hs trong nhóm c v i nhau

- i di n nhóm thi c.
-C l p ng thanh toàn bài

*Ho t ng 2: Tìm hi u bài.
10ph
M c tiêu : Hs c m nh n ư c n i v t v và tình
thương c a m dành cho hai con.

-Y/C hs c ng th m toàn bài.

-Cho hs c câu h i SGK và tr l i.
- c bài và tr l i câu h i
+N i dung bài nói lên i u gì ?
-Hs tr l i.
-Nh n xét ch t ý

-Giáo d c hs kính yêu cha m .

*Ho t ng 3 : Luy n cl i

5ph M c tiêu : H c sinh c l i toàn bài.

GV c bài l n 2.

-Cho hs c l i bài.

- Hs c cá nhân

-Nh n xét tuyên dương. -Thi c toàn bài

4.C ng c : ( 4 phút)

-N i dung bài nói lên i u gì ? (tình thương bao la c a m dành cho hai
con.)

IV. HO T NG N I TI P : (1 phút)

- Nh n xét ti t h c – Chép bài, h c thu c lòng bài thơ.

- Rút kinh nghi m

---------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản