Tập đọc 2 - TÔM CÀNG VÀ CÁ, CON SÔNG HƯƠNG

Chia sẻ: fordec

-Đọc lưu loát, trôi chảy toàn bài. Ngắt, nghỉ hơi đúng. • -Hiểu nghĩa các từ ngữ : búng càng, trân trân, nắc nỏm, mái chèo,...Hiểu nội dung truyện : Cá con và Tôm Càng đều có tài riêng. Tôm càng cứu đựoc bạn qua khỏi nguy hiểm. Tình bạn của họ ngày càng khắn khít. -Giáo dục HS biết giúp bạn.

Nội dung Text: Tập đọc 2 - TÔM CÀNG VÀ CÁ, CON SÔNG HƯƠNG

K HO CH BÀI H C

MÔN : T P C

Bài 51 : TÔM CÀNG VÀ CÁ CON

I.M C TIÊU :

- c lưu loát, trôi ch y toàn bài. Ng t, ngh hơi úng.

• -Hi u nghĩa các t ng : búng càng, trân trân, n c n m, mái chèo,...Hi u
n i dung truy n : Cá con và Tôm Càng u có tài riêng. Tôm càng c u oc b n
qua kh i nguy hi m. Tình b n c a h ngày càng kh n khít.

-Giáo d c HS bi t giúp b n.

II. DÙNG D Y H C:

Gv : Tranh minh ho SGK. B ng ph .

HS: Xem bài trư c.

III.CÁC HO T NG D Y H C:

1.Kh i ng : ( 1 phút ) Hát

2.KT bài cũ : (4 phút)

- Cho 3 hs c bài “Bé nhìn bi n” và tr l i câu h i v n i dung bài.

-GV nh n xét ghi i m.

3.Bài m i :

a) Gi i thi u bài: “Tôm càng và cá con” (Dùng tranh gi i thi u)

b) Các ho t ng d y h c:
TL HO T NG D Y HO T NG H C

10ph *Ho t ng 1: Luy n c

M c tiêu : c úng toàn bài

Giáo viên cm ul n1 -Hs theo dõi

-Y/C hs c n i ti p câu . - c n i ti p

+Y/C hs phát hi n t khó, c t khó, gv ghi
b ng : óng ánh, trân trân, lư n, n c n m,…
-Hs c t khó cá nhân+ ng
thanh

-Y/C c n i ti p o n : - c n i ti p.

+Y/C hs phát hi n t m i, ghi b ng : búng càng,
trân trân, n c n m, mái chèo,…
- c, gi i nghĩa t .
-Hư ng d n luy n c câu.
-Hs c
- c o n trong nhóm, thi c.
-Hs trong nhóm c v i nhau

- i di n nhóm thi c.
-Nh n xét tuyên dương.

-C l p ng thanh toàn bài
TI T 2 (Chuy n ti t)TL HO T NG D Y HO T NG H C

15 ph *Ho t ng 2 : Tìm hi u bài

M c tiêu :Hs bi t ư c tài c a Tôm Càng và Cá
con.

-Y/C hs c th m toàn bài.
-Hs c.
-Cho hs c câu h i SGK và tr l i.
- c bài và tr l i câu h i
+N i dung bài nói lên i u gì ?
-Hs tr l i.
-Nh n xét ch t ý.

-Giáo d c hs : Bi t yêu quí thiên nhiên.

*Ho t ng 3 : Luy n cl i
15 ph
M c tiêu : H c sinh c l i toàn baì theo vai.

GV c l i bài.

-Cho hs c l i bài.

- Hs phân vai c trong nhóm.

-Thi c toàn bài.
-Nh n xét tuyên dương.
4.C ng c : ( 4 phút)

-N i dung bài cho bi t i u gì ? (Cá con và Tôm Càng u có tài riêng. Tôm
càng c u oc b n qua kh i nguy hi m. Tình b n c a h ngày càng kh n khít)

IV. HO T NG N I TI P : (1 phút)

- Nh n xét ti t h c – Chép bài, h c bài.

- c và xem trư c bài “Sông Hương”

- Rút kinh nghi m

---------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------
K HO CH BÀI H C

MÔN : T P C

Bài 52 : SÔNG HƯƠNGI.M C TIÊU :

- c trôi chay toàn bài. Ng t ngh hơi úng ch có các d u câu và ch c n
tách ý, gây án tư ng trong các câu dài.

-Hi u nghĩa các t ng : s c , c ân, êm m,... Hi u n i dung bài : C m
nh n ư c v p thơ m ng, luôn bi n i c a sông Hương qua cách miêu t c a
tác gi .

- Giáo d c hs bi t yêu quí thiên nhiên.

II. DÙNG D Y H C:

GV: Tranh minh ho SGK.

HS: Xem bài trư c.

III.CÁC HO T NG D Y H C:

1.Kh i ng : ( 1 phút ) Hát

2.KT bài cũ : (4 phút)

- Cho 3 hs c bài “Tôm càng và Cá con” và tr l i câu h i v n i dung
bài.

-GV nh n xét ghi i m.

3.Bài m i :

a) Gi i thi u bài: “ Sông Hương”. (Dùng tranh gi i thi u)

b) Các ho t ng d y h c:
TL HO T NG D Y HO T NG H C

10ph *Ho t ng 1: Luy n c

M c tiêu : c úng toàn bài

Giáo viên cm ul n1 -Hs theo dõi

-Y/C hs c n i ti p câu . - c n i ti p

+Y/C hs phát hi n t khó, c t khó, gv ghi
b ng: phư ng vĩ, bãi ngô, th m c , r c,..

-Hs c t khó cá nhân+ ng
thanh

-Y/C c n i ti p o n : - c n i ti p.

+Y/C hs phát hi n t m i, ghi b ng: s c , c
ân, êm m,…
- c, gi i nghĩa t .
-Hư ng d n luy n c câu
-Hs c
- c o n trong nhóm, thi c.
-Hs trong nhóm c v i nhau

- i di n nhóm thi c.
-C l p ng thanh toàn bài

*Ho t ng 2: Tìm hi u bài.
10ph
M c tiêu : Hs c m nh n ư c v p thơ m ng
c a sông Hương.

-Y/C hs c ng th m toàn bài.

-Cho hs c câu h i SGK và tr l i.
+N i dung bài nói lên i u gì ? - c bài và tr l i câu h i

-Nh n xét ch t ý -Hs tr l i.

-Giáo d c hs : Hs bi t yêu quí thiên nhiên.

*Ho t ng 3 : Luy n cl i

M c tiêu : H c sinh c l i toàn bài.

5ph GV c bài l n 2.

-Cho hs c l i bài.

- Hs c cá nhân

-Nh n xét tuyên dương. -Thi c toàn bài

4.C ng c : ( 4 phút)

-N i dung bài nói lên i u gì ? (C m nh n ư c v p thơ m ng, luôn bi n
i c a sông Hương qua cách miêu t c a tác gi )

IV. HO T NG N I TI P : (1 phút)

- Nh n xét ti t h c – Chép bài, h c bài.

- c và xem trư c bài “On t p”

- Rút kinh nghi m

---------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản