Tập đọc 4 - DẾ MÈN BÊNH VỰC KẺ YẾU (4)

Chia sẻ: grandic

1. Đọc lưu loát toàn bài - Đọc đúng các từ và câu, đọc đúng các tiếng có âm, vần dễ lẫn. - Biết cách đọc bài phù hợp với diễn biến của câu chuyện, với lời lẽ và tính cách của từng nhân vật. 2. Hiểu các từ ngữ trong bài - Hiểu ý nghĩa câu chuyện : ca ngợi Dế Mèn có tấm lòng nghĩa hiệp – bênh vực người yếu, xoá bỏ áp bức, bất công. 3. HS biết bênh vực những bạn yếu đuối, phê phán những hành vi bắt nạt kẻ yếu. ...

Nội dung Text: Tập đọc 4 - DẾ MÈN BÊNH VỰC KẺ YẾU (4)

T p c

D MÈN BÊNH V C K Y U (4)I/ M c ích, yêu c u

1. c lưu loát toàn bài

- c úng các t và câu, c úng các ti ng có âm, v n d l n.

- Bi t cách c bài phù h p v i di n bi n c a câu chuy n, v i l i l và
tính cách c a t ng nhân v t.

2. Hi u các t ng trong bài

- Hi u ý nghĩa câu chuy n : ca ng i D Mèn có t m lòng nghĩa hi p –
bênh v c ngư i y u, xoá b áp b c, b t công.

3. HS bi t bênh v c nh ng b n y u u i, phê phán nh ng hành vi b t n t k
y u.

II/ dùng d y - h c :

- Tranh minh ho trong SGK, tranh, nh d mèn, nhà tr i, truy n D Mèn
phiêu lưu ký.

- B ng ph vi t s n câu, o n văn hư ng d n HS luy n c
1
III/ Các ho t ng d y – h c:
Ho t ng giáo viên Ho t ng h c sinh

A. M u

- GV gi i thi u 5 ch i m c a SGK HS m sgk
Ti ng Vi t 4 t p m t. Yêu c u HS m
m c l c SGK.

- g i HS c tên 5 ch i m, GV nói
sơ qua 5 n i dung t ng ch i m. - M t HS c tên 5 ch i m.

B. D y bài m i :

1/ Gi i thi u ch i m và bài h c :

- Ch i m : Thương ngư i như
th thương thân là m t truy n
th ng t t p c a cha ông ta . Hs l ng nghe
Các bài h c môn TV tuân 1,2,3
giúp chúng ta hi u rõ hơn v
truy n th ng t t p ó.

- GT bài: D Mèn bênh v c k
y u là m t trích o n trong t p
truy n D Mèn phưu lưu ký c a
nhà văn Tô Hoài .

- Cho hs xem t p truy n và tranh
bài c.

2/ Hư ng d n luy n c và tìm hi u

2
bài.

a.Luy n c

- G i HS c n i ti p nhau t ng o n 3
- HS quan sát t p truy n và quan sát
l n.
tranh.

o n 1 : 2 dòng u

o n 2 : 5 dòng ti p theo

o n 3 : 5 dòng ti p theo

o n 4 : Ph n còn l i
- HS c n i ti p nhau t ng o n trư c
l p.
- GV khen nh ng HS c úng, k t
h p s a sai nh ng HS phát âm sai,
ng t ng chưa úng, gi ng c chưa
phù h p. Hư ng d n nh ng t ng c n
nh n gi ng.

- HS c th m ph n chú thích

- Luy n c theo c p : G i HS cm t
o n theo trình t các o n trong bài.

- G i 1,2 HS c l i toàn bài

- GV c di n c m toàn bài

b.Tìm hi u bài
- H c sinh c th m
- Yêu c u HS c th m o n 1 và tr
l i câu h i

- D Mèn g p Nhà Trò trong hoàn

3
c nh nào ?
- 1,2 HS c l i toàn bài

- HS c th m c bài.

Ý 1: Hoàn c nh D Mèn g p nhà trò.

- Yêu c u HS c o n 2 và tr l i câu
h i : Tìm nh ng chi ti t cho th y ch
Nhà Trò r t y u t. - HS c th m o n 1, tìm hi u câu h i
và tr l i câu h i.

+ D Mèn i qua vùng c xư c thì
nghe ti ng khóc t tê, l i g n thì th y
ch Nhà Trò ang g c u bên t ng á
Ý 2: Hình dáng y u t c a ch Nhà
khóc.
Trò

- HS c th m o n 2 và tr l i
- Yêu c u HS c th m o n 3 và tr
l i câu h i : Nhà Trò b nh n c hi p,
+ Thân hình ch nh bé, g y y u ngư i
e do như th nào ?
b nh ng ph n như m i l t, cánh ch
m ng, ng n chùn chùn, quá y u, l i
Ý 3: Hoàn c nh c a ch Nhà Trò
chưa quen m . Vì m y u ch ki m
- Yêu c u HS c o n 4 và tr l i câu b a ăn c ng ch ng , nên lâm vào
h i : Nh ng l i nói, c ch nào nói lên c nh nghèo túng.
t m lòng nghĩa hi p c a D Mèn ?
- HS c th m o n 3 và tr l i.

+ B n nh n ã ánh Nhà Trò m y b n,
Ý 4: T m lòng nghĩa hi p c a D l n này chúng giăng tơ ch ng ng, e
Mèn b t ch ăn th t.

- HS c th m o n 4 và tr l i :

- Cho HS c lư t toàn bài, nêu m t + Em ng s , hãy tr v cùng v i tôi
hình nh nhân hoá mà em thích, cho
4
bi t vì sao em thích hình nh ó ? ây. a c ác không th c y kho ăn
hi p k y u. ( L i nói d t khoát, m nh
m làm Nhà Trò yên tâm)

+ Xoè c hai càng ra, d t Nhà Trò i.Qua câu chuy n em th y dê mèn là
- HS c lư t toàn bài, nêu m t hình
ngư I như th nào?
nh nhân hoá có trong bài :

-GV ghi b ng Iý
+ Nhà Trò ng i g c u bên t ng á

c. Hư ng d n HS c di n c m cu i, m c áo thâm dài, ngư i b ph n


- G i 4 HS c n i ti p nhau 4 o n -> thích vì hình nh này t Nhà Trò
c a bài. như m t cô gái y u u i, áng thương.


- G i HS khác nh n xét -hs tr l i


- GV hư ng d n HS c l p luy n c
úng gi ng c a t ng nhân v t.

- Hư ng d n HS c di n c m m t
o n tiêu bi u trong bài ( o n 3,4).
4 HS c n i ti p
- Gv c di n c m 1 o n làm m u

- Luy n HS c di n c m theo c p.- HS nh n xét
- Cho HS thi c di n c m trư c l p (
m i t 1 em)

- GV theo dõi, u n n n, nh n xét bình


5
chon cá nhân c hay.
- HS c di n c m .

3. C ng c , d n dò :

- GV giúp HS liên h b n thân
- HS l ng nghe GV c.

- Em h c ư c i u gì nhân v t D
- 1 HS c l i c a D Mèn
Mèn ?
- 1 HS c l i c a Nhà Trò.
- Gv nh n xét ti t h c. Tuyên dương
HS c t t. - M i t c 1 em th c di n c m.

- V nhà ti p t c luy n c bài văn

- Tìm c tác ph m : D Mèn phiêu
lưu kí.
6
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản