Tập đọc 4 - DẾ MÈN BÊNH VỰC KẺ YẾU (4)

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

1
614
lượt xem
41
download

Tập đọc 4 - DẾ MÈN BÊNH VỰC KẺ YẾU (4)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

1. Đọc lưu loát toàn bài - Đọc đúng các từ và câu, đọc đúng các tiếng có âm, vần dễ lẫn. - Biết cách đọc bài phù hợp với diễn biến của câu chuyện, với lời lẽ và tính cách của từng nhân vật. 2. Hiểu các từ ngữ trong bài - Hiểu ý nghĩa câu chuyện : ca ngợi Dế Mèn có tấm lòng nghĩa hiệp – bênh vực người yếu, xoá bỏ áp bức, bất công. 3. HS biết bênh vực những bạn yếu đuối, phê phán những hành vi bắt nạt kẻ yếu. ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tập đọc 4 - DẾ MÈN BÊNH VỰC KẺ YẾU (4)

  1. T p c D MÈN BÊNH V C K Y U (4) I/ M c ích, yêu c u 1. c lưu loát toàn bài - c úng các t và câu, c úng các ti ng có âm, v n d l n. - Bi t cách c bài phù h p v i di n bi n c a câu chuy n, v i l i l và tính cách c a t ng nhân v t. 2. Hi u các t ng trong bài - Hi u ý nghĩa câu chuy n : ca ng i D Mèn có t m lòng nghĩa hi p – bênh v c ngư i y u, xoá b áp b c, b t công. 3. HS bi t bênh v c nh ng b n y u u i, phê phán nh ng hành vi b t n t k y u. II/ dùng d y - h c : - Tranh minh ho trong SGK, tranh, nh d mèn, nhà tr i, truy n D Mèn phiêu lưu ký. - B ng ph vi t s n câu, o n văn hư ng d n HS luy n c 1
  2. III/ Các ho t ng d y – h c: Ho t ng giáo viên Ho t ng h c sinh A. M u - GV gi i thi u 5 ch i m c a SGK HS m sgk Ti ng Vi t 4 t p m t. Yêu c u HS m m c l c SGK. - g i HS c tên 5 ch i m, GV nói sơ qua 5 n i dung t ng ch i m. - M t HS c tên 5 ch i m. B. D y bài m i : 1/ Gi i thi u ch i m và bài h c : - Ch i m : Thương ngư i như th thương thân là m t truy n th ng t t p c a cha ông ta . Hs l ng nghe Các bài h c môn TV tuân 1,2,3 giúp chúng ta hi u rõ hơn v truy n th ng t t p ó. - GT bài: D Mèn bênh v c k y u là m t trích o n trong t p truy n D Mèn phưu lưu ký c a nhà văn Tô Hoài . - Cho hs xem t p truy n và tranh bài c. 2/ Hư ng d n luy n c và tìm hi u 2
  3. bài. a.Luy n c - G i HS c n i ti p nhau t ng o n 3 - HS quan sát t p truy n và quan sát l n. tranh. o n 1 : 2 dòng u o n 2 : 5 dòng ti p theo o n 3 : 5 dòng ti p theo o n 4 : Ph n còn l i - HS c n i ti p nhau t ng o n trư c l p. - GV khen nh ng HS c úng, k t h p s a sai nh ng HS phát âm sai, ng t ng chưa úng, gi ng c chưa phù h p. Hư ng d n nh ng t ng c n nh n gi ng. - HS c th m ph n chú thích - Luy n c theo c p : G i HS cm t o n theo trình t các o n trong bài. - G i 1,2 HS c l i toàn bài - GV c di n c m toàn bài b.Tìm hi u bài - H c sinh c th m - Yêu c u HS c th m o n 1 và tr l i câu h i - D Mèn g p Nhà Trò trong hoàn 3
  4. c nh nào ? - 1,2 HS c l i toàn bài - HS c th m c bài. Ý 1: Hoàn c nh D Mèn g p nhà trò. - Yêu c u HS c o n 2 và tr l i câu h i : Tìm nh ng chi ti t cho th y ch Nhà Trò r t y u t. - HS c th m o n 1, tìm hi u câu h i và tr l i câu h i. + D Mèn i qua vùng c xư c thì nghe ti ng khóc t tê, l i g n thì th y ch Nhà Trò ang g c u bên t ng á Ý 2: Hình dáng y u t c a ch Nhà khóc. Trò - HS c th m o n 2 và tr l i - Yêu c u HS c th m o n 3 và tr l i câu h i : Nhà Trò b nh n c hi p, + Thân hình ch nh bé, g y y u ngư i e do như th nào ? b nh ng ph n như m i l t, cánh ch m ng, ng n chùn chùn, quá y u, l i Ý 3: Hoàn c nh c a ch Nhà Trò chưa quen m . Vì m y u ch ki m - Yêu c u HS c o n 4 và tr l i câu b a ăn c ng ch ng , nên lâm vào h i : Nh ng l i nói, c ch nào nói lên c nh nghèo túng. t m lòng nghĩa hi p c a D Mèn ? - HS c th m o n 3 và tr l i. + B n nh n ã ánh Nhà Trò m y b n, Ý 4: T m lòng nghĩa hi p c a D l n này chúng giăng tơ ch ng ng, e Mèn b t ch ăn th t. - HS c th m o n 4 và tr l i : - Cho HS c lư t toàn bài, nêu m t + Em ng s , hãy tr v cùng v i tôi hình nh nhân hoá mà em thích, cho 4
  5. bi t vì sao em thích hình nh ó ? ây. a c ác không th c y kho ăn hi p k y u. ( L i nói d t khoát, m nh m làm Nhà Trò yên tâm) + Xoè c hai càng ra, d t Nhà Trò i. Qua câu chuy n em th y dê mèn là - HS c lư t toàn bài, nêu m t hình ngư I như th nào? nh nhân hoá có trong bài : -GV ghi b ng Iý + Nhà Trò ng i g c u bên t ng á c. Hư ng d n HS c di n c m cu i, m c áo thâm dài, ngư i b ph n - G i 4 HS c n i ti p nhau 4 o n -> thích vì hình nh này t Nhà Trò c a bài. như m t cô gái y u u i, áng thương. - G i HS khác nh n xét -hs tr l i - GV hư ng d n HS c l p luy n c úng gi ng c a t ng nhân v t. - Hư ng d n HS c di n c m m t o n tiêu bi u trong bài ( o n 3,4). 4 HS c n i ti p - Gv c di n c m 1 o n làm m u - Luy n HS c di n c m theo c p. - HS nh n xét - Cho HS thi c di n c m trư c l p ( m i t 1 em) - GV theo dõi, u n n n, nh n xét bình 5
  6. chon cá nhân c hay. - HS c di n c m . 3. C ng c , d n dò : - GV giúp HS liên h b n thân - HS l ng nghe GV c. - Em h c ư c i u gì nhân v t D - 1 HS c l i c a D Mèn Mèn ? - 1 HS c l i c a Nhà Trò. - Gv nh n xét ti t h c. Tuyên dương HS c t t. - M i t c 1 em th c di n c m. - V nhà ti p t c luy n c bài văn - Tìm c tác ph m : D Mèn phiêu lưu kí. 6
Đồng bộ tài khoản