Tập đọc 4 - MỘT NGƯỜI CHÍNH TRỰC ( 36) Theo Quỳnh Cư, Đỗ Đức Hưng

Chia sẻ: grandic

1.Đọc lưu loát, trôi chảy toàn bài. Biết đọc truyện với giọng kể thong thả, rõ ràng. Đọc phân biệt lời của các nhân vật, thể hiện rõ sự chính trực , ngay thẳng của Tô Hiến Thành. 2. Hiểu nội dung ý nghĩa truyện : Ca ngợi sự chính trực, thanh liêm, tấm lòng vì dân của Tô Hiến Thành- vị quan nổi tiếng cương trực thời xưa. 3. Giáo dục các em tinh thần thẳng thắng phê và tự phê bình trong học tập. ...

Nội dung Text: Tập đọc 4 - MỘT NGƯỜI CHÍNH TRỰC ( 36) Theo Quỳnh Cư, Đỗ Đức Hưng

T p c

M T NGƯ I CHÍNH TR C ( 36)

Theo Quỳnh Cư, c Hưng

I. Yêu c u :

1. c lưu loát, trôi ch y toàn bài. Bi t c truy n v i gi ng k thong th , rõ
ràng. c phân bi t l i c a các nhân v t, th hi n rõ s chính tr c , ngay th ng
c a Tô Hi n Thành.

2. Hi u n i dung ý nghĩa truy n : Ca ng i s chính tr c, thanh liêm, t m
lòng vì dân c a Tô Hi n Thành- v quan n i ti ng cương tr c th i xưa.

3. Giáo d c các em tinh th n th ng th ng phê và t phê bình trong h c t p.

II. dùng d y h c :

- Tranh minh ho bài t p c như SGK

- B ng ph vi t câu , o n hư ng d n c

III. Ho t ng d y h c :
Ho t ng c a giáo viên Ho t ng c a h c sinh

A. Bài cũ :

- 1 em c o n 1 bài ngư i ăn xin, tr - HS lên b ng c và tr l i
l i câu h i. Hình nh ông lão ăn xin
áng thương th nào ?

- 1 em c o n 2 và tr l i câu h i :

Hành ng và l i nói ân c n c a c u bé
ch ng t tình c m c a c u i v i ông
lão ăn xin như th nào ?
B. Bài m i :

1. Gi i thi u bài : Trong l ch s , dân
t c ta có nhi u t m gương áng khâm
ph c v s chính tr c, ngay th ng. Câu
chuy n “ M t ngư i chính tr c các em
h c hôm nay s gi i thi u v i các em
m t danh nhân trong l ch s dân t c ta.
Ông Tô Hi n Thành, v quan ng u
tri u Lý.

2 Luy n c và tìm hi u bài :

a. Luy n c

- Yêu c u HS c n i ti p 3 o n
truy n c 2-3 lư t.

o n1:T u n ó là vua Lý Cao
Tông

o n 2 : Ti p theo n t i thăm Tô - HS c n i ti p 3 lư t 9 em
Hi n Thành ư c.

o n 3 : Ph n còn l i

- GV k t h p s a l i phát âm và cách
c cho HS các t : di chi u, tham gia
chính s , giám ngh i phu, trung tá/
do b n nhi u công vi c/ nên không
m y khi t i thăm Tô Hi n Thành ư c

- Yêu c u HS luy n c theo c p

- Yêu c u 1-2 em c c bài

- GV c di n c m toàn bài

* Ph n u: c gi ng k thong th , - HS ng t và c câu ó 3em
rõ ràng, nh n gi ng nh ng t ng th - HS c theo c p
hi n tính cách c a Tô Hi n Thành.
- HS c c bài.
* Ph n sau l i Tô Hi n Thành v i
gi ng i m m, d t khoát, thái
kiên nh

b. Tìm hi u bài

- Yêu c u 1 HS c thành ti ng và HS
c th m t u n ó là vua Lý Cao
Tông

H i : o n này k chuy n gì ?+ Trong vi c l p ngôi vua, s chính
tr c c a Tô Hi n Thành th hi n như
- 1 HS c bài thành ti ng
th nào
-L p c th m


- Yêu c u HS c o n 2 . HS c
th m h i - Thái chính tr c c a Tô Hi n
Thành i v i chuy n l p ngôi vua
+ Khi Tô Hi n Thành m n ng ai
thư ng xuyên chăm sóc ông ? - Tô Hi n Thành không nh n vàng út
lót làm sai di chi u ã m t. Ông c
- Yêu c u 1 HS c o n 3 l p c
theo di chi u mà l p thái t Long Cán
th m.
lên làm vua
H i:
- 1 em c o n 2, l p c th m
+ Tô Hi n Thành ti n c ai thay cho
ông d ng u tri u ình ?
- Quan tham tri chính s Vũ Tán
+ Vì sao Thái H u ng c nhiên khi Tô
ư ng
Hi n Thành ti n c Tr n Trung Tá ?
- 1 HS c thành ti ng, l p c th m
- Quan giám th i phu Tr n Trung Tá+ Trong vi c tìm ngư i giúp nư c s - Vì Vũ Tán ư ng lúc nào cũng bên
chính tr c c a Tô Hi n Thành bi u giư ng b nh Tô Hi n Thành t n tình
hi n như th nào ? chăm sóc ông nhưng l i không ư c
ti n c , còn Tr n Trung Tá b n nhi u
+ Vì sao nhân dân ca ng i nh ng
công vi c nên ít khi t i thăm ông, l i
ngư i chính tr c như ông Tô Hi n
ư c ông ti n c .
Thành ?

=> HS và GV ch t l i : Vì nh ng
ngư i chính tr c bao gi cũng tl i
cíh c a t nư c lên trên l i ích riêng.
H làm ư c nhi u i u t t, cho dân
- C ngư i tài ba ra giúp nư c ch
cho nư c
không c ngư i ngày êm h u h
c. Hư ng d n HS c di n c m
mình.
- Yêu c u HS c n i ti p c
- HS phát bi u.
GV hư ng d n HS tìm gi ng và th
hi n úng gi ng c phù h p t ng
o n.

- GV hư ng d n HS c di n c m
o n i tho i theo s u phân vai

- 1 em d n chuy n, 1 em trong vai Thái
H u và 1 em trong vai Tô Hi n Thành - 3 em c n i ti p 3 do n c a bài
như sau :

M t hôm, Thái H u và vua t i
thăm ông h i :
- N u ch ng may ông m t thì ai là
ngư i s thay ông ?
- HS c theo phân vai
Tô Hi n Thành không do d áp :

- Có giám th i phu Tr n Trung Tá.
Thái H u ng c nhiên nói :

- Vũ Tán ư ng h t lòng vì ông sao
ông không ti n c , Tô Hi n THành tâu
:

- N u Thái H u h i ngư i h u h gi i,
thì th n xin c Vũ Tán ư ng , còn
h i ngư i tài ba giúp nư c, th n xin c
Tr n Trung Tá

* Lưu ý : L i Tô Hi n Thành cương
tr c, th ng th n, L i Thái h u ng c
nhiên

C. C ng c -d n dò :

- Hư ng d n HS chôt l i n i dung
chính , tìm i ý c a bài ?

- GV nh n xét ti t h c

-Yêu c u v nhà ti p t c luy n c
- Vài HS nh c l i
theo cách phân vai.

* Bài sau : Tre Vi t Nam
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản