Tập đọc 4 - NẾU CHÚNG MÌNH CÓ PHÉP LẠ (TIẾT 15 )

Chia sẻ: grandic

Tham khảo tài liệu 'tập đọc 4 - nếu chúng mình có phép lạ (tiết 15 )', tài liệu phổ thông, mầm non - mẫu giáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Nội dung Text: Tập đọc 4 - NẾU CHÚNG MÌNH CÓ PHÉP LẠ (TIẾT 15 )

T P C: (TI T 15 )

N U CHÚNG MÌNH CÓ PHÉP LI- M c tiêu:

1- c úng các ti ng , các t khó : H t gi ng n y m m, ng d y , áy bi n
,mãi mãi .

- c trôi ch y toàn bài , ng t nh p úng theo ý thơ.

- oc di n c m toàn bài phù h p v i n i dung bài thơ

2-Hi u n i dung bài thơ : Bài thơ ng nghĩnh , áng yêu , nói v các ư c
mơ c a các b n nh mu n có phép là làm cho th gi i tr nên t t p hơn.

3- Giáo d c hs luôn luôn có nh ng ư c mơ t t p qua nh ng c ch
, l i nói và hành ng h ng ngày.II- dùng h c t p:

-Tranh minh ho bài t p c.

-B ng ph ghi s n kh thơ 1 và 4 luy n c.
III- Ho t ng d y và h c :
TG Giáo viên H c sinh

1- Bài cũ : vương qu c tương lai.

- 3 hs lên c n i ti p và tr l i câu h i - 1 hs c o n1 và tr l i câu
trong sgk. h i.

-Nh n xét , ghi i m . -1 hs c ti p o n 2 và tra rl i
câu h i .
2- Bài m i :
-1 hs c o n 3 và tr l i câu
2.1 Gi i thi u :
h i.
-GV treo tranh minh ho và h i tranh v
c nh gì ?
-Hs quan sát tranh và tra rl i
câu h i .
Như các em ã h c bài : vương qu c
+V c nh các b n nh ang
tương lai , các b n nh trong bài ã mơ cu c
cùng múa hát và ư c mơ nh ng
s ng y ,h nh phúc thì bài h c hôm nay
cánh chim hoà bình nh ng trái
các em s ư c tìm hi u xem thi u nhi ư c
cây thơm nh ng chi c k o ng t
mơ nh ng qua bài : N u chúng mình có
ngào.
phép l .
-Hs l ng nghe .
-Ghi lên b ng.

2.2 Hư ng d n luy n c và tìm hi u bài:

a- Luy n c:
-Hs m sgk.
-Y/c hs c n i ti p t ng kh thơ ( 3 lư t
hs c)

+GV chú ý s a l i phát âm , ng t gi ng cho -4 hs c n i ti p l n1 .( m i hs
t ng hs . c 1 kh thơ )

-GV ưa ra b ng ph giúp hs c úng . -4 hs c n i ti p l n 2 .

- Hs luy n c ti ng khó:n y m m , ng - 4 hs c n i ti p l n 3 .

d y ,l n xu ng .

-G i 2 hs c l i toàn bài . -2 hs c l i toàn bài.

1 hs c ph n chú gi i.

-GV c m u. -Hs l ng nghe cô c m u.

+Chú ý gi ng c: Toàn bài cv igi ng vui tươi , h n nhiên ,th hi n ni m
vui , ni m khao khát c a thi u nhi khi mơ
ư c v m t th gi i t t p.

+Nh n gi ng nh ng t ng th hi n ư c
mơ ni m vui thích c a tr em : Phép l , n y
m m nhanh ,ch p m t , tha h , l n ,hái , -1 hs c toàn bài .
tri u vì sao , m t tr i m i , m i mãi , trái -C l p c th m toàn bài và tr
bom , trái ngon , trái ng t toàn k o , bi tròn. l i câu h i .+Câu thơ : N u

b- Tìm hi u bài : chúng mình có phép l

-G i 1 hs c toàn bài . ư c l p l i nhi u l n .

-Y/c hs c th m và tr l i các câu h i : +Nói lên ư c mơ c a các b n
nh là luôn
+Câu thơ nào ư c l p l i nhi u l n trong
bài ? mong mu n có m t th gi i hoà
bình ,tươi p ,tr em ư c
+Vi c l p l i nhi u l n câu thơ y nói
s ng y .
lên i u gì ?
+M i kh thơ nói lên m t ư c
+M i kh thơ nói lên i u gì ?
mơ c a các b n nh .
+Các b n nh mong ư c i u gì qua t ng
kh thơ? +Kh thơ 1 : Ư c cây mau l n
cho qu ng t .

+Kh thơ2 : Ư c tr thành
ngư i l n làm vi c .

+Kh thơ3 : Ư c mơ không còn
-G i hs nh c l i ư c mơ c a thi u nhi qua
mùa ông giá rét.
t ng kh thơ .
+Kh thơ 4; Ư c không còn
-GV ghi b ng 4 ý chính c a 4 kh thơ.
chi n tranh.
+Em hi u câu thơ Mãi mãi không có mùa
-Hs nh c l i ý m i kh thơ.
ông ý nói gì?


+Câu thơ nói lên ư c mu n c a
+Câu thơ : Hái trái bom thành trái ngon có
các b n nh : Ư c không còn
nghĩa là mong ư c i u gì?
mùa ông giá l nh , không còn
+Em thích ư c mơ nào c a các b n thi u thiên tai gây bão lũ hay b t c
nhi trong bài thơ ? Vì sao? tai ho nào e do con ngư i.

+Bài thơ nói lên i u gì ? +Các b n mong ư c không có
chi n tranh, con ngư i luôn
-Ghi ý chính c a bài thơ.
s ng trong hoà bình , không còn
bom n.
c- c di n c m và h c thu c lòng:
- Hs phát bi u t do.
-Y/c hs c ti p n i nhau t ng kh thơ
tìm ra gi ng c hay.
+Bài thơ nói v ư c mơ c a
-Y/c hs luy n c theo c p.
các b n nh mu n có nh ng
-G i hs c di n c m toàn bài . phép l làm cho th gi i

-Nh n xét gi ng c và cho i m t ng t t p hơn.

-Hs nh c l i ý chính.

hs. - 4 hs c n i ti p nhau , c l p
-Y/c hs c thu c lòng theo c p. theo dõi c th m theo.

-T ch c cho hs c thu c lòng theo kh - c theo nhóm ôi.
thơ.
-2 hs c di n c m toàn bài
-T ch c cho hs thi c thu c lòng toàn bài
.

- Bình ch n b n c hay nh t và thu c bài
-Nhóm ôi ki m tra h c thu c
nh t
lòng v i nhau.
-Nh n xét và cho i m t ng hs.
-Nhi u hs c thu c lòng , m i
3- C ng c và d n dò :
hs c 1 kh thơ.
H i: N u em có phép l , em s ư c i u gì ?
- 5 hs thi c di n c m.
Vì sao?
- Nh n xét , bình chon b n c
- Nh n xét ti t h c
theo tiêu chí ã nêu.
-D n hs v nhà h c thu c lòng bài thơ.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản