Tập đọc 4 - RẤT NHIỀU MẶT TRĂNG(TT)

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:12

0
244
lượt xem
23
download

Tập đọc 4 - RẤT NHIỀU MẶT TRĂNG(TT)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

- Đọc trôi chảt, lưu loát toàn bài. Biết đọc diễn cảm bài văn- giọng kể linh hoạt ( căng thẳng ở đoạn đầu, nhẹ ngàng ở đoạn sau). Đọc phân biệt lời người dẫn chuyện với lời các nhân vật : chú hề, nàng công chúa nhỏ. - Hiểu nghĩa các từ trong bài - Hiểu nội dung bài : cách nghĩ của trẻ em về thế giới, về mặt trăng rất ngộ nghĩnh, rất khác với người lớn. Các em nghĩ về đồ chơi như về các vật có trong đời sống. Các em nhìn thế giới xung quanh...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tập đọc 4 - RẤT NHIỀU MẶT TRĂNG(TT)

 1. T P C R T NHI U M T TRĂNG(TT) I/ M c ích, yêu c u: - c trôi ch t, lưu loát toàn bài. Bi t c di n c m bài văn- gi ng k linh ho t ( căng th ng o n u, nh ngàng o n sau). c phân bi t l i ngư i d n chuy n v i l i các nhân v t : chú h , nàng công chúa nh . - Hi u nghĩa các t trong bài - Hi u n i dung bài : cách nghĩ c a tr em v th gi i, v m t trăng r t ng nghĩnh, r t khác v i ngư i l n. Các em nghĩ v chơi như v các v t có trong i s ng. Các em nhìn th gi i xung quanh r t khác . II/ dùng d y - h c : - Tranh minh ho bài c trong SGK III/ Các ho t ng d y – h c: Ho t ng giáo viên Ho t ng h c sinh A. Bài cũ : - GV g i 3 HS lên b ng - 3 HS c n i ti p nhau t ng o n truy n và tr l i câu h i n i dung bài.
 2. - 1 HS c toàn bài -GV nh n xét cách c, cách tr l i B D y bài m i : 1/ Gi i thi u bài : - H i : Tranh minh ho c nh gì ? - Tranh minh ho c nh chú h ang trò chuy n v i công chúa trong phòng ng , bên ngoài m t trăng v n chi u sáng v ng v c. - HS l ng nghe - Nét vui nh n, ng nghĩnh suy nghĩ c a cô công chúa nh ã giúp chú h thông minh làm cô kh i b nh. Cô công chúa suy nghĩ như th nào v m i v t xung quanh ? Câu tr l i v n n m trong bài h c hôm nay. - 2/ Hư ng d n luy n c và tìm hi u bài - a./ Luy n c: - - G i HS c n i ti p t ng o n truy n ( 3 lư t HS c) - HS c theo trình t - GV s a l i phát âm , ng t câu + o n 1 : Nhà vua…..bó tay. + o n 2 : M t trăng…..dây chuy n c . + o n 3 : Làm sao m t trăng…. n kh i
 3. phòng - GV g i 1 HS c toàn bài - 1 HS c to o n 1. - GV cm u b./ Tìm hi u bài: - HS tr l i. - G i 1 HS c o n 1 – trao i và tr l i câu h i + Nhà vua lo l ng v i u gì ? + Nhà vua cho v i các v i th n và các nhà khoa h c n làm gì ? + Vì sao m t l n n a các v i th n, các nhà khoa h c l i không giúp ư c nhà vua. - GV nh n xét- b sung - N i dung chính c a o n 1 - Ghi ý chính c a o n 1 - Cho HS c o n còn l i,trao i và tr - N i lo l ng c a nhà vua. l i câu h i : + Chú h t câu h i v i công chúa v hai m t trăng làm gì ? + Công chúa tr l i th nào ? + Cách gi i thích c a cô công chúa nói lên i u gì ? Ch n câu tr l i phù h p v i ý em nh t a hay b, c.
 4. - GV ch p nh n s l a ch n c a các em song v n xem ý c là sâu s c hơn. HS suy nghĩ ch n ý tr l i h p lí nh t theo - Nêu ý c a o n còn l i suy nghĩ c a mình - N i dung chính c a bài c./ c i n c m: - Yêu c u 3 HS c phân vai ( ngư i d n - Cách nhìn c a tr em v th gi i xung chuy n, chú h , công chúa ) quanh thư ng r t khác ngư i l n. - GV gi i thi u o n văn c n c: - Làm sao m t trăng l i chi u sáng trên tr i trong khi nó ang n m trên c công - 3 HS phân vai, c l p theo dõi, tìm ra chúa nh - chú h h i. cách c. - Công chúa nhìn chú h , m m cư i : - Khi ta m t m t chi c răng, chi c m i s m c ngay vào ch y. Khi ta c t nh ng bông hoa trong vư n, nh ng bông hoa m i s m c lên . Có úng không nào ? - Chú h v i ti p l i. Khi m t con hươu m t s ng, cái s ng m i s m c ra. Sau khi êm thay th cho ngày, ngày l i th ch c a êm. - M t trăng cũng như v y, m i th u như v y…// gi ng công chúa nh d n. Nàng ã ng
 5. - T ch c cho HS thi c phân vai - Nh n xét gi ng c và cho i m HS C. C ng c , d n dò: - G i 1-2 nêu l i n i dung chính c a bài . - GV nh n xét ti t h c - D n HS v nhà h c. - 3 lư t HS c -HS nêu
 6. T P C R T NHI U M T TRĂNG I./ M C ÍCH , YÊU C U : 1./ c thành ti ng: - c úng các t khó : vương qu c, mi n là, nghĩ, cô ch nh , c a s , c … . - c trôi ch y toàn bài, ng t ngh hơi sau các d u câu , gi a các c m t , nh n gi ng các t ng th hi n s b t l c c a các v quan, s bu n b c c a nhà vua. - c i n c m toàn bài phù h p v i n i dung, phân bi t l i c a các nhân v t. 2./ c - hi u: -Hi u nghĩa các t ng : v i,…. -Hi u ý nghĩa câu chuy n : Cách nghĩ c a tr em v th gi i, v m t trăng r t ng nghĩnh, r t khác v i ngư i l n. II./ DÙNG D Y H C: -Tranh nh minh h a bài t p c trang 163 SGK. -B ng ph ghi n i dung o n luy n c. III./ CÁC HO T NG D Y - H C : Ho t ng c a th y Ho t ng c a trò A./ KI M TRA BÀI CŨ: -4 HS c phân vai truy n: “Trong quán 1HS c và tr l i ăn Ba cá b ng” và tr l i n i dung bài:
 7. Em thích hình nh, chi ti t nào trong truy n? -1HS c o n 2 và nêu ý chính c a bài. 1HS c và tr l i Nh n xét- cho i m. B./ D Y H C BÀI M I: 1./ Gi i thi u bài: -Cho HS xem tranh minh ho . - Bài h c hôm nay s gi i thi u v i các em: Vi c gì x y ra khi n nhà vua và các quan i th n lo l ng n v y? Qua bài h c này các em s rõ . -Gv ghi - 1,2 HS c HS nghe 2./ Hư ng d n luy n c và tìm hi u bài: a./ Luy n c: - M t h c sinh c c bài. - luy n c o n: 1 HS c o n1: vương qu c…nhà vua o n 2:Nhà vua bu n… n b ng vàng r i… o n3: Còn l i Lư t 1:
 8. -3 HS c n i ti p t ng o n. Luy n c các t khó: vương qu c, mi n là, nghĩ, cô ch nh , c a s , c … 3HS c Lư t 2: -3 HS c n i ti p t ng o n. 1 HS c chú gi i. -Y/c HS luy n c theo c p. 3 HS c -1HS c toàn bài. -GV c m u. -HS c theo c p b./ Tìm hi u bài: 1HS c toàn bài -Y/c HS c o n 1, trao i và tr l i câu h i : HS nghe (?) Chuy n gì ã x y ra v i cô công 1 HS c to, c l p c th m , suy nghĩ chúa? (?) Cô công chúa có nguy n v ng gì? ( Cô b m n ng) ?) Trư c yêu c u ó nhà vua ã làm gì? ( Có m t trăng và nói cô s kh i ngay n u cô có m t trăng…) (?) T i sao h cho r ng ó là òi h i Cho v i t t c i th n, các nhà khoa h c không th th c hi n ư c? n bàn cách l y m t trăng cho công
 9. chúa. -Ghi ý chính o n 1. M t trăng r t xa & to g p hàng nghìn l n t nư c c a nhà vua. -Công chúa mu n có m t trăng; tri u -Y/c HS c o n 2 th o lu n và tr l i ình không bi t làm cách nào tìm ư c câu h i. m t trăng cho công chúa. (?) Nhà vua ã than phi n v i ai? (?) Cách nghĩ c a chú h có gì khác v i các i th n & các nhà khoa h c? -V i chú h -Chú h cho r ng trư c h t ph i h i công chúa nghĩ v m t trăng như th nào ã. Vì chú nghĩ cách nghĩ c a tr con khác v i ?) Chi ti t cho th y cách nghĩ v m t cách nghĩ c a ngư i l n. trăng c a công chúa khác cách nghĩ c a ngư i l n? -Công chúa nghĩ m t trăng to hơn móng tay cô m t tí và ư c làm b ng vàng. (?) Nêu ý chính c a o n 2 ? -Ghi ý chính lên b ng. Nói v m t trăng c a nàng công chúa. -Y/c HS c o n 3, tr l i câu h i. 1,2 HS nh c l i - Chú h ã làm gì có m t trăng cho công chúa? -1hs c to, c l p trao i theo c p. -T ct c n g p bác th kim hoàn, t làm ngay m t m t trăng b ng vàng, l n hơn móng tay công chúa. Cho m t trăng - Thái công chúa như th nào khi nh n vào s i dây chuy n vàng công chúa
 10. ư c mó qùa ó? eo vào c . (?) Ý chính c a o n 3 là gì ? - Vui sư ng, ra kh i giư ng b nh và ch y tung tăng kh p vư n. - Chú h em n cho cô công chúa nh m t “m t trăng” như cô mong mu n. 1,2 HS cl i HS c th m, nêu câu tr l i -Ghi ý chính c a o n. - HS nêu. Cách nghĩ c a tr em v th gi i, v m t trăng r t ng nghĩnh, r t khác v i ngư i l n. (?) c lư t nhanh c bài và cho bi t i ý bài? 1,2 HS cl i -Ghi i ý lên b ng. 3 HS cl i c./ c di n c m: -3 HS c n i ti p t ng o n. C l p và GV nh n xét. -3HS c Treo b ng ph ghi o n văn c n luy n c. “Th là chú h n g p cô ch nh … T t nhiên là b ng vàng r i”. HS theo dõi Hư ng d n cách c : nh n gi ng các t ng : cho bi t, to b ng ch ng nào, móng tay, g n khu t, treo âu, g ng h i, làm b ng gì, b ng vàng.
 11. - Giáo viên c m u. -Y/c HS c theo c p. -HS c di n c m trư c l p. -Nh n xét- cho i m. -2 HS c toàn bài. Nh n xét – cho i m. HS c theo c p C./ C ng c , d n dò: 3,4 HS c trư c l p (?) Câu chuy n R t nhi u m t trăng cho em hi u i u gì? 2HS c (?) Em thích nhân v t nào trong truy n? Vì sao? -HS nêu như iý GV t ng k t bài Nh n xét ti t h c. K l i câu chuy ncho ngư i thân nghe. D n hs h c bài, chu n b bài sau : R t nhi u m t trăng (tt) HS nghe
Đồng bộ tài khoản