Tập đọc 4 - TRUYỆN CỔ NƯỚC MÌNH (tiết 4 )

Chia sẻ: grandic

-Đọc đúng các tiếng,từ khó,dễ lẫn lộn:vàng cơn nắng, đẽo cày ,khúc gỗ. -Đọc trôi chảy toàn bài ,ngắt nghỉ hơi đúng nhịp thơ,nhấn giọng các từ gợi tả ,gợi cảm., đọc diễn cảm toàn bài với giọng nhẹnhàng,thiết tha ,tự hào,trầm lắng. -Hiểu các từ ngữ khó trong bài: độ trì, độ lượng , đa tình, đa mang ,vàng cơn nắng , trắng cơn mưa , nhận mặt. -Hiểu nội dung câu chuyện:Ca ngợi kho tàng cổ tích Việt Nam. Đó là những câu chuyện đề cao những phẩm chất tốt đẹp của ông cha ta. -Học thuộc bài thơ. ...

Nội dung Text: Tập đọc 4 - TRUYỆN CỔ NƯỚC MÌNH (tiết 4 )

T P C

TRUY N C NƯ C MÌNH (ti t 4 )
L P:4/I-M c tiêu:

- c úng các ti ng,t khó,d l n l n:vàng cơn n ng, o cày ,khúc g .

- c trôi ch y toàn bài ,ng t ngh hơi úng nh p thơ,nh n gi ng các t g i t ,g i
c m., c di n c m toàn bài v i gi ng nh nhàng,thi t tha ,t hào,tr m l ng.

-Hi u các t ng khó trong bài: trì, lư ng , a tình, a mang ,vàng cơn n ng ,
tr ng cơn mưa , nh n m t.

-Hi u n i dung câu chuy n:Ca ng i kho tàng c tích Vi t Nam. ó là nh ng câu
chuy n cao nh ng ph m ch t t t p c a ông cha ta.

-H c thu c bài thơ.II- dùng d y h c:

-Tranh minh ho bài t p c trang 19 sgk.

-B ng ph vi t s n 10 dòng thơ u.

-Các t p truy n c tích Vi t Nam
III-Ho t ng d y và h c:

Th i gian Giáo viên H c sinh

5phút 1-Bài cũ:

G i 3 hs lên b ng ti p n i c o n -3 hs lên b ng th c hi n y/c.C l p
tríchD Mèn bênh v c k y u và tr theo dõi ,nh n xét bài c ,câu tr
l i câu h i: l i c a các b n.

+Qua o n trích em thích nh t hình
nh nào v D Mèn?Vì sao?

+G i1 hs c toàn bài và tr l i câu
h i:D Mèn là ngư i như th nào?

7 phút -Nh n xét và cho i m hs.

2-Bài m i:
-Hs c n i ti p nhau:
2.1-Gi i thi u: Ghi tên bài lên
+T u ….ngư i tiên trì.
b ng.
+Mang theo ….nghiêng soi.
2 2Hư ng d n luy n c và tìm
hi u bài: + i cha ….c a mình.

-a-Luy n c: +R t công b ng …..vi c gì.
10-12 phút
-Y/c hs m sgk +Ph n còn l i.

-G i 5 hs c n i ti p trư c l p. -2 hs c thành ti ng,c l p c
th m.
-G i 2 hs c l i toàn bài,lưu ý cách
ng t nh p các câu thơ.
-GV c m u l n 1. -2 hs c thành ti ng trư c l p.

b-Tìm hi u bài: -Ti p n i nhau ttr l i câu h i.

-G i hs ct u…... a mang. +Vì truy n c nư c nhà r t nhân
h u và có ý nghĩa r t sâu xa.
Y/c hs c th m và tr l i câu h i:
+ cao nh ng ph m ch t t t p
+Vì sao tác gi yêu truy n c nư c
c a ông cha ta.
nhà?
+Là nh ng l i khuyên d y c a
ông cha ta.

-Tr i qua bao mưa n ng, bao th i
_Em hi u câu thơ :Vàng cơn n ng
gian rút ra nh ng bài h c kinh
,tr ng cơn mưa như th nào?
nghi m.
-T ” nh n m t” ây nghĩa là th
-Truy n th ng t t p,b n s c c a
8 phút
nào?
dân t c c a ông cha ta.
- o n thơ này nói lên i u gì?
-Ca ng i truy n c cao lòng
-GV ghi b ng ý chính. nhân h u , ăn hi n lành.

_Y/c hs c th m do n còn l i. -Bài thơ g i cho em nh n

H i:+Bài thơ g i cho em nh n truy n c T m Cám, o cày gi a

nh ng truy n c nào?Chi ti t nào cho ư ng qua.
em bi t i u ó? -M i hs nói v 1 câu chuy n

3 phút -Em bi t nh ng truy n c nào th +Thach Sanh,Nàng tiên c,S tích
hi n lòng nhân h u c a ngư i VN? h Ba B ….

-G i 2 hs c 2 dòng thơ cu i và tr -2 hs c thành ti ng, c l p c
l i câu h i: th m theo.

+Em hi u 2 dòng thơ cu i bài như +L i ông cha ta răn d y con
th nào? cháu:Hãy s ng
- o n thơ cu i bài nói lên i u gì? nhân h u, lư ng ,công
b ng,chăm ch và t tin.
-Gv ghi ý chính o n 2.
-Nói lên nh ng bài h c quí c a
-Bài thơ truy n c nư c mình nói lên
ông cha ta mu n răn d y con
i u gì?
cháu i sau.
GV ghi n i dung chính lên b ng.
-Hs nh c l i.
c- c di n c m và h c thu c lòng
-Bài thơ ca ng i kho tàng truy n
bài thơ:
c c a t nư c và nh ng ph m
-G i2 hs c toàn bài.Y/c hs theo dõi
ch t t t p c a ông cha ta.
phát hi n ra gi ng c.
-Hs nh c l i n i dung chính.
-GV nêu o n thơ c n luy n c.Y/c
hs luy n c di n c m. (Gv treo b ng
ph có ghi o n thơ ) 2 hs c thành ti ng , c l p theo
dõi(Gi ng c toàn bài nh nhàng,
-Y/c hs c th m thu c t ng kh
thiét tha ,tr m l ng pha l n ni m
thơ.
t hào.)
-G i hs c thu c lòng t ng o n
thơ.
-Hs c th m ,h c thu c.
-T ch c cho hs thi c thu c lòng c
bài. -Hs thi c

-Nh n xét ,cho i m hs.

3-C ng c và d n dò:

-Qua câu chuy n c ông cha ta
khuyên con cháu i u gì?

-Nh n xét ti t h c.

-D n hs v nhà h c thu c bài.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản