Tập đọc - BÀI CA VỀ TRÁI ĐẤT

Chia sẻ: corolla

1. Đọc trôi chảy, diễn cảm bài thơ với giọng đọc hồn nhiên, vui tươi, rộn ràng. 2. Hiểu bài: - Hiểu các từ ngữ khó trong bài - Hiểu nội dung, ý nghĩa của bài thơ - Học thuộc lòng bài thơ.

Nội dung Text: Tập đọc - BÀI CA VỀ TRÁI ĐẤT

 

  1. T p c: BÀI CA V TRÁI T I. M c tiêu, nhi m v : 1. c trôi ch y, di n c m bài thơ v i gi ng c h n nhiên, vui tươi, r n ràng. 2. Hi u bài: - Hi u các t ng khó trong bài - Hi u n i dung, ý nghĩa c a bài thơ - H c thu c lòng bài thơ. II. dùng d y h c: - Tranh minh h a bài c trong SGK - B ng ph ghi nh ng câu c n luy n c III. Các ho t ng d y h c: Ho t ng c a giáo viên Ho t ng c a h c sinh 1. Ki m tra bài cũ: (4’-5’)
  2. - Cho 2 HS ki m tra - GV nh n xét 2. Bài m i a) Gi i thi u bài: (1’) b) Luy n c: (11’-12’) Ho t ng 1: GV c c bài - C n c v i gi ng sôi n i, tha thi t. - HS l ng nghe Chú ý ng t nh p, nh n gi ng. Ho t ng 2: Cho HS c - Cho HS c kh n i ti p - HS n i ti p nhau c3 kh ( c 2 lư t) - Cho HS c c bài và c chú gi i, gi i - 2 HS c c bài, 2 HS
  3. nghĩa t c chú gi i, gi i nghĩa t Ho t ng 3: GV c di n c m c bài c) Tìm hi u bài: (9’-10’) - GV m i l p trư ng ho c l p phó h c - HS c th m bài thơ và t p lên i u khi n cho l p trao i tr l i các tr l i câu h i: + Hình nh trái t có gì p? + Hi u 2 câu thơ cu i kh 2 nói gì? + Chúng ta ph i làm gì gi bình yên cho trái t + Bài thơ mu n nói v i chúng ta i u gì? - GV nh n xét và ch t l i
  4. d) c di n c m: (7’-8’) Ho t ng 1: Hư ng d n HS c di n c m - Chú ý nh ng ch c n ng t nh p, nh ng - M t s HS c t ng t c n nh n gi ng kh thơ và c bài - T ch c thi c di n c m cho HS - 2-3 HS tham gia thi c di n c m Ho t ng 2: T ch c cho HS h c thu c - M t s HS c thu c lòng lòng trư c l p - GV nh n xét và khen nh ng HS c hay và thu c lòng t t - Cho HS hát bài Trái t này là c a chúng em ( ư c nh c sĩ Trương Quang L c ph nh c t bài thơ ang h c)
  5. e) C ng c , d n dò: (2’) - GV nh n xét ti t h c và d n HS ti p t c h c thu c lòng bài thơ và chu n b trư c bài M t chuyên gia máy xúc Rút kinh nghi m : ......................................................................................................................................... .........................................................................................................................................
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản