Tập đọc - CÓ CHÍ THÌ NÊN

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
182
lượt xem
10
download

Tập đọc - CÓ CHÍ THÌ NÊN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

1. Đọc thành tiếng • Đọc đúng các tiếng, từ ngữ khó hoặc dễ lẫn do ảnh hưởng của phương ngữ : đã quyết, đã đan, tròn vành, thì vững, sóng cả, rã … • Đọc trôi chảy rõ ràng, rành mạch từng câu tục ngữ • Đọc các câu tục ngữ thể hiện giọng khuyên chí tình 2. Đọc hiểu - Hiểu các từ ngữ khó : nên, hành, lận, keo, rã, cả - Hiểu ý nghĩa của các câu tục ngữ : khẳng định có ý chí thì nhất định thành công, khuyên người ta giữ vững mục tiêu đã chọn, khuyên người ta không nản chí khi gặp khó khăn 3. Học...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tập đọc - CÓ CHÍ THÌ NÊN

  1. T p c Thư Thăm b n I.M c tiêu 1. c thành ti ng • c úng các ti ng t khó: lũ l t, t m gương, xã thân, kh c ph c, quyên góp. • c trôi ch y ư c toàn bài, ng t nghĩ hơi úng sau các d u câu, gi a các c m t , nh n gi ng các t ng g i t , g i c m. • c di n c m toàn bài, th hi n gi ng c phù h p v i n i dung. 2. c hi u: • Hi u các t ng khó trong bài: xã thân, quyên góp, kh c ph c. • Hi u n i dung câu chuy n: tình c m b n bè, thương b n, mu n chia s cùng b n khi b n g p chuy n bu n, khó khăn trong cu c s ng. • N m ư c tác d ng c a ph n m u và k t thúc b c thư. II.Chu n b Giáo viên : Tranh trang 25 SGK B ng ph vi t s n câu, o n luy n c H c sinh: Tranh nh tư li u v c nh c u giúp ng bào trong cơn lũ l t
  2. III. Ho t ng d y h c Ho t ng c a th y Ho t ng c a trò 1.Ki m tra bài cũ -3 Hs lên b ng G i ba h c sinh c thu c lòng bài thơ truy n c nư c mình và tr l i câu h i + Bài thơ nói lên i u gì? + Em hi u “nh n m t” nghĩa như th nào ? + Em hi u ý hai dòng thơ cu i bài như th nào? -Nhân xét – Ghi i m 2.Bài m i -Hs quan sát tranh và tr l i: Gi i thi u bài: - B c tranh v c nh 1 b n nh ang ng i vi t thư và dõi theo c nh m i ngư i ang Treo tranh minh ho bài t p c và h i HS quyên góp ng h ng bào lũ l t -B c tranh v c nh gì ? - Hs l ng nghe
  3. ng vi n giúp ng bào b lũ l t là m t vi c làm c n thi t. Là h c sinh các em ã làm gì ng -Vài Hs nh c l i h ng bào b lũ l t? Bài h c hôm nay giúp các em hi u ư c t m lòng c a m t b n nh iv i ng bào b lũ. Giáo viên ghi tên bài lên b ng 2. Hư ng d n luy n c và tìm hi u bài. -Hs c theo trình t : a. Lu ên c -Hs 1: Hoà bình……v i b n Yêu c u h c sinh m SGK trang 25 -Hs 2: H ng ơi……..như mình G i ba h c sinh ti p n i nhau h c bài trư c l p ( c hai lư t) -Hs 3: M y ngày……Tu n Lương G i hai h c c l i toàn bài. Giáo viên lưu ý s a l i -2 Hs n i ti p nhau c phát âm, ng t gi ng cho t ng h c Hs -1 Hs G i 2 Hs c l i toàn bài. -Hs l ng nghe GV g i m t h c sinh c chú gi i. Giáo viên c m u l n m t. Toàn bài c gi ng tr m bu n th hi n s chia s chân thành. c th p gi ng “mình r t xúc ng...v i b n” cao gi ng hơn khi c “nhưng ch c H ng...n i au này” b. Tìm hi u bài - c th m th o lu n , ti p n i nhau tr Yêu c u h c sinh c th m tr l i câu h i l i: o n 1: -B n lương không bi t b n H ng, Lương
  4. B n Lương có bi t b n H ng t trư c không? ch bi t H ng khi c báo. + Lương vi t thư chia bu n v i H ng. B n Lương vi t thư cho H ng làm gì? + Ba c a H ng ã hi sinh trong tr n lũ l t v ar i B n H ng ã b m t mát au thương gì? + Hi sinh: ch t vì nghĩa v , lý tư ng cao p, t nh n v mình cái ch t giành l y s s ng cho ngư i khác Em hi u hy sinh có nghĩa là gì? + Các anh b i ã dũng c m hi sinh b o v T qu c + o n 1 cho bi t nơi b n Lương vi t thư t câu v i t “hy sinh” và lý do vi t thư cho H ng Hs l ng nghe o n 1 cho em bi t i u gì? Ghi ý chính o n 1 Trư c s m t mát to l n c a H ng Lương s nói gì + Hôm nay, c báo………. n khi ba v i H ng. Các em tìm hi u ti p o n 2. H ng ã ra i mãi mãi. Yêu c u HS c th m o n 2 và tr l i câu h i: + Nhưng ch c là H ng…….nư c lũ Nh ng câu văn nào trong hai o n v a c cho + Mình tin………n i au này th y Lương r t thông c m v i H ng? + Bên c nh ……..như mình Nh ng câu văn nào cho th y lương bi t cách an i - N i dung o n 2 là nh ng l i ng viên, b n H ng? an i c a Lương i v i H ng - N i dung o n 2 là gì?
  5. Ghi ý chính o n 2 + M i ngư i ang quyên góp ng h ng bào b lũ kh c ph c thiên tai. Trư ng c a Yêu c u h c sinh c o n ba và tr l i câu h i Lương góp dùng h c t p giúp các b n b lũ nơi Lương m i ngư i ã làm gì an i giúp ng bào b lũ? + Lương g i t ng H ng s ti n Lương b ng t m y năm nay +Riêng Lương ã làm gì giúp H ng +B ng: có nghĩa là ti n dành, ti t ki m - T m lòng c a m i ngư i iv i ng “B ng có nghĩa là gì” bào b lũ. o n 3 ý nói gì? Ghi ý chính o n 3 + Nh ng dòng m u nêu rõ a di m, th i gian vi t thư, l i chào h i ngư i nh n thư Yêu c u HS c dòng m u và k t thúc + Nh ng dòng cu i thư ghi l i chúc, nh n nh và h tên c a ngư i vi t thư b c thư tr l i câu h i + Tình c m c a Lương bi t thương b n, Nh ng dòng m u và k t thúc b c thư có gì? chia s au bu n cùng b n khi b n g p au thương m t mát trong cu c s ng
  6. -2 n 3 Hs n i ti p nhau nh c l i n i dung + N i dung b c thư th hi n i u gì? -M i Hs cm t o n +N i dung chính ghi lên b ng. -Nh n xét gi ng c -3 Hs C. c di n c m -2 Hs c -G i 3 Hs ti p n i nhau c b c thư. Yêu c u HS theo dõi và tìm ra gi ng c c a t ng o n o n 1: Gi ng tr m bu n o n 2: Gi ng bu n nhưng th p gi ng o n 3: Gi ng tr m bu n chia s . +G i 3 HS c ti p n i t ng o n +G i Hs c toàn bài ưa b ng ph yêu c u Hs tìm cách c di n c m và
  7. luy n c o n văn “Mình hi u H ng au n và thi t thòi như th nào khi ba H ng ã ra i mãi mãi. Nhưng ch c là H ng cũng t hào v t m gương dũng c m c a ba xã thân c u ngư i gi a dòng nư c lũ. Mình tin r ng theo gương ba, H ng s vư t qua n i au này. Bên c nh H ng còn có má, có cô bác - B n Lương là m t ngư i b n t t giàu và c nh ng ngư i b n m i như mình ”. tình c m. c báo th y tình c nh áng thương c a H ng ã ch ng vi t thư 3.C ng c d n dò thăm h i, g i giúp H ng s ti n mà mình có Qua b c thư em hi u b n Lương là ngư i như th nào? + Hs t do phát bi u Em ã làm gì giúp nh ng ngư i không may g p ho n n n khó khăn? +Nh n xét ti t h c +Liên h th c t +D n Hs luôn có tinh th n tương thân tương ái giúp m i ngư i khi g p khó khăn ho n n n. +D n dò bài sau
Đồng bộ tài khoản