Tập đọc - ĐIỀU ƯỚC CỦA VUA MI- ĐÁT

Chia sẻ: fordec

-Đọc đúng: Mi- đát, Di-ô-ni-dốt, Pác-tôn, sung sướng, khủng khiếp. -Đọc trôi chảy toàn bài, ngắt, nghỉ hơi sau dấu phẩy, dấu chấm. Nhấn giọng ở những từ ngữ gợi tả, gợi cảm. -Đọc diễn cảm toàn bài thể hiện giọng đọc phù hợp với nội dung bài và nhân vật -Hiểu nghĩa từ ngữ: phép màu, quả nhiên, khủng khiếp, phán… -Hiểu ý nghĩa câu chuyện:Những ước muốn tham lam không mang lại hạnh phúc cho con người ...

Nội dung Text: Tập đọc - ĐIỀU ƯỚC CỦA VUA MI- ĐÁT

T p c

I U Ư C C A VUA MI- ÁT
I. M c tiêu:

- c úng: Mi- át, Di-ô-ni-d t, Pác-tôn, sung sư ng, kh ng khi p.

- c trôi ch y toàn bài, ng t, ngh hơi sau d u ph y, d u ch m. Nh n gi ng
nh ng t ng g i t , g i c m.

- c di n c m toàn bài th hi n gi ng c phù h p v i n i dung bài và nhân v t

-Hi u nghĩa t ng : phép màu, qu nhiên, kh ng khi p, phán…

-Hi u ý nghĩa câu chuy n:Nh ng ư c mu n tham lam không mang l i h nh phúc
cho con ngư i

II. dùng d y h c

-Tranh minh h a bài t p c như SGK

III.Các ho t ng d y- h c
Ho t ng c a GV Ho t ông c a HS

A. Bài cũ:

-Y/c hs c bài Thưa chuy n v i m - 2 hs trình bày.

B. Bài m i:

1. Gi i thi u bài

-Y/c hs xem tranh, nêu n i dung tranh.
-Ghi bài lên b ng - cl i .

2. Luy n c:

-G i 1 hs cm u -1hs gi i c.

-Phân o n

+ o n 1: Có l n…. n th n a -Dùng bút chì ánh d u o n văn.

+ o n 2: B n y t …. ư c s ng

+ o n 3: Th n i-ô-ni-d t…..tham lam

-Cho hs luy n c o n

+L n1- Rút t khó: i-ô-ni-d t, Pác-tôn, -3 HS c n i ti p - Lu ên c t khó.
kh ng khi p

+L n2-Gi i thích t : phép m u, qu
- 3hs c n i ti p - hs c chú gi i
nhiên
trong SGK
- Luy n c câu văn dài ( chú ý câu c u
-Vài hs c câu căn dài
khi n)

Xin th n tha cho tôi! Xin ngư il y l i
i u ư c cho tôi ư c s ng!
-3HS c n i ti p.
+L n3: hs c n i ti p

-Luy n c theo nhóm
- 2hs c toàn bài.
-Cho hs c toàn bài
-L ng nghe gv c m u.
-Giáo viên cm u

3. Tìm hi u bài

- o n 1: Y/c hs c th m TLCH:
-1 i u ư c
+Th n -ô-ni-d t cho vua Mi- át cái gì? -Xin th n làm cho m i v t mình ch m
vào u bi n thành vàng.
+Vua Mi- át xin i u gì?
-Vua b th m t cành s i….là ngư i
sung sư ng nh t trên i.
+Tho t u i u ư c ư c th c hi n t t
- i u ư c c a vua Mi- át ư c th c
p như th nào?
hi n
+Ý c a o n này là gì?

- o n 2: Y/c hs c th m TLCH:
-Vì nhà vua nh n ra s kh ng khi p
+T i sao nhà vua ph i xin th n i-ô-ni-
c a iêu ư c: Vua không th ăn u ng
d t l y l i i u ư c?
b t c th gì?
+Ý c a o n này là gì?
-Vua Mi- át nh n ra s kh ng khi p
c a i uư c

- o n 3: Y/c hs c th m TLCH:

+Vua Mi- át có ư c i u gì khi nhúng -Ông ã m t i phép m u và r a s ch
mình vào dòng nư c trên sông Pác-tôn lòng tham.

+Vua Mi- át hi u ra i u gì? -H nh phúc không th xây d ng b ng
ư c mu n tham lam

+Ý c a o n này là gì? -Vua Mi- át rút ra bài h c quý

-1hs c
-G i hs c toàn bài

-Ý nghĩa c a bàilà gì? -Nh ng i u ư c tham lam không
mang l i h nh phúc cho con ngư i
4. Lu ên c di n c m
-hs c n i ti p
-Cho hs c n i ti p o n.

-Chúng ta s luy n c di n c m o n
cu i:

Mi- át b ng ói……..ư c mu n tham -L ng nghe
lam.

-HD cách c:
-Theo dõi GV cm u
- c di n c m, nh n gi ng: c n cào, c u
kh n, tha t i, phán, r a s ch, thoát kh i
-Cho nhóm, cá nhân lên c thi
- cm u
-L p nh n xét
-Y/c hs c theo nhóm

-Thi c trư c l p

GV nh n xét

5.C ng c -D n dò

-Cho hs liên h b n thân: N u có 3 i u
ư c em s ư c i u gì?

-GDHS nh n bi t tham lam là tính x u

-Nh n xét gi h c

-D n hs h c bài- CBB: Ôn bài chu n b
ki m tra gi a kì I
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản