Tập đọc Emili, con...

Chia sẻ: Mucnuong Sate | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:12

0
107
lượt xem
2
download

Tập đọc Emili, con...

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

1. Kiến thức: - Hiểu các từ ngữ trong bài. - Ý chí: Ca ngợi hành động dũng cảm của một công dân Mĩ, dám tự thiêu để phản đối cuộc chiến tranh xâm lược VN 2. Kĩ năng: - Đọc đúng tên riêng nước ngoài: Ê-mi-li, Mo-ri-xơn, Pô-tô-mác, Oa-sinh-tơn. - Ngắt nhịp đúng từng mệnh đề, từng bộ phận câu trong bài thơ viết theo thể tự do. - Biết đọc diễn cảm bài thơ với giọng xúc động trầm lắng. ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tập đọc Emili, con...

 1. TAÄP ÑOÏC EÂ-MI-LI , CON … I. Muïc tieâu: 1. Kieán thöùc: - Hieåu caùc töø ngöõ trong baøi. - YÙ chí: Ca ngôïi haønh ñoäng duõng caûm cuûa moät coâng daân Mó, daùm töï thieâu ñeå phaûn ñoái cuoäc chieán tranh xaâm löôïc VN 2. Kó naêng: - Ñoïc ñuùng teân rieâng nöôùc ngoaøi: EÂ-mi-li, Mo-ri-xôn, Poâ- toâ-maùc, Oa-sinh-tôn. - Ngaét nhòp ñuùng töøng meänh ñeà, töøng boä phaän caâu trong baøi thô vieát theo theå töï do. - Bieát ñoïc dieãn caûm baøi thô vôùi gioïng xuùc ñoäng traàm laéng.
 2. 3. Thaùi ñoä: Giaùo duïc hoïc sinh yeâu quyù nhöõng ngöôøi vì ñaïi nghóa, yeâu hoøa bình, caêm gheùt chieán tranh phi nghóa. II. Chuaån bò: - Thaày: Hình aûnh maùy bay neùm bom - Tranh veõ anh Mo- ri-xôn töï thieâu. - Troø : SGK III. Caùc hoaït ñoäng: T HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOAÏT ÑOÄNG HOÏC G 1’ 1. Khôûi ñoäng: - Haùt 4’ 2. Baøi cuõ: Moät chuyeân gia maùy xuùc - Hoïc sinh ñoïc laàn löôït töøng ñoaïn vaø boác thaêm traû
 3. lôøi caâu hoûi. - Vì sao ngöôøi ngoaïi quoác - Vì ngöôøi ngoaïi quoác naøy naøy khieán anh Thuyû ñaëc coù voùc daùng cao lôùn ñaëc bieät chuù yù? bieät, coù veû maët chaát phaùc, coù daùng daáp cuûa ngöôøi lao ñoäng, toaùt leân veû deã gaàn, deã meán. - Neâu ñaïi yù cuûa baøi? - Baøi vaên ca ngôïi veû ñeïp cuûa tình höõu nghò, hôïp taùc giöõa nhaân daân ta vôùi nhaân daân caùc nöôùc.  Giaùo vieân cho ñieåm, - Hoïc sinh nhaän xeùt nhaän xeùt 1’ 3. Giôùi thieäu baøi môùi: - Cuoäc chieán tranh huyû dieät taøn khoác cuûa ñeá quoác
 4. Myõ treân maûnh ñaát Vieät Nam ñaõ laøm taát caû nhöõng ngöôøi coù löông tri treân theá giôùi, trong ñoù coù nhieàu ngöôøi laø coâng nhaân Myõ voâ cuøng caêm phaãn. Xuùc ñoäng tröùôc haønh ñoäng töï thieâu cuûa anh Mo-ri-xôn ñeå phaûn ñoái chieán tranh cuûa Myõ ôû Vieät Nam, nhaø thô Toá Höõu ñaõ vieát baøi thô “EÂ- mi-li, con…” vôùi hình aûnh anh Mo-ri-xôn beá con gaùi laø beù EÂ-mi-li 18 thaùng tuoåi tôùi truï sôû Boä Quoác phoøng Myõ, nôi anh saép töï thieâu vì neàn hoøa bình ôû Vieät Nam…
 5. 32’ 4. Phaùt trieån caùc hoaït ñoäng: 12’ * Hoaït ñoäng 1: Luyeän taäp - Hoaït ñoäng caù nhaân Muïc tieâu: Reøn cho HS ñoïc ñuùng Phöông phaùp: Thöïc haønh - Yeâu caàu hoïc sinh laàn löôït - Hoïc sinh ñoïc noái tieáp ñoïc töøng ñoaïn vaø tìm caùc töøng khoå thô töø deã phaùt aâm sai. - Hoïc sinh phaùt hieän: + Phaùt aâm sai: Mo-ri-xôn, Oa-sinh-tôn, Gioân-xôn + Ngaét caâu - Laàn löôït hoïc sinh ñoïc töø sai (töø, caâu, ñoaïn) - 1, 2 hoïc sinh ñoïc toaøn baøi
 6. - Giaùo vieân ñoïc maãu vôùi gioïng ñoïc xuùc ñoäng, traàm laéng 18’ * Hoaït ñoäng 2: Tìm hieåu - Hoaït ñoäng lôùp, caù nhaân baøi + luyeän ñoïc dieãn caûm Muïc tieâu: Giuùp HS thaáy ñöôïc toäi aùc cuûa Myõ vaø reøn HS ñoïc dieãn caûm. Phöông phaùp: Ñaøm thoaïi, giaûng giaûi - Yeâu caàu hoïc sinh ñoïc khoå thô - ñoïc xuaát xöù - Yeâu caàu 1 hoïc sinh ñoïc - 1 hoïc sinh ñoïc khoå 1 khoå 1 +Ñoïc dieãn caûm khoå thô - Döï kieán: ñaàu ñeå theå hieän taâm traïng - Laàn löôït hoïc sinh ñoïc khoå
 7. cuûa chuù Mo-ri-xôn vaø beù 1 EÂ-mi-li + Lôøi nhaén nhuû daën doø + Söï hoàn nhieân, ngaây thô cuûa con gaùi - Giaùo vieân giaûng taâm - Luyeän ñoïc dieãn caûm khoå traïng cuûa anh Mo-ri-xôn 1  lôøi vónh bieät xuùc ñoäng - Nhaán maïnh nhöõng töø ngöõ khi phaûi töø giaõ vôï con naøo? Caâu hoûi ñoïc vôùi (nhaán maïnh caâu hoûi cuûa EÂ- gioïng nhö theá naøo? mi-li). Söï ngaây thô hoàn nhieân - Yeâu caàu hoïc sinh ñoïc - 1 hoïc sinh ñoïc khoå 2 khoå 2 - Qua lôøi cuûa chuù Mo-ri- - Döï kieán: xôn, em haõy cho bieát vì Haønh ñoäng cuûa ñeá quoác sao chuù Mo-ri-xôn leân aùn Myõ taøn aùc, voâ nhaân ñaïo, cuoäc chieán tranh xaâm löôïc maùy bay B52 - neùm bom
 8. cuûa Myõ? napan - hôi ñoäc - gieát haïi - ñoát phaù - taøn phaù.  Giaùo vieân choát baèng - Hoïc sinh giaûng töø: B52 - nhöõng hình aûnh cuûa ñeá napan - nhaân danh - Gioân- quoác Myõ xôn - Yeâu caàu neâu yù khoå 2 - Döï kieán: Haøng loaït toäi aùc cuûa Myõ ñöïôc lieät keâ. - Yeâu caàu hoïc sinh neâu - 4 nhoùm thaûo luaän caùch caùch ñoïc ñoïc khoå 2 ghi vaøo bìa baèng ñinh leân baûng  Giaùo vieân choát laïi caùch - Hoïc sinh nhaän xeùt vaø ñoïc: nhaán maïnh caùc töø ngöõ choïn caùch ñoïc hôïp lyù nhaát theå hieän toäi aùc cuûa Myõ - Hoïc sinh laàn löôït ñoïc khoå 2 - Yeâu caàu hoïc sinh ñoïc - 1 hoïc sinh ñoïc khoå 3 khoå 3
 9. +Chuù Mo-ri-xôn noùi vôùi - Chuù noùi trôøi saép toái, con ñieàu gì khi töø bieät ? khoâng beá EÂ-mi-li veà ñöôïc . Chuù daën con : ……..  Giaùo vieân choát laïi Höôùng ñeán ngöôøi thaân - con maát cha - vôï maát choàng - caûnh trôøi ñeâm - hy sinh haïnh phuùc cuûa mình cho moïi ngöôøi ñöôïc haïnh phuùc. - Yeâu caàu hoïc sinh neâu yù 3 - Lôøi töø bieät cuûa chuù Mo-ri- xôn vaøo giaây phuùt ngoïn löûa saép buøng leân. - Yeâu caàu HS neâu caùch - Laàn löôït hoïc sinh neâu ñoïc khoå 3 - Nhaán maïnh töø: caâu 1 -
 10. cha khoâng beá con veà ñöôïc nöõa - saùng buøng leân - caâu 5 - caâu 6 - caâu 9 - Yeâu caàu hoïc sinh ñoïc - 1 hoïc sinh ñoïc khoå 4 - Caâu thô “Ta ñoát thaân ta/ - Hoïc sinh laàn löôït traû lôøi Cho ngoïn löûa saùng loaù/ Söï thaät “ theå hieän mong muoán gì cuûa chuù Mo-ri-xôn?  Giaùo vieân choát laïi choïn yù - Döï kieán: vaïch traàn toäi aùc ñuùng - nhaän ra söï thaät veà cuoäc chieán phi nghóa - hôïp söùc ngaên chaän chieán tranh - Yeâu caàu hoïc sinh neâu yù - YÙ 4 vaïch traàn toäi aùc cuûa khoå 4 ñeá quoác Myõ - keâu goïi moïi ngöôøi hôïp söùc
 11. - Yeâu caàu hoïc sinh neâu - Hoïc sinh neâu caùch ñoïc caùch ñoïc khoå 4 - Gioïng ñoïc: chaäm raõi, xuùc + Em coù suy nghó gì veà ñoäng haønh ñoäng cuûa chuù Mo-ri- - Caûm phuïc vaø xuùc ñoäng xôn? tröôùc haønh ñoäng cao caû ñoù …. (HS coù theå neâu yù khaùc) - Hoïc sinh neâu yù chính cuûa baøi 2’ * Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá  Giaùo vieân nhaän xeùt, - Thi ñoïc dieãn caûm khoå thô tuyeân döông. em thích nhaát? 1’ 5. Toång keát - daën doø: - Hoïc thuoäc khoå 2 vaø 3 - Chuaån bò: “Söï suïp ñoå cuûa cheá ñoä A-pac-thai”
 12. - Nhaän xeùt tieát hoïc
Đồng bộ tài khoản