Tập đọc - KÌ DIỆU RỪNG XANH

Chia sẻ: corolla

1/ Đọc trôi chảy toàn bài. - Biết đọc diễn cảm bài văn với giọng tả nhẹ nhàng, nhấn giọng ở từ ngữ miêu tả vẻ đẹp rất lạ, những tình tiết bất ngờ, thú vị của cảnh vật trong rừng, sự ngưỡng mộ của tác giả với vẻ đẹp của rừng. 2/ Hiểu các từ ngữ trong bài văn. - Cảm nhận được vẻ đẹp kì thú của rừng; tình cảm yêu mến, ngưỡng mộ của tác giả đối với vẻ đẹp kì diệu của rừng. Hiểu ý nghĩa của bài: Ca ngợi rừng xanh mang lại vẻ đẹp cho cuộc sống,...

Nội dung Text: Tập đọc - KÌ DIỆU RỪNG XANH

 

  1. T p c : KÌ DI U R NG XANH I. M c tiêu, nhi m v : 1/ c trôi ch y toàn bài. - Bi t c di n c m bài văn v i gi ng t nh nhàng, nh n gi ng t ng miêu t v p r t l , nh ng tình ti t b t ng , thú v c a c nh v t trong r ng, s ngư ng m c a tác gi v i v p c a r ng. 2/ Hi u các t ng trong bài văn. - C m nh n ư c v p kì thú c a r ng; tình c m yêu m n, ngư ng m c a tác gi iv iv p kì di u c a r ng. Hi u ý nghĩa c a bài: Ca ng i r ng xanh mang l i v p cho cu c s ng, ni m h nh phúc cho con ngư i. II. dùng d y h c: - Truy n, tranh, nh v v p c a r ng, nh n m, con v t (n u có). III. Các ho t ng d y- h c:
  2. Ho t ng giáo viên Ho t ng h c sinh 1. Ki m tra: (4’) - 2 HS c bài thơ và tr l i câu h i. 2. Bài m i: Ho t ng 1: Gi i thi u bài. (1') Ho t ng 2: Luy n c. (11-12’) a) GV c toàn bài (ho c 1 HS c). b) Hư ng d n HS c o n n i ti p. - GV chia o n: 3 o n. - Luy n c các t ng : loanh quanh, lúp xúp, s c s , m i mi t…
  3. c) Hư ng d n HS c c bài. - Cho HS c chú gi i, gi i nghĩa t . - 2 HS d) GV c di n c m l i toàn bài. Ho t ng 3: Tìm hi u bài. (9’) - Cho HS c các o n văn và tr l i câu h i. Ho t ng 4: c di n c m. (6-7’) - GV hư ng d n gi ng c. - GV vi t o n văn c n luy n lên b ng ph và hư ng d n HS cách c. - GV c m u o n văn m t l n. 3. C ng c , d n dò: (2’)
  4. - GV nh n xét ti t h c. - Yêu c u HS v nhà ti p t c luy n c. - Chu n b bài ti p. Rút kinh nghi m : ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... .........................................................................................................................................
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản