Tập đọc - NGHÌN NĂM VĂN HIẾN

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
101
lượt xem
4
download

Tập đọc - NGHÌN NĂM VĂN HIẾN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

- Biết đọc một văn bản có bảng thống kế giới thiệu truyện thống văn học Việt Nam, đọc rõ ràng, rành mạch với giọng đọc tự hào. - Hiểu nội dung bài: Việt Nam có truyền thống khoa cử lâu đời. Đó là bằng chứng về nền văn hóa lâu đời của nước ta.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tập đọc - NGHÌN NĂM VĂN HIẾN

  1. T p c : NGHÌN NĂM VĂN HI N I. M c tiêu, nhi m v : - Bi t c m t văn b n có b ng th ng k gi i thi u truy n th ng văn h c Vi t Nam, c rõ ràng, rành m ch v i gi ng c t hào. - Hi u n i dung bài: Vi t Nam có truy n th ng khoa c lâu i. ó là b ng ch ng v n n văn hóa lâu i c a nư c ta. II. dùng h c t p: III. Các ho t ng d y h c: Ho t ng giáo viên Ho t ng h c sinh 1. n nh: 2. Ki m tra: “Quang c nh làng m c ngày mùa”.
  2. - Em hãy k tên nh ng s v t trong bài có màu vàng và t ch màu . - Vì sao có th nói bài văn th hi n tình yêu tha thi t c a tác gi i v i quê hương? - GV nh n xét, ánh giá. 3. Bài m i: Ho t ng 1: Gi i thi u bài “ Nghìn năm văn hi n”. Ho t ng 2: Luy n c: M c tiêu: HS c n i ti p t ng o n, c úng, c hay, di n c m. Cách ti n hành: a) GV c bài: - HS l ng nghe.
  3. - HS c n i ti p: 3 o n. - HS c n i ti p. b) Hư ng d n HS luy n c trên t ng o n và c t ng d c sai: Qu c T Giám, Tr ng Nguyên. c) Hư ng d n HS c c bài. - 2 HS - HS c chú gi i SGK. - 3 HS l n lư t gi i nghĩa t . d) GV c di n c m toàn bài. Ho t ng 3: Tìm hi u bài. M c tiêu: Giúp HS hi u ư c Vi t Nam có truy n th ng khoa c lâu i. Cách ti n hành: a) c và tìm hi u n i dung o n 1. - HS c.
  4. n Văn Mi u, khách nư c ngoài ng c nhiên vì i u gì? b) c o n 2. Em hãy c th m b ng th ng kê và cho bi t: - Tri u i nào t ch c nhi u khoa thi c - Tri u i H u- Lê.(34 nh t? khoa thi) - Tri u i nào có nhi u Ti n sĩ nh t? - Tri u M c. Nhi u Tr ng Nguyên nh t? c) c và tìm hi u n i dung o n 3, c bài. - Cho HS c o n 3. - HS c. Ngày nay, trong Văn Mi u còn có - Có 82 t m bia kh c tên tu i 1306v Ti n sĩ t khoa thi
  5. ch ng tích gì v m t n n văn hóa lâu i? 1442 n khoa thi 1779. Bài văn giúp em hi u gì v n n văn hóa Vi t Nam? Ho t ng 4: Hư ng d n HS c di n c m. M c tiêu: HS c trôi ch y, di n c m bài. Cách ti n hành: a) Cho HS c di n c m o n 1. - 5-10 HS - Luy n c chính xác b ng th ng kê vi c thi c c a các Tri u i. - GV c m u. b) Cho HS c thi. - HS thi c, nh n xét.
  6. Ho t ng 4: C ng c , d n dò. - GV nh n xét ti t h c. - c l i bài và xem trư c bài “S c màu em yêu”. Rút kinh nghi m : ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... .........................................................................................................................................
Đồng bộ tài khoản