TẬP ĐỌC NGƯỜI GÁC RỪNG TÍ HON

Chia sẻ: muchapgung

1. Kiến thức: - Đọc lưu loát – bước đầu diễn cảm bài văn. - Giọng kể chậm rãi; nhanh và hồi hộp , ngắt nghỉ hơi đúng chỗ, biết nhấn giọng ở những từ gợi tả, phù hợp với nội dung từng đoạn, tính cách nhân vật. 2. Kĩ năng: - Hiểu được từ ngữ trong bài. - Biểu dương ý thức bảo vệ rừng, sự thông minh và dũng cảm một công dân nhỏ tuổi . 3. Thái độ: - Có ý thức bảo vệ môi trường thiên nhiên, yêu mến quê hương đất nước. ...

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: TẬP ĐỌC NGƯỜI GÁC RỪNG TÍ HON

TẬP ĐỌC
NGƯỜI GÁC RỪNG TÍ HON


I. Mục tiêu:

1. Kiến thức: - Đọc lưu loát – bước đầu diễn cảm bài văn.

- Giọng kể chậm rãi; nhanh và hồi hộp , ngắt nghỉ hơi
đúng chỗ, biết nhấn giọng ở những từ gợi tả, phù hợp với
nội dung từng đoạn, tính cách nhân vật.

2. Kĩ năng: - Hiểu được từ ngữ trong bài.

- Biểu dương ý thức bảo vệ rừng, sự
thông minh và dũng cảm

một công dân nhỏ tuổi .

3. Thái độ: - Có ý thức bảo vệ môi
trường thiên nhiên, yêu mến quê

hương đất nước.

II. Chuẩn bị:

+ GV: Tranh minh họa bài đọc. Ghi câu văn luyện đọc
bảng phụ.
+ HS: Bài soạn, SGK.

III. Các hoạt động:

T HOẠT ĐỘNG CỦA HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC
G GIÁO VIÊN SINH

1’ 1. Khởi động: - Hát
4’ 2. Bài cũ:

- Giáo viên nhận xét. - Học sinh đọc thuộc lòng
bài thơ.

- Học sinh đặt câu hỏi –
1’ 3. Giới thiệu bài mới: Học sinh trả lời.

“Người gác rừng tí hon”
30’ 4. Phát triển các hoạt

10’ động: Hoạt động lớp, cá nhân.

 Hoạt động 1: Hướng
dẫn học sinh luyện đọc.

Phương pháp: Thực hành. - 1, 2 học sinh đọc bài.

- Luyện đọc. - Lần lượt học sinh đọc nối
tiếp từng đoạn.

+ Đoạn 1: Từ đầu …bìa

- Bài văn có thể chia làm rừng chưa ?

mấy đoạn? + Đoạn 2: Qua khe lá …
thu gỗ lại
- Giáo viên yêu cầu học
sinh tiếp nối nhau đọc trơn + Đoạn 3 : Còn lại .

từng đoạn. - 3 học sinh đọc nối tiếp

- Sửa lỗi cho học sinh. từng đoạn.

- Học sinh phát âm từ khó.

- Giáo viên ghi bảng âm - Học sinh đọc thầm phần
cần rèn. chú giải.

- Ngắt câu dài. - 1, 2 học sinh đọc toàn bài.

Hoạt động nhóm, lớp.

- Giáo viên đọc diễn cảm
10’
toàn bài. Hoạt động 2: Hướng - Các nhóm thảo luận.
dẫn học sinh tìm hiểu bài.
Phương pháp: Thảo luận - Thư kí ghi vào phiếu các ý
nhóm, bút đàm, đàm kiến của bạn.
thoại.
- Đại diện nhóm lên trình
• Tổ chức cho học sinh bày, các nhóm nhận xét.
thảo luận.
- Học sinh đọc đoạn 1.
- Yêu cầu học sinh đọc
đoạn 1.
- Dự kiến: Hai ngày nay đâu
+Thoạt tiên phát hiện thấy
có đoàn khách tham quan
những dấu chân người lớn
nào
hằn trên mặtđất, bạn nhỏ
thắc mắc thế nào _Giáo
viên ghi bảng : khách tham
quan.

+Lần theo dấu chân, bạn _Hơn chục cây to bị chặt
nhỏ đã nhìn thấy những gì thành từng khúc dài; bọn
, nghe thấy những gì ? trộm gỗ bàn nhau sẽ dùng
xe để chuyển gỗ ăn trộm
vào buổi tối
-Yêu cầu học sinh nêu ý 1.
-Tinh thần cảnh giác của
• Giáo viên chốt ý.
- Yêu cầu học sinh đọc chú bé
đoạn 2.

+ Kể những việc làm của _Các nhóm trao đổi thảo
bạn nhỏ cho thấy bạn là luận
người thông minh, dũng
_Dự kiến :
cảm
+ Thông minh : thắc mắc,
_GV tổ chức cho HS thảo
lần theo dấu chân, tự giải
luận nhóm
đáp thắc mắc, gọi điện thoại
báo công an .

- Yêu cầu học sinh nêu ý 2. + Dũng cảm : Chạy gọi điện

• Giáo viên chốt ý. thoại, phối hợp với công an
.
- Yêu cầu học sinh đọc
đoạn 3. _Sự thông minh và dũng
cảm của câu bé
+ Vì sao bạn nhỏ tự
nguyện tham gia việc bắt
trộm gỗ ? _ Dự kiến : yêu rừng , sợ
rừng bị phá / Vì hiểu rằng
rừng là tài sản chung, cần
+ Em học tập được ở bạn
phải giữ gìn / …
10’ nhỏ điều gì ? _Dự kiến : Tinh thần trách
nhiệm bảo vệ tài sản chung/
Bình tĩnh, thông minh/ Phán
- Cho học sinh nhận xét.
đoán nhanh, phản ứng
- Nêu ý 3. nhanh/ Dũng cảm, táo bạo
- Yêu cầu học sinh nêu đại …
ý _Sự ý thức và tinh thần
• Giáo viên chốt: Con dũng cảm của chú bé
người cần bào vệ môi Bài văn biểu dương ý thức
trường tự nhiên, bảo vệ bảo vệ rừng, sự thông
các loài vật có ích. minh và dũng cảm của
 Hoạt động 3: Hướng một công dân nhỏ tuổi .
dẫn học sinh đọc diễn cảm.

Phương pháp: Thảo luận
nhóm, bút đàm, đàm thoại.
Hoạt động lớp, cá nhân.
4’
- Giáo viên hướng dẫn học
- Học sinh thảo luận cách
sinh rèn đọc diễn cảm.
đọc diễn cảm: giọng đọc
- Yêu cầu học sinh từng nhẹ nhàng, ngắt nghỉ hơi
nhóm đọc. đúng chỗ, nhấn giọng từ
ngữ gợi tả.

- Đại diện từng nhóm đọc.
1’ - Các nhóm khác nhận xét.

- Lần lược học sinh đọc
đoạn cần rèn.
 Hoạt động 4: Củng cố. - Đọc cả bài.
- Hướng dẫn học sinh đọc Hoạt động nhóm, cá nhân.
phân vai.

Phương pháp: Thảo luận
nhóm, bút đàm, đàm thoại.

- Giáo viên phân nhóm cho
học sinh rèn.
- Các nhóm rèn đọc phân
- Giáo viên nhận xét, tuyên
vai rồi cử các bạn đại diện
dương.
lên trình bày.
5. Tổng kết - dặn dò:

- Về nhà rèn đọc diễn cảm.

- Chuẩn bị: “Trồng rừng
ngập mặn”.

- Nhận xét tiết học
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản