Tập đọc nhà tài trợ đặc biệt của cách mạng

Chia sẻ: muchapgung

1. Kiến thức: - Đọc trôi chảy, đọc đúng các từ ngữ khó. 2. Kĩ năng: - Đọc diễn cảm bài văn với giọng đọc thể hiện sự thán phục, kính trong ông Đỗ Đình Thiện. 3. Thái độ: - Nắm được nội dung chính của bài văn biểu dương một công văn yêu nước, một công sản đã trợ giúp cách mạng rất nhiều tiền bạc, tài sản trong thời kỳ cách mạng gặp khó khăn về tài chính.

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Tập đọc nhà tài trợ đặc biệt của cách mạng

TAÄP ÑOÏC

NHAØ TAØI TRÔÏ ÑAËC BIEÄT CUÛA CAÙCH MAÏNG


I. Muïc tieâu:

1. Kieán thöùc: - Ñoïc troâi chaûy, ñoïc ñuùng caùc töø ngöõ khoù.

2. Kó naêng: - Ñoïc dieãn caûm baøi vaên vôùi gioïng ñoïc theå
hieän söï thaùn phuïc, kính trong oâng Ñoã Ñình Thieän.

3. Thaùi ñoä: - Naém ñöôïc noäi dung chính cuûa baøi vaên
bieåu döông moät coâng vaên yeâu nöôùc, moät coâng saûn ñaõ trôï
giuùp caùch maïng raát nhieàu tieàn baïc, taøi saûn trong thôøi kyø
caùch maïng gaëp khoù khaên veà taøi chính.

II. Chuaån bò:

+ GV: - Aûnh chaân dung nhaø tö saûn Ñoã Ñình Thieän in trong
SGk

- Baûng phuï ghi saün caâu vaên luyeän ñoïc cho hoïc sinh.

+ HS: SGK.
III. Caùc hoaït ñoäng:
T HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOAÏT ÑOÄNG CUÛA

G GIAÙO VIEÂN HOÏC SINH

1’ 1. Khôûi ñoäng: - Haùt

4’ 2. Baøi cuõ: Thaùi sö Traàn
Thuû Ñoä - Hoïc sinh traû lôøi caâu hoûi.

- Giaùo vieân goïi 3 hoïc
sinh ñoïc baøi vaø traû lôøi
caâu hoûi noäi dung baøi
1’
- Giaùo vieân nhaän xeùt cho
ñieåm.

3. Giôùi thieäu baøi môùi:
30’
- Nhaø taøi trôï ñaëc bieät cuûa
6’ Hoaït ñoäng caù nhaân, lôùp.
caùch maïng.

4. Phaùt trieån caùc hoaït
ñoäng:

 Hoaït ñoäng 1: Höôùng
daãn hoïc sinh luyeän ñoïc.

Muïc tieâu: Reøn HS ñoïc - 1 hoïc sinh khaù gioûi ñoïc.
ñuùng - Caû lôùp ñoïc thaàm.
Phöông phaùp: Ñaøm - Nhieàu hoïc sinh tieáp noái
thoaïi, hoûi ñaùp. nhau ñoïc töøng ñoaïn cuûa
- Yeâu caàu hoïc sinh ñoïc baøi vaên.
baøi.

- Giaùo vieân chia ñoaïn ñeå
luyeän ñoïc cho hoïc sinh.

- Ñoaïn 1: “Töø ñaàu …
hoaø bình”

- Ñoaïn 2: “Vôùi loøng …
24 ñoàng”.

- Ñoaïn 3: “Kho CM …
phuï traùch quyõ”.

- Ñoaïn 4: “Trong thôøi kyø
… nhaø nöôùc”. - Cho ñoïc töø ngöõ chuù giaûi,
- Ñoaïn 5: Ñoaïn coøn laïi caû lôùp ñoïc theo.

- Höôùng daãn hoïc sinh
luyeän ñoïc cho nhöõng töø
ngöõ hoïc sinh phaùt aâm
chöa chính xaùc: töø ngöõ
coù aâm tr, r, s, coù thanh
13’ hoûi, thanh ngaõ. Hoaït ñoäng nhoùm, lôùp.

- Yeâu caàu hoïc sinh ñoïc
töø ngöõ chuù giaûi

- Giaùo vieân caàn ñoïc dieãn
caûm toaøn baøi ( gioïng
caûm höùng, ca ngôïi theå
- Vì oâng Ñoã Ñình Thieän
hieän söï traân troïng ñeà
ñaõ trôï giuùp nhieàu tieàn baïc
cao)
cho caùch maïng.
 Hoaït ñoäng 2: Tìm - Vì oâng Ñoã Ñình Thieän

hieåu baøi. ñaõ giuùp taøi saûn cho caùch

Muïc tieâu: Giuùp HS naém maïng trong luùc caùch maïng
noäi dung baøi khoù khaên.

- 1 hoïc sinh ñoïc laïi yeâu
Phöông phaùp: Thöïc
caàu ñeà baøi.
haønh, ñaøm thoaïi.

- Yeâu caàu hoïc sinh ñoïc
löôùt toaøn baøi, traû lôøi caâu
hoûi: Vì sao nhaø tö saûn
Ñoã Ñình Thieän ñöôïc goïi
laø nhaø taøi trôï caûu caùch
maïng?
- Hoïc sinh caû lôùp ñoïc löôùt
- Giaùo vieân choát: oâng Ñoã
baèng maét.
Ñình Thieän ñöôïc meänh
danh laø nhaø thô taøi trôï
ñaëc bieät cuûa caùch maïng
vì oâng ñaõ coù nhieàu ñoùng - Hoïc sinh töï do neâu yù
goùp tieàn baïc, taøi saûn cho kieán.
caùch maïng trong nhieàu
- Döï kieán: Naêm 1943: uûng
giai ñoaïn caùch maïng gaëp
hoä quyõ Ñaûng 3 vaïn ñoàng
khoù khaên veà taøi chính ôû
Ñoâng Döông.
nhieàu giai ñoaïn khaùc
- Naêm 1945: tuaàn leã vaøng:
nhau.
uûng hoä chính phuû 64 laïng
- Yeâu caàu hoïc sinh ñoïc
vaøng, quyõ ñoäc laäp Trung
löôùt toaøn baøi chuù yù caùc
öông: 10 vaïn ñoàng Ñoäng
con soá veà taøi saûn tieàn
Döông.
baïc maø oâng Ñoã Ñình
- Trong khaùng chieán
Thieän ñaõ trôï giuùp cho
choáng Phaùp: uûng hoä caùn
caùch maïng.
boä khu 2 haøng traêm taán
- Em haõy keå laïi nhöõng
thoùc.
ñoùng goùp to lôùn vaø lieân
- Sau hoaø bình hieán toaøn
tuïc cuûa oâng Ñoã Ñình
boä ñoàn ñieàn cho nhaø nöôùc.
Thieän qua caùc thôøi kyø
caùch maïng. - Caû lôùp nhaän xeùt
- Caùc nhoùm trao ñoåi trình
baøy traû lôøi.

- OÂng laø moät coâng daân
yeâu nöôùc coù tinh thaàn daân
- Giaùo vieân choát: Ñoùng
toäc raát cao.
goùp cuûa oâng Thieän cho
caùch maïng laø raát to lôùn - OÂng laø moät ngöôøi coù taám

vaø lieân tuïc chöùng toû laø loøng vó ñaïi, saün saøng hieán

moät nhaø yeâu nöôùc, coù soá taøi saûn cuûa mình cho

taám loøng vó ñaïi, khaúng caùch maïng vì mong bieán

khaùi, saün saøng hieán taëng vaøo söï nghieäp chung.

soá tieàn lôùn cuûa mình vì - OÂng ñaõ hieåu roõ traùch
caùch maïng. nhieäm nghóa vuï cuûa moät

- Giaùo vieân neâu caâu hoûi ngöôøi daân ñoái vôùi ñaát

ñeå hoïc sinh caùc nhoùm nöôùc. OÂng xöùng ñaùng

thaûo luaän trao ñoåi. ñöôïc moï ngöôøi neå phuïc
vaø kính troïng.
- Vieäc laøm cuûa oâng
Thieän theå hieän phaåm
chaát gì ôû oâng?
Hoaït ñoäng lôùp, caù nhaân.* GV choát: OÂng Ñoã Ñình
Thieän ñaõ toû roõ tính tinh
thaàn khaûng khaùi vaø ñaïi
- Hoïc sinh thi ñoïc dieãn
nghóa saün saøng hieán taëng
taøi saûn cho caùch maïng vì caûm töøng ñoaïn, caû baøi.

6’ oâng.. Hieåu roõ traùch
nhieäm ngöôøi daân ñoái vôùi
ñaát nöôùc.

 Hoaït ñoäng 3: Reøn ñoïc
dieãn caûm.
Hoaït ñoäng nhoùm, lôùp.
Muïc tieâu: Reøn HS ñoïc
dieãn caûm - Hoïc sinh neâu.
1’ - VD: Bieåu töôïng moät
Phöông phaùp: Thöïc
haønh, ñaøm thoaïi. coâng daân ñaát nöôùc, moät
nhaø tö saûn ñaõ trôï giuùp
- Giaùo vieân höôùng daãn
caùch maïng raát nhieàu tieàn
hoïc sinh luyeän ñoïc dieãn
baïc, taøi saûn trong thôøi kyø
caûm baøi vaên vôùi caûm
caùch maïng gaëp khoù khaên.
höùng ca ngôïi, gioïng ñoïc
theå hieän söï traân troïng, ñeà
cao?

 Hoaït ñoäng 4: Cuûng
coá.

Phöông phaùp: Ñaøm
thoaïi, giaûng giaûi.

- Yeâu caàu hoïc sinh trao
ñoåi nhoùm ñeå tìm noäi
dung chính cuûa baøi.

- Giaùo vieân nhaän xeùt

5. Toång keát - daën doø:

- Ñoïc baøi.

- Chuaån bò: “Ngöôøi coâng
daân soá 1 (tt)”.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản