Tập đọc nhà tài trợ đặc biệt của cách mạng

Chia sẻ: Muc Hapgung | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
156
lượt xem
6
download

Tập đọc nhà tài trợ đặc biệt của cách mạng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

1. Kiến thức: - Đọc trôi chảy, đọc đúng các từ ngữ khó. 2. Kĩ năng: - Đọc diễn cảm bài văn với giọng đọc thể hiện sự thán phục, kính trong ông Đỗ Đình Thiện. 3. Thái độ: - Nắm được nội dung chính của bài văn biểu dương một công văn yêu nước, một công sản đã trợ giúp cách mạng rất nhiều tiền bạc, tài sản trong thời kỳ cách mạng gặp khó khăn về tài chính.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tập đọc nhà tài trợ đặc biệt của cách mạng

  1. TAÄP ÑOÏC NHAØ TAØI TRÔÏ ÑAËC BIEÄT CUÛA CAÙCH MAÏNG I. Muïc tieâu: 1. Kieán thöùc: - Ñoïc troâi chaûy, ñoïc ñuùng caùc töø ngöõ khoù. 2. Kó naêng: - Ñoïc dieãn caûm baøi vaên vôùi gioïng ñoïc theå hieän söï thaùn phuïc, kính trong oâng Ñoã Ñình Thieän. 3. Thaùi ñoä: - Naém ñöôïc noäi dung chính cuûa baøi vaên bieåu döông moät coâng vaên yeâu nöôùc, moät coâng saûn ñaõ trôï giuùp caùch maïng raát nhieàu tieàn baïc, taøi saûn trong thôøi kyø caùch maïng gaëp khoù khaên veà taøi chính. II. Chuaån bò: + GV: - Aûnh chaân dung nhaø tö saûn Ñoã Ñình Thieän in trong SGk - Baûng phuï ghi saün caâu vaên luyeän ñoïc cho hoïc sinh. + HS: SGK.
  2. III. Caùc hoaït ñoäng: T HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOAÏT ÑOÄNG CUÛA G GIAÙO VIEÂN HOÏC SINH 1’ 1. Khôûi ñoäng: - Haùt 4’ 2. Baøi cuõ: Thaùi sö Traàn Thuû Ñoä - Hoïc sinh traû lôøi caâu hoûi. - Giaùo vieân goïi 3 hoïc sinh ñoïc baøi vaø traû lôøi caâu hoûi noäi dung baøi 1’ - Giaùo vieân nhaän xeùt cho ñieåm. 3. Giôùi thieäu baøi môùi: 30’ - Nhaø taøi trôï ñaëc bieät cuûa 6’ Hoaït ñoäng caù nhaân, lôùp. caùch maïng. 4. Phaùt trieån caùc hoaït
  3. ñoäng:  Hoaït ñoäng 1: Höôùng daãn hoïc sinh luyeän ñoïc. Muïc tieâu: Reøn HS ñoïc - 1 hoïc sinh khaù gioûi ñoïc. ñuùng - Caû lôùp ñoïc thaàm. Phöông phaùp: Ñaøm - Nhieàu hoïc sinh tieáp noái thoaïi, hoûi ñaùp. nhau ñoïc töøng ñoaïn cuûa - Yeâu caàu hoïc sinh ñoïc baøi vaên. baøi. - Giaùo vieân chia ñoaïn ñeå luyeän ñoïc cho hoïc sinh. - Ñoaïn 1: “Töø ñaàu … hoaø bình” - Ñoaïn 2: “Vôùi loøng … 24 ñoàng”. - Ñoaïn 3: “Kho CM …
  4. phuï traùch quyõ”. - Ñoaïn 4: “Trong thôøi kyø … nhaø nöôùc”. - Cho ñoïc töø ngöõ chuù giaûi, - Ñoaïn 5: Ñoaïn coøn laïi caû lôùp ñoïc theo. - Höôùng daãn hoïc sinh luyeän ñoïc cho nhöõng töø ngöõ hoïc sinh phaùt aâm chöa chính xaùc: töø ngöõ coù aâm tr, r, s, coù thanh 13’ hoûi, thanh ngaõ. Hoaït ñoäng nhoùm, lôùp. - Yeâu caàu hoïc sinh ñoïc töø ngöõ chuù giaûi - Giaùo vieân caàn ñoïc dieãn caûm toaøn baøi ( gioïng caûm höùng, ca ngôïi theå - Vì oâng Ñoã Ñình Thieän hieän söï traân troïng ñeà ñaõ trôï giuùp nhieàu tieàn baïc cao) cho caùch maïng.
  5.  Hoaït ñoäng 2: Tìm - Vì oâng Ñoã Ñình Thieän hieåu baøi. ñaõ giuùp taøi saûn cho caùch Muïc tieâu: Giuùp HS naém maïng trong luùc caùch maïng noäi dung baøi khoù khaên. - 1 hoïc sinh ñoïc laïi yeâu Phöông phaùp: Thöïc caàu ñeà baøi. haønh, ñaøm thoaïi. - Yeâu caàu hoïc sinh ñoïc löôùt toaøn baøi, traû lôøi caâu hoûi: Vì sao nhaø tö saûn Ñoã Ñình Thieän ñöôïc goïi laø nhaø taøi trôï caûu caùch maïng? - Hoïc sinh caû lôùp ñoïc löôùt - Giaùo vieân choát: oâng Ñoã baèng maét. Ñình Thieän ñöôïc meänh danh laø nhaø thô taøi trôï
  6. ñaëc bieät cuûa caùch maïng vì oâng ñaõ coù nhieàu ñoùng - Hoïc sinh töï do neâu yù goùp tieàn baïc, taøi saûn cho kieán. caùch maïng trong nhieàu - Döï kieán: Naêm 1943: uûng giai ñoaïn caùch maïng gaëp hoä quyõ Ñaûng 3 vaïn ñoàng khoù khaên veà taøi chính ôû Ñoâng Döông. nhieàu giai ñoaïn khaùc - Naêm 1945: tuaàn leã vaøng: nhau. uûng hoä chính phuû 64 laïng - Yeâu caàu hoïc sinh ñoïc vaøng, quyõ ñoäc laäp Trung löôùt toaøn baøi chuù yù caùc öông: 10 vaïn ñoàng Ñoäng con soá veà taøi saûn tieàn Döông. baïc maø oâng Ñoã Ñình - Trong khaùng chieán Thieän ñaõ trôï giuùp cho choáng Phaùp: uûng hoä caùn caùch maïng. boä khu 2 haøng traêm taán - Em haõy keå laïi nhöõng thoùc. ñoùng goùp to lôùn vaø lieân - Sau hoaø bình hieán toaøn tuïc cuûa oâng Ñoã Ñình boä ñoàn ñieàn cho nhaø nöôùc. Thieän qua caùc thôøi kyø
  7. caùch maïng. - Caû lôùp nhaän xeùt - Caùc nhoùm trao ñoåi trình baøy traû lôøi. - OÂng laø moät coâng daân yeâu nöôùc coù tinh thaàn daân - Giaùo vieân choát: Ñoùng toäc raát cao. goùp cuûa oâng Thieän cho caùch maïng laø raát to lôùn - OÂng laø moät ngöôøi coù taám vaø lieân tuïc chöùng toû laø loøng vó ñaïi, saün saøng hieán moät nhaø yeâu nöôùc, coù soá taøi saûn cuûa mình cho taám loøng vó ñaïi, khaúng caùch maïng vì mong bieán khaùi, saün saøng hieán taëng vaøo söï nghieäp chung. soá tieàn lôùn cuûa mình vì - OÂng ñaõ hieåu roõ traùch
  8. caùch maïng. nhieäm nghóa vuï cuûa moät - Giaùo vieân neâu caâu hoûi ngöôøi daân ñoái vôùi ñaát ñeå hoïc sinh caùc nhoùm nöôùc. OÂng xöùng ñaùng thaûo luaän trao ñoåi. ñöôïc moï ngöôøi neå phuïc vaø kính troïng. - Vieäc laøm cuûa oâng Thieän theå hieän phaåm chaát gì ôû oâng? Hoaït ñoäng lôùp, caù nhaân. * GV choát: OÂng Ñoã Ñình Thieän ñaõ toû roõ tính tinh thaàn khaûng khaùi vaø ñaïi - Hoïc sinh thi ñoïc dieãn nghóa saün saøng hieán taëng
  9. taøi saûn cho caùch maïng vì caûm töøng ñoaïn, caû baøi. 6’ oâng.. Hieåu roõ traùch nhieäm ngöôøi daân ñoái vôùi ñaát nöôùc.  Hoaït ñoäng 3: Reøn ñoïc dieãn caûm. Hoaït ñoäng nhoùm, lôùp. Muïc tieâu: Reøn HS ñoïc dieãn caûm - Hoïc sinh neâu. 1’ - VD: Bieåu töôïng moät Phöông phaùp: Thöïc haønh, ñaøm thoaïi. coâng daân ñaát nöôùc, moät nhaø tö saûn ñaõ trôï giuùp - Giaùo vieân höôùng daãn caùch maïng raát nhieàu tieàn hoïc sinh luyeän ñoïc dieãn baïc, taøi saûn trong thôøi kyø caûm baøi vaên vôùi caûm caùch maïng gaëp khoù khaên. höùng ca ngôïi, gioïng ñoïc theå hieän söï traân troïng, ñeà cao?  Hoaït ñoäng 4: Cuûng
  10. coá. Phöông phaùp: Ñaøm thoaïi, giaûng giaûi. - Yeâu caàu hoïc sinh trao ñoåi nhoùm ñeå tìm noäi dung chính cuûa baøi. - Giaùo vieân nhaän xeùt 5. Toång keát - daën doø: - Ñoïc baøi. - Chuaån bò: “Ngöôøi coâng daân soá 1 (tt)”.
Đồng bộ tài khoản