Tập đọc - ÔNG TRẠNG THẢ DIỀU

Chia sẻ: fordec

-Đọc đúng các từ ngữ: thả diều, mảng gạch vỡ, vỏ trứng, mỗi lần -Đọc lưu loát toàn bài, nhấn giọng ở những từ chỉ đặc điểm, tính cách, sự thông minh, tính cần cù, tinh thần vượt khó của Nguyễn Hiền -Biết đọc diễn cảm của bài văn , thể hiện giọng đọc phù hợp với nội dung

Nội dung Text: Tập đọc - ÔNG TRẠNG THẢ DIỀU

T p c

ÔNG TR NG TH DI U

I. M c tiêu:

- c úng các t ng : th di u, m ng g ch v , v tr ng, m i l n

- c lưu loát toàn bài, nh n gi ng nh ng t ch c i m, tính cách, s thông minh, tính
c n cù, tinh th n vư t khó c a Nguy n Hi n

-Bi t c di n c m c a bài văn , th hi n gi ng c phù h p v i n i dung

II. dùng d y h c

-Tranh minh h a n i dung bài t p c

III.Các ho t ng d y- h c
Ho t ng c a GV Ho t ông c a HS


A. M u

-Ch i m hôm nay chúng ta h c có tên là gì? -Có chí thì nên.

-Em hãy quan sát tranh , cho bi t tên ch i m -Nói lên nh ng con ngư i có nghi l c, ý
nói lên i u gì? chí thì thành công

B. Bài m i

1. Gi i thi u bài
-Cho hs xem tranh gi i thi u bài - cl i .

-Ghi bài lên b ng

2. Luy n c:

-G i 1 hs cm u -1hs gi i c.

-Phân o n

+ o n 1:Vào i vua…. chơi -Dùng bút chì ánh d u o n văn.

+ o n 2: Lên 6 tu i…..chơi di u

+ o n 3: Sau vì……h c trò c a th y

+ o n 4: o n còn l

-Cho hs luy n c o n

+L n1- Rút t khó: th di u, m ng g ch v , - 4HS c n i ti p - Lu ên c t khó.
mm i l n

+L n2-Gi i thích t :tr ng, kinh ng c
- 4hs c n i ti p - hs c chú gi i trong
- Luy n c câu văn dài: SGK

*Th y ph i kinh ng c….. n ó / và……chơi
di u.
-Vài hs c câu văn dài
* ã h c thì…như ai nhưng / sách c a
chú…..Còn èn là / v tr ng….vào trong.

+L n3: hs c n i ti p

-4HS c n i ti p.
-Luy n c theo nhóm

-Cho hs c toàn bài - 2hs c toàn bài.

-Giáo viên cm u -L ng nghe gv c m u.

3. Tìm hi u bài

- o n 1,2: Y/c hs c th m TLCH:

+C u bé ham thích trò chơi gì? -Th di u

+Tìm nh ng chi ti t nói lên tư ch t thông minh -Nguy n Hi n h c n âu hi u n ó
c a Nguy n Hi n? và có trí nh l thư ng, c u có th thu c
bài 20 trang trong ngày mà v n có thì gi
chơi di u.

+Ý c a 2 o n này là gì?
-Nói lên tư ch t thông minh c a Nguy n

- o n 3: Y/c hs c th m TLCH: Hi n


+Nguy n Hi n ham h c và ch u khó như th
nào?
-Nhà nghèo Nguy n Hi n ph i b h c
nhưng ban ngày i chăn trâu, c u ng
ngoài l p nghe gi ng nh . T i n, i
b n h c thu c bài r i mư n v b n . Sách
c a Nguy n Hi n là lưng trâu, n n t,
bút là ngón tay, m nh g ch v , èn là v
tr ng th om óm vào trng. M i l n có
kì thi, nguy n Hi n làm bài vào lá chu i
khô nh b n xin th y ch m h .

-Nói lên c tính ham h c và ch u khó
c a Nguy n Hi n

+Ý c a o n này là gì?

-Vì c u tr ng nguyên lúc 13 tu i, lúc
y c u v n thích chơi di u
- o n 4: Y/c hs c th m TLCH:
-Th o lu n nhóm ôi- Các nhóm trình
+Vì sao chú bé Hi n ư c g i là ông tr ng th
bày (C 3 câu u úng)
di u?
-Nguy n Hi n tr ng nguyên
+Câu t c ng , thành ng nào nói úng nói úng
ý nghĩa câu chuy n này? -Vì ông ch u khó h c t p l i có trí nh l
thư ng
+Ý c a o n này là gì?
-Câu chuy n khuyên ta ph i có ý chí ,
-Vì sao ông ư c tr ng nguyên?
quy t tâm thì s làm ư c i u mình

-Th nào là l thư ng? –Ghi b ng mong mu n


-Ý nghĩa c a bài là gì?

-4hs c n i ti p
4. Lu ên c di n c m

-Cho hs c n i ti p o n.

-Chúng ta s luy n c di n c m o n: Th y
ph i kinh ng c……th om óm vào trong

-HD cách c:
-Theo dõi GV cm u

- c ch m rãi, c m h ng, ca ng i

- cm u
-Cho nhóm, cá nhân lên c thi
-Y/c hs c theo nhóm -L p nh n xét

-Thi c trư c l p

GV nh n xét -Mu n làm ư c vi c gì ph i chăm ch
ch u khó
5.C ng c -D n dò

-Câu chuy n giúp em hi u i u gì?

-GD HS chăm ch , ch u khó h c t p noi theo
t m gương c a Nguy n Hi n

-Nh n xét gi h c

-D n hs h c bài- CBB: Có chí thì nên
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản