Tập đọc - SẮC MÀU EM YÊU

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
280
lượt xem
9
download

Tập đọc - SẮC MÀU EM YÊU

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

- Đọc trôi chảy, diễn cảm bài thơ với giọng nhẹ nhàng, tình cảm, trải dài, tha thiết ở khổ thơ cuối. - Hiểu nội dung, ý nghĩa bài thơ: Tình cảm của bạn nhỏ với những sắc mà, những con người và sự vật xung quanh nói lên tình yêu của bạn đối với đất nước, quê hương.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tập đọc - SẮC MÀU EM YÊU

  1. T p c : S C MÀU EM YÊU I. M c tiêu, nhi m v : - c trôi ch y, di n c m bài thơ v i gi ng nh nhàng, tình c m, tr i dài, tha thi t kh thơ cu i. - Hi u n i dung, ý nghĩa bài thơ: Tình c m c a b n nh v i nh ng s c mà, nh ng con ngư i và s v t xung quanh nói lên tình yêu c a b n iv i t nư c, quê hương. - H c thu c lòng bài thơ. II. dùng d y h c: - Tranh minh h a các màu s c g n v i nh ng s v t và con ngư i ư c nói n trong bài thơ. - B ng ph ghi nh ng câu c n luy n c. III. Các ho t ng d y h c:
  2. Ho t ng giáo viên Ho t ng h c sinh 1. n nh: 2: Ki m tra: c o n 1. - n thăm Văn Mi u, khách nư c - HS tr l i. ngoài ng c nhiên vì i u gì? - Bài văn giúp em hi u i u gì v n n văn hi n Vi t Nam? - GV nh n xét chung. 3. Bài m i: Ho t ng 1: Gi i thi u bài. Ho t ng 2: Luy n c. a) GV c bài 1 lư t. - HS l ng nghe.
  3. Chú ý: gi ng c, cách ng t nh p, nh n gi ng các t : màu , máu, lá c , khăn quàng… b) HS c t ng kh n i ti p. - Nhi u HS c n i ti p. - Luy n c nh ng t ng theo s hư ng d n c a GV. c) Hư ng d n HS c c bài. - 2 HS c c bài, l p c th m. - Gi i nghĩa t . d) GV c di n c m toàn bài. - HS l ng nghe. Ho t ng 3: Tìm hi u bài. M c tiêu: Cách ti n hành:
  4. - Cho HS c l i bài thơ. - B n nh yêu nh ng s c màu nào? - Nh ng màu s c y g n v i nh ng - Tr l i. s v t, c nh và con ngư i ra sao? - Bài thơ nói lên i u gì v tình c m c a b n nh iv i t nư c? - GV ch t t ng câu. Ho t ng 4: c di n c m và h c thu c lòng. M c tiêu: Cách ti n hành: - GV hư ng d n cho HS cách c.
  5. - GV c m u m t kh thơ. - GV treo b ng ph nh ng kh thơ c n luy n c. Ho t ng 5: C ng c , d n dò. Rút kinh nghi m : ......................................................................................................................................... .........................................................................................................................................
Đồng bộ tài khoản