Tập đọc - TÁC PHẨM CỦA SIN-LƠ VÀ TÊN PHÁT XÍT

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
91
lượt xem
13
download

Tập đọc - TÁC PHẨM CỦA SIN-LƠ VÀ TÊN PHÁT XÍT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

- Đọc trôi chảy toàn bài, đọc đúng các tiếng phiên âm tên nước ngoài. Biết đọc diễn cảm bài văn với giọng kể chuyện tự nhiên; đọc đoạn đối thoại thể hiện đúng tính cách nhân vật: cụ già điềm đạm, thông minh, hóm hỉnh; tên phát xít hống hách, hợm hĩnh nhưng dốt nát, ngờ nghệch. - Hiểu các từ ngữ trong truyện. Nhận ra tiếng cười ngụ ý trong truyện: tên sĩ quan bị cụ già cho một bài học nhẹ nhàng mà sâu cay khiến hắn phải bẽ mặt. ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tập đọc - TÁC PHẨM CỦA SIN-LƠ VÀ TÊN PHÁT XÍT

  1. T p c : TÁC PH M C A SIN-LƠ VÀ TÊN PHÁT XÍT I. M c tiêu, nhi m v : - c trôi ch y toàn bài, c úng các ti ng phiên âm tên nư c ngoài. Bi t c di n c m bài văn v i gi ng k chuy n t nhiên; c o n i tho i th hi n úng tính cách nhân v t: c già i m m, thông minh, hóm h nh; tên phát xít h ng hách, h m hĩnh nhưng d t nát, ng ngh ch. - Hi u các t ng trong truy n. Nh n ra ti ng cư i ng ý trong truy n: tên sĩ quan b c già cho m t bài h c nh nhàng mà sâu cay khi n h n ph i b m t. II. dùng d y h c: - Tranh, nh v nhà văn c Sin- lơ ho c tranh nh v hành ng tàn b o c a phát xít c trong i chi n th gi i l n th 2 (n u có). III. Các ho t ng d y h c:
  2. Ho t ng giáo viên Ho t ng h c sinh 1. Ki m tra: 2 HS - GV nh n xét. 2. Bài m i: Ho t ng 1: Gi i thi u bài. (1’) Ho t ng 2: Luy n c (10-11’) a) GV (ho c 1 HS) c c bài. - Gi ng c: c c bài v i gi ng t - HS l ng nghe. nhiên. - C n nh n gi ng m t s t ng : qu c t , cho ai nào?, ngây m t ra, k cư p.
  3. b) Hư ng d n HS c o n n i ti p. - GV chia o n: 3 o n. - HS dùng bút chì ánh d u o n. c) Hư ng d n HS c c bài. - Cho HS c. - 2 HS - c chú gi i, gi i nghĩa t . d) GV c di n c m toàn bài. Ho t ng 3: Tìm hi u bài. (9-10’) - Cho HS c t ng o n và tr l i các câu h i. - GV nh n xét. Ho t ng 4: c di n c m. (7’)
  4. - GV hư ng d n gi ng c. - GV chép o n văn c n luy n c, ánh d u nh ng ch c n ng t ngh , nh ng ch c n nh n gi ng. 3. C ng c , d n dò: (2’) - GV nh n xét ti t h c. - Yêu c u HS v nhà ti p t c luy n c bài văn. -V c trư c bài Nh ng ngư i b n t t. Rút kinh nghi m : ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... .........................................................................................................................................
  5. T p làm văn : LUY N T P LÀM ƠN I. M c tiêu, nhi m v : - Nh ư c cách trình bày m t lá ơn. - Bi t cách vi t m t lá ơn; bi t trình bày g n, rõ, y nguy n v ng trong ơn. II. dùng d y h c: - M t s m u ơn ã h c l p 3. - B ng ph k s n m u ơn. - Có th phô tô m t s m u ơn. III. Các ho t ng d y h c: Ho t ng giáo viên Ho t ng h c sinh 1. Ki m tra: (4’)
  6. - GV ch m b ng th ng kê v k t qu h c t p trong tu n c a t . - GV nh n xét. 2. Bài m i: Ho t ng 1: Gi i thi u bài . (1') Ho t ng 2: Hư ng d n vi t ơn. (28’) a) Hư ng d n xây d ng m u ơn. (10’) - Cho HS c bài văn Th n Ch t mang tên 7 s c c u v ng. - GV giao vi c. b) Hư ng d n HS t p vi t ơn. (18’) - Cho c l p c th m l i bài văn. -C l p c bài văn.
  7. - GV phát m u ơn cho HS. - HS i n vào m u ơn theo úng yêu c u c a ơn. - Cho HS trình bày k t qu . - M t s HS c k t qu bài làm c a mình. - GV nh n xét và ch t l i. - L p nh n xét. 3. C ng c , d n dò: (2’) - GV nh n xét ti t h c. - Yêu c u HS v nhà hoàn thi n lá ơn vi t l i vào v . - Yêu c u HS v nhà quan sát c nh sông nư c và ghi l i nh ng gì ã quan sát ư c. Rút kinh nghi m :
  8. ......................................................................................................................................... .........................................................................................................................................
Đồng bộ tài khoản