Tập đọc - THẦY CÚNG ĐI BỆNH VIỆN

Chia sẻ: corolla

- Đọc lưu loát, trôi chảy, với giọng kể chậm rãi, linh hoạt, phù hợp với diễn biến câu chuyện. - Hiểu nội dung câu chuyện: Phê phán những cách nghĩ, cách làm lạc hậu, mê tín, dị đoan; giúp mọi người hiểu cúng bái không thể chữa khỏi bệnh tật cho con người, chỉ có khoa học và bệnh viện mới có khả năng làm được điều đó.

Nội dung Text: Tập đọc - THẦY CÚNG ĐI BỆNH VIỆN

T p c: TH Y CÚNG I B NH VI N

I. M c tiêu, nhi m v :


- c lưu loát, trôi ch y, v i gi ng k ch m rãi, linh ho t, phù h p v i di n

bi n câu chuy n.


- Hi u n i dung câu chuy n: Phê phán nh ng cách nghĩ, cách làm l c h u,

mê tín, d oan; giúp m i ngư i hi u cúng bái không th ch a kh i b nh t t cho

con ngư i, ch có khoa h c và b nh vi n m i có kh năng làm ư c i u ó.


II. dùng d y h c:


- Tranh minh ho trong SGK.


- B ng ph vi t o n văn c n hư ng d n HS luy n c di n c m.


III. Các ho t ng d y- h c:
Ho t ng giáo viên Ho t ng h c sinh1. Ki m tra: (4')
2. Bài m i:Ho t ng 1: Gi i thi u bài. (1')Ho t ng 2: Luy n c. (10-12’)a) GV ho c 1 HS gi i c toàn bài.-C n c v i gi ng k ch m rãi, linh ho t,

phù h p v i di n bi n câu chuy n.b) Cho HS c o n n i ti p.- GV chia o n: 4 o n.c) Cho HS c c bài.- Cho HS c chú gi i + gi i nghĩa t .d) GV c di n c m toàn bài 1 l n.
Ho t ng 3: Tìm hi u bài. (9-10’)- Cho HS c t ng o n và tr l i các câu

h i.Ho t ng 4: c di n c m. (6-7’)- GV hư ng d n chung cách c bài văn. - 2 HS c c bài.- GV ưa b ng ph ã chép o n văn lên - Nhi u HS c o n.

b ng.- GV c di n c m bài 1 l n.- Cho HS thi c. - Nhi u HS thi c

o n, c bài.3. C ng c , d n dò: (2')- GV nh n xét ti t h c.
- Chu n b bài ti p.
Rút kinh nghi m :


.........................................................................................................................................


.........................................................................................................................................
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản