Tập đọc - THẦY THUỐC NHƯ MẸ HIỀN

Chia sẻ: corolla

- Biết đọc diễn cảm bài văn với giọng kể nhẹ nhàng, chậm rãi, thể hiện thái đọc cảm phục tấm lòng nhân ái, không màng danh lợi của Hải Thượng Lãn Ông. - Hiểu nội dung ý nghĩa bài văn: Ca ngợi tài năng, tấm lòng nhân hậu, nhân cách cao thượng của danh y Hải Thượng Lãn Ông.

Nội dung Text: Tập đọc - THẦY THUỐC NHƯ MẸ HIỀN

 

  1. T p c: TH Y THU C NHƯ M HI N I. M c tiêu, nhi m v : - Bi t c di n c m bài văn v i gi ng k nh nhàng, ch m rãi, th hi n thái c c m ph c t m lòng nhân ái, không màng danh l i c a H i Thư ng Lãn Ông. - Hi u n i dung ý nghĩa bài văn: Ca ng i tài năng, t m lòng nhân h u, nhân cách cao thư ng c a danh y H i Thư ng Lãn Ông. II. dùng d y h c: - Tranh minh ho bài c trong SGK. - B ng ph vi t s n o n văn c n cho HS luy n c di n c m. III. Các ho t ng d y- h c: Ho t ng giáo viên Ho t ng h c sinh
  2. 1. Ki m tra: (4') 2. Bài m i: Ho t ng 1: Gi i thi u bài. (1') Ho t ng 2: Luy n c. (10-11’) a) GV ho c 1 HS c c bài 1 l n. -C n c v i gi ng nh nhàng, ch m rãi. b) Hư ng d n HS c o n n i ti p. - GV chia o n: 3 o n. - HS dùng bút chì ánh d u o n trong SGK. d) GV c di n c m toàn bài. Ho t ng 3: Tìm hi u bài. (9-10’)
  3. - Cho HS c thành ti ng + c th m 2 m u chuy n Lãn Ông ch a b nh. - Cho HS tr l i câu h i. Ho t ng 4: c di n c m. (6-7’) - GV c toàn bài 1 l n. - GV ưa b ng ph ã ghi o n văn c n luy n c. - Cho th cho HS thi c di n c m. 3. C ng c , d n dò: (2') - GV nh n xét ti t h c. - Chu n b bài ti p.
  4. Rút kinh nghi m : ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... .........................................................................................................................................
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản