TẬP ĐỌC - THƯA CHUYỆN VỚI MẸ

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:29

0
95
lượt xem
18
download

TẬP ĐỌC - THƯA CHUYỆN VỚI MẸ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

1- đọc đúng các tiếng , từ khó dễ lẫn do ảnh hưởng của phương ngữ. -Các từ : nghèn nghẹn ,nhễ nhại ,bễ thổi phì phào ,cúc cắc. -Đọc trôi chảy toàn bài, ngắt ,nghỉ hơi đúng sau các dấu câu , giữa các cụm từ,nhấn giọng các từ ngữ gợi tả ,gợi cảm. -Đọc diễn cảm toàn bài ,thể hiện giọng đọc phù hợp với nội dung nhân vật. 2-Hiểu các từ ngữ : thầy ,dòng dõi quan sang ,bất giác ,cây bông , thưa , đầy tớ. -Hiểu nội dung bài : Cương ước mơ trở thành thợ rèn ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: TẬP ĐỌC - THƯA CHUYỆN VỚI MẸ

 1. T P C: ( Ti t 17 ) THƯA CHUY N V I M I- M c tiêu: 1- c úng các ti ng , t khó d l n do nh hư ng c a phương ng . -Các t : nghèn ngh n ,nh nh i ,b th i phì phào ,cúc c c. - c trôi ch y toàn bài, ng t ,ngh hơi úng sau các d u câu , gi a các c m t ,nh n gi ng các t ng g i t ,g i c m. - c di n c m toàn bài ,th hi n gi ng c phù h p v i n i dung nhân v t. 2-Hi u các t ng : th y ,dòng dõi quan sang ,b t giác ,cây bông , thưa , yt . -Hi u n i dung bài : Cương ư c mơ tr thành th rèn ki m s ng giúp m . Cương thuy t ph c m hi u và ng tình v i em . Ngh th rèn không ph i là ngh hèn kém . Câu chuy n có ý nghĩa : ngh nghi p nào cũng áng quí. II- dùng d y h c: -Tranh minh ho bài t p c -B ng ph ghi s n o n văn c n luy n c. -Tranh t pháo hoa. III- Ho t ng d y và h c : Giáo viên H c sinh
 2. 1- Bài cũ: -G i 2 hs c n i ti p nhau t ng o n -2 hs lên tr l i câu h i . trong bài: ôi giày ba ta màu xanh và tr . l i câu h i v n i dung t ng o n . -1 hs lên c toàn bài và tr l i n i dung -G i 1 hs c toàn bài và nêu n i dung chính. chính c a bài . -Nh n xét , ghi i m. -Hs l ng nghe. 2- Bài m i : 2.1- Gi i thi u : bài cũ các em ã bi t m t ư c mơ nh bé c a Lái,m t c u bé nghèo s ng lang thang thì bài h c hôm nay các em s ư c bi t ư c mu n tr thành th rèn giúp gia ình c a -Hs m sgk. b n Cương. -Ghi b ng . -21 hs c toàn bài. -hs m sgk. -2 hs c n i ti p bài .( l n 1 ) 2.2- Hư ng d n hs luy n c và tìm hi u bài: -2 hs c n i ti p bài ( l n 2) a- Luy n c: -2 hs c n i ti p ( l n 3) -1 hs c c bài. -2 hs c n i ti p nhau t ng o n (3 -Hs l ng nghe. lư t) -Gv chia 2 o n + o n1:T u….m t ngh ki m
 3. s ng . -Luy n c theo nhóm ôi ( 3 nhóm ) + o n 2: ph n còn l i . -1 hs c chú gi i. -Gv s a l i phát âm , ng t gi ng cho -1 hs c toàn bài . t ng hs, giúp hs hi u các t ng : th y , -Hs l ng nghe. dòng dõi , quan sang ,dùng tranh minh ho gi i nghĩa t cây bông , yt . -Hs c luy n theo c p. - Hs c ph n chú gi i . -1 hs c toàn bài . - Gv c m u . Chú ý gi ng c: +Toàn bài c gi ng trao i, thân m t , -1 hs c o n 1, l p c th m theo và tr nh nhàng. L i Cương c v i gi ng l l i câu h i. phép tha thi t, gi ng m ng c nhiên , c m ng , d u dàng . +” Thưa có nghĩa là trình bày v i ngư i trên m t v n oojnaof ó v i cung cách +3 dòng cu i bài c ch m : gi ng suy l phép ,ngoan ngoãn. tư ng ,s ng khoái ,h n nhiên +Cương xin m i h c ngh th rèn . +Nh n gi ng nh ng t ng th hi n tình c m: m n m t ,v t v ,ki m s ng , +Cương h c ngh th rèn giúp m . quan sang ,nghèn ngh n ,thi t tha , ăn Cương thương m v t v . Cương mu n t bám, nh nh i, phì phào … mình ki m s ng . b- Tìm hi u bài : +Ki m s ng là tìm cách làm vi c t nuôi mình. -G i hs c o n 1 và tr l i câu h i. - hs c l i o n 1. +T “ thưa “ có nghĩa là gì? +Ý chính o n 1:Nói lên ư c mơ c a
 4. +Cương xin m i h c ngh gì? Cương tr thành th rèn giúp m .. +Cương h c ngh th rèn làm gì? -1 hs c o n 2 và tr l i câu h i. + Bà ng c nhiên và ph n i. +Ki m s ng có nghĩa là gì? +M cho là Cương b ai xui , nhà Cương thu c dòng dõi quan sang ,.B c a Cương -1 hs c l i o n1và nêu ý chính o n 1 s không cho Cương làm ngh th rèn , s Ghi ý chính o n 1 . m t th di n c a gia ình. -G i hs c o n 2 và tr l i câu h i : +Cương nghèn ngh n n m l y tay m . Em nói v i m b ng nh ng l i tha thi t : +M Cương ph n ng như th nào khi ngh nào cũng áng tr ng ch nh ng ai em trình bày ư c mơ c a mình ? tr m c p hay ăn bám m i áng b coi thư ng . +M Cương nêu lí do ph n i như th nào? + Ý chính o n 2: Cương thuy t ph c m ng ý v i em. -1 hs c toàn bài, l p c th m và tr l i +Cương thuy t ph c m b ng cách nào ? câu h i 4. +Cách xưng hô úng th b c trên , dư i trong gia ình……. +-1 hs c l i o n 2 và nêu ý chính +C ch trong lúc trò chuy n ;thân m t o n 2. ,tình c m :M xoa u Cương …..lí do -Gv ghi ý chính o n 2. ph n i. -1 Hs c toàn bài, c l p c th m câu - 1 hs c toàn bài và tìm n i dung chính. h i4 +N i dung chính: Cương ư c mơ tr +Nh n xét cách trò chuy n c a hai m thành th rèn vì em cho r ng ngh nào con: cũng áng quí và c u ã thuy t ph c
 5. -Cách xưng hô. ư cm . -C ch trong lúc trò chuy n. -1 hs c toàn bài và nêu ý chính c a bài - Gv ghi n i dung chính lên b ng . -Hs l ng nghe. C- Luy n c di n c m: -GV hư ng d n hs c toàn truy n theo cách phân vai: Ngư id n chuy n,Cương và m Cương. - -GV c m u o n văn. - 6 – 10 hs c theo vai . “Cương th y nghèn ngh n c . Em n m l y tay m , thi t tha . -L p nh n xét -M ơi!Ngư i ta ai cũng ph i có m t -Hs tr l i . ngh .Làm ru ng hay buôn bán , làm -Hs l ng nghe. th y hay làm th u áng tr ng như nhau. Ch nh ng ai tr m c p hay ăn bám m i àng b coi thư ng . B t giác em l i nh n ba ngư i th nh nh i m hôi mà vui v bên ti ng b th i phì phào , ti ng búa con , ti ng búa l n theo nhau p cúc c c cà làm nh ng tàn l a ,b n toé lên như khi t cây bông.
 6. -Hs c theo vai .( 3 – 4 nhóm ). -Nh n xét cách c , ghi i m. 3- C ng c và d n dò: -Câu chuy n c a Cương có ý nghĩa gì? -T ng k t và giáo d c tư tư ng , liên h th c t . -D n hs v nhà h c bài , luôn có ý th c trò chuy n thân m t tình c m v i m i ngư i . -Tìm hi u bài m i : i u ư c mơ c a vua Mi- át. TOÁN : (Ti t 41) HAI Ư NG TH NG SONG SONG. I-M c tiêu:
 7. Giúp hs :-Nh n bi t ư c hai ư ng th ng song song . -Bi t ư c hai ư ng th ng song song không bao gi c t nhau . - Giáo d c hs tính chính xác ,,trình bày s ch s . II- dùng d y h c : -Thư c th ng và ê-ke. III- Ho t ng d y và h c: Giáo viên H c sinh 1- Bài cũ : -G i 3 hs lên b ng , y/c hs làm bài t p . 3 hs lên b ng làm bài t p . -Nh n xét và ghi i m . 2-Bài m i: -Hs l ng nghe. 2.1- Gi i thi u bài: Gi toán hôm nay các em s làm quen v i -Hs nêu tên hình ch nh t. ABCD. hia ư ng th ng song song . -Hs theo dõi thao tác c a gv. 2.2-Gi i thi u hai ư ng th ng song song. -Gv v lên b ng hình ch nh t ABCD và y/c hs nêu tên hình. -Gv dùng ph n màu kéo dài hai c nh i di n AB và DC c a hình ch nh t ABCD
 8. ta ư c hai ư ng th ng song song v i Kéo dài hai c nh AD và BC c a hình ch nhau. nh t ABCD chúng ta cũng ư c hai ư ng th ng song song -Hs l ng nghe .và nh c l i. -Y/c hs t kéo dài hai c nh i còn l i c a hình ch nh t là AD và BC và h i . -Hs tìm và nêu ví d : hai mép i di n quy n sách hình ch nh t , hai c nh i di n +Kéo dài hai c nh AC và BD c a hình b ng en , c a c a s , khung nh. ch nh t ABCD chúng ta có ư c hai ư ng th ng song song hay không ? - Hs v hai ư ng th ng song song. -Gv nêu : hai ư ng th ng song song v i nhau không bao gi c t nhau. -Quan sát hình. +Ghi ghi nh lên b ng -Gv y/c hs quan sát dùng h c t p , quan -C nh AD và BC song song v i nhau. sát l p h c tìm hai ư ng th ng song song có trong th c t cu c s ng. -Gv y/c hs v hai ư ng th ng song song -C nh MN song song v i QP,c nh MQ song song v i NP 2.3 -Luy n t p th c hành: Bài 1; -1 hs c y/c . -Gv v lên b ng hình ch nh t ABCD , sau ó ch cho hs th y rõ hai c nh AB và -Hs quan sát kĩ các c nh và Làm bài t p. CD là C p c nh song song v i nhau. +Các c nh song song v i BE là :AG, CD -H i: - c bài và quan sát hình . +Ngoài c p c nh AB và DC trong hình ch nh t ABCD còn có c p c nh nào song -Trong hình MNPQ có c nh Mnsong song song v i nhau? v i c nh PQ.
 9. -Gv v lên b ng hình vuông MNPQ và y/c -Trong hình EDIHG có c nh Díong song hs tìm các c p c nh song song v i nhau có v i HG, c nh DG song song v i IH trong hình vuông MNPQ? Bài 2: - 2 hs lên b ng v . -Gv G i 1 hs c trư c l p. -Hai ư ng th ng song song v i nhau không -Y/c hs quan sát hình th t kĩ và nêu các bao gi c t nhau. c nh song song v i c nh BE. Bài 3: Y/c hs quan sát kĩ các hình trong bài t p 3. -Trong hình MNPQ có các c p c nh nào song song v i nhau? -Trong hình EDIHG có các c p c nh nào song song v i nhau? -Gv có th v thêm m t s hình khác và y/c hs tìm c p c nh song song v i nhau? 3- C ng c và d n dò: -2 hs lên b ng , y/c v hai ư ng th ng song song v i nhau. -H i:Như th nào là hai ư ng th ng song song v i nhau? -T ng k t ti t h c. -V nhà h c thu c ghi nh và làm các bài t p chưa xong l p.
 10. O C: (Tiét 9) TI T KI M TH I GI . I-M c tiêu: Giúp hs hi u: 1-Ki n th c:
 11. -C n ph i ti t ki m thì gi vì thì gi r t quí giá cho chúng ta làm vi c và h c t p.Thì gi ã trôi i thì không bao gi tr l i ,n u bi t ti t ki m thì gi ta có th làm ư c nhi u vi c có ích, n u không bi t ti t ki m ta không th làm ư c vi c có ích ,không th l y l i th i gian. -Ti t ki m th i gi là làm vi c kh n trương ,nhanh chóng ,không l n ch n , làm vi c gì xong vi c y .Ti t ki m th i gian là bi t s p x p công vi c h p lí,gi nào vi c n y.,ngh ngơi phù h p. 2-Thái : -Tôn tr ng và quí th i gian .Có ý th c làm vi c khoa h c, h p lí. 3-Hành vi: -Th c hành làm vi c khoa h c làm vi c nhanh chóng ,không v a làm không v a chơi. -Phê phán, nh c nh các b n cùng ti t ki m thì gi . II- dùng h c t p : -Tranh v minh ho (H 1 -ti t1) -B ng ph ghi các câu h i (H 2 -ti t1) -B ng ph ( H 3 -ti t1) III-ho t ng d y và h c: Giáo viên H c sinh 1- Bài cũ: Ti t ki m ti n c a. +Th nào là ti t ki m ti n c a? - 2hs lên b ng tr l i bài cũ.
 12. +Vì sao ph i ti t ki m ti n c a? -Nh n xét . -hs l ng nghe. 2- Bài m i: -hs m sgk. -Gi i thi u:Hôm nay cô cùng các em tìm hi u th nào là ti t ki m thì gi . -Hs l ng nghe và nhìn tranh. -Hs m sgk. -T ch c cho hs làm vi c c l p. +Mi-chi-a thư ng ch m tr hơn m i *Ho t ng1 :Tìm hi u câu chuy n ngư i. +K cho c l p nghe câu chuy n “ M t +Mi-chi-a b thua cu c trư t tuy t. phút “, có tranh minh ho . +Sau ó Mi-chi-a ã hi u ra r ng :1 phút -H i: cũng làm nên chuy n quan tr ng. +Mi-chi –a có thói quen s d ng thì gi +Em ph i quí tr ng và ti t ki m thì gi . như th nào? -Hs làm vi c theo nhóm. +Chuy n gì ã x y ra v i Mi-chi-a? -2 nhóm lên b ng s m vai., l p theo dõi +Sau chuy n ó Mi-chi-a ã hi u ra i u ,nh n xét. gì? +Em rút ra bài h c gì t câu chuy n c a MI-chi-a?-Gv cho hs làm vi c theo nhóm . -2 -3 hs nh c l i bài h c:C n ph i bi t +Y/c các nhóm th o lu n s m vai k l i quí tr ng và ti t ki m thì gi dù ch là câu chuy n c a Mi-chi-a,và sau ó rút ra bài h c. m t phút. -GV cho ho t ng nhóm.( 5’) -Y/c 2 nhóm lên s m vai k l i câu chuy n
 13. , nhóm khác theo dõi ,nh n xét.,b sung. -Ho t ng theo nhóm 6. +K t lu n :T câu chuy n c a Mi-chi-a ta -Nhóm trư ng b c thăm. - c câu h i cho l p cùng nghe. rút ra bài hoc gì? -Nhóm th o lu n. *Ho t ng 2: Ti t ki m thì gi có tác -3 nhóm dán k t qu lên b ng. d ng gì? - i di n nhóm lên c. -Gv t ch c cho hs ho t ng theo nhóm 6 .-Y/c nhóm trư ng lên b c thăm câu h i cho nhóm mình. +a-Hs s không ư c vào phòng thi. -Y/c nhóm trư ng c câu h i to lên cho +b-Khách b nh tàu,m t th i gian và c l p cùng nghe. công vi c. -Ti n hành th o lu n và ghi ý ki n ra. +Có nguy hi m n tính m ng c a ngư i b nh. -3 nhóm xong trư c dán lên b ng . +N u bi t ti t ki m thì gi thì hs ,hành - i di n nhóm lên c ý ki n c a nhóm khách s không b l ,ngư i b nh có th mình., nhóm khác l ng nghe ,b sung. ư c c u s ng. Câu h i1:Chuy n gì s x y ra n u: +Ti t ki m thì gi giúp ta có th làm +a-H c sinh n phòng thi mu n.. ư c nhi u vi c có ích. +b-Hành khách n mu n gi tàu ch y ,máy bay c t cánh. +Th i gi là vàng ng c +Ngư i b nh ư c ưa n b nh vi n c p -Vì th i gi trôi i không bao gi tr l i. c u ch m. Câu h i 2:Theo em ti t ki m thì gi thì nh ng chuy n áng ti t trên có x y ra -C l p ho t ng khi nghe gv ch t
 14. không? câu. Câu h i 3 : Ti t ki m thì gi có tác d ng -1Hs c gì? -Hs cho ý ki n b ng bông hoa màu. -Gv ch t l i :Thì gi r t quí giá .Có th i gi có th làm ư c nhi u vi c có ích .V y em nào bi t câu thành ng nói v ti t -Hs tr l i câu h i. ki m thì gi nào? -T i sao th i gi l i quí giá như v y? -Hs l ng nghe. +Gv ch t ý chính. *Ho t ng 3:Tìm hi u th nào là ti t ki m th i gi ? -Gv t ch c cho hs làm vi c c l p. +Treo b ng ph có ghi các ý ki n hs theo dõi. -Y/c 1 hs c y/c và các câu a,b,c,d trên b ng.ph . Gv nêu:Tán thành hoa , không tán thành hoa xanh,phân vân thì hoa vàng. -Gv nh n xét. 3-C ng c : -H i : +Th nào là ti t ki m thì gi ? + Th nào là không bi t ti t ki m thì gi ?
 15. -T ng k t và liên h th c t : -Giáo d c tư tư ng. -D n dò: V nhà h c thu c bài và th c hi n úng nh ng gì ã h c hôm nay. KHOA HOC: (Ti t 17 ) PHÒNG TRÁNH TAI N N U I NƯ C. I-M c tiêu: Sau bài h c ,hs có th : -k tên m t s vi c nên và không nên làm phòng tránh tai n n dduooicnư c. -Bi t m t s nguyên t c khi t p bơi ho c i b i. -Có ý th c phòng tránh tai n n u i nư c và v n ng các b n cùng th c hi n II- dùng h c t p: -Hình trang 36, 37 ư c phóng to. III-Ho t ng d y và h c: Giáo viên H c sinh 1- Bài cũ: Ăn u ng khi b b nh.
 16. -Em hãy cho bi t khi b b nh c n cho -- 2 hs lên tr l i câu h i. ngư i b nh ăn u ng như th nào? -Khi ngư i thân b tiêu ch y em s chăm sóc như th nào? -Nh n xét.ghi i m. -Hs l ng nghe. 2-Bài m i: -Gi i thi u:Trong l p mình ai ã bi t bơi nào?Hs giơ tay….Gv nói:V y làm th nào phòng tránh ư c các tai n n sông nư c ?. Bài h c hôm nay các em s bi t ư c i u ó nhé.! --Ti n hành th o lu n và 4 c p i di n *Ho t ng 1:Nh ng vi c nên làm và trình bày. không nên làm phòng tránh tai n n Câu tr l i úng là: sông nư c. +H1-Các b n nh ang chơi g n ao -T ch c cho hs ho t ng nhóm ôi tr .Vi c này không nên làm . Vì chơi g n l i các câu h i sau.: ao có th b ngã xu ng ao. 1-Hãy mô t nh ng gì em nhìn th y +H2: V m t cái gi ng .Thành gi ng hình v 1, 2, 3,.Theo em vi c nào nên ư c xây cao và có n p y r t an làm và vi c nào không nên làm? Vì sao? toàn /v tr em . Vi c làm này nên làm phòng tránh tai n n cho tr em. +H 3; Nhìn vào tranh v , em th y có các b n hs ang ngh ch nư c khi ng i trên thuy n . Vi c làm này không nên làm vì r t d ngã xu ng sông và b ch t u i. 2- Theo em chúng ta ph i làm gì 2- Chúng ta ph i vâng l i ngư i l n
 17. phòng tránh tai n n sông nư c? khi tham gia giao thông trên sông nư c. Tr em không nên chơi ùa g n ao h . Gi ng ph i xây thành cao và -Nh n xét các ý ki n c a hs . ph i có n p y. -G i 2 hs c to trư c l p m c b n c n -Các c p khác l ng nghe và b sung. bi t. -2 hs c n i ti p nhau * Ho t ng 2;Nh ng i u c n bi t khi i bơi ho c t p bơi. -Gv chia hs thành nhóm 6 và th o lu n . -Ti n hành th o lu n nhóm. -Y/c hs các nhóm quan sát hình 4, 5 / 37.tr l i các câu h i sau: -Hs quan sát hình 4 , 5 và tr l i câu h i. +Hình minh ho cho em bi t i u gì? +Hình 4 minh ho các b n ang bơi b bơi ông ngư i. Hình 5 minh ho +Theo em nên t p bơi ho c i bơi âu? các b n ang bơi b bi n. +Theo em nên t p bơi ho c i bơi b bơi có ông ngư i và phương ti n c u +Trư c khi i bơi và sau khi i bơi h . c n chú ý i u gì? +Ttrư c khi bơi c n ph i v n ng các bài t p không b c m l nh . +Nh n xét ý ki n c a hs. -Các nhóm khác l ng nghe và b -K t lu n :Các em nên bơi ho c t p bơi sung. nh ng nơi có ngư i và phương ti n c u h .Trư c khi bơi c n v n ng làm -Y/c hs c to m c b n c n bi t. cho m ngư i lên tránh c m l nh.và chu t rút..Không nên bơi khi ngư i ra
 18. m hôi , khi v a ăn no ho c khi ói tránh tai n n khi bơi ho c t p bơi. * Ho t ng 3: Bày t thái , ý ki n.. -hs l ng nghe : phân vai và th o lu n -GV chia l p thành 3 , 4 nhóm . Giao m i tình hu ng. cho m i nhóm 1 tình hu ng các em th o lu n và t p cách ng x phòng tránh tai n n sông nư c. +Em s nói v i Nam là v a i á bóng +Tình hu ng1: Hùng và Nam v a chơi v m t , m hôi ra nhi u ,t m ngay d á bóng v , Nam r Hùng ra h g n b c m l nh . Hãy ngh ngơi cho nhà t m .N u là Hùng b n s ng x m t và khô m hôi r i hãy i t m. như th nào? -N u em là Lan , em s nói v i em bé, +Tình huông2 :Lan nhìn th y em mình em không nên cúi xu ng l y mà nh ánh rơi chơi vào b nư c và cúi ngư i l n l y giúp vì như v y d l n xu ng l y . N u b n là Lan b n s u xu ng b nư c. làm gì? +Em tr l i trư ng và nh s giúp +Tình hu ng3 : Trên ư ng i h c v c a th y cô hay vào nhà dân g n ó tr i mưa to và nư c su i ch y xi t . nh các bác ưa qua su i. Hoà và các b n c a Hoà nên làm gì? -L p nh n xét và b sung. -Nh n xét , tuyên dương. 3- C ng c và d n dò: -2 hs c bài. -Cho hs c l i m c b n c n bi t. -T ng k t và liên h th c t ., giáo d c tư tư ng. -D n v nhà ôn bài và th c hi n úng m i khi i bơi.
 19. TOÁN ( tc ) ( TI T 17 ) ÔN LUY N CÁC LO I GÓC, HAI Ư NG TH NG VUÔNG GÓC. I-M c tiêu: -C ng c l i các ki n th c các lo i góc và hai ư ng th ng vuông góc. -Làm và trình bày úng chính xác , s ch s . II-Ho t ng d y và h c: Giáo viên H c sinh Ôn luy n c ng c l i các ki n th c ã h c theo t ng d ng bài t p dư i ây: -1 hs c và tr l i câu h i . Bài 1: 1 hs lên b ng làm , l p làm vào v . a-Hình bên có …….góc vuông . ó là góc……. + 4 góc vuông ……. b-Hình bên có …….góc nhon . ó là
 20. goc…….. +10 góc nh n …… c-Hình bên có…….góc tù . ó là góc +2 góc tù……. ……… +GV y/c hs tr l i câu h i sau: -Nêu c i m c a góc? -1 hs c y/c . Bài 2: -1 hs lên b ng làm câu a, l p làm vào Vi t các c p c nh vuông góc v i nhau: v . a- Các c p c nh vuông góc v i nhau là: Nh n xét , tuyên dương., l p s a bài vào v . -1 hs lên làm câu b . - Nh n xét và tuyên dương, l p s a bài t p. b- Các c p c nh không vuông góc v i nhau. -Gv thu m t s v ch m. 3- C ng c : + Hãy nêu l i c i m c a góc.? + c i m c a hai ư ng th ng vuông góc? Nh n xét ti t hoc.
Đồng bộ tài khoản