TẬP HUẤN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SƯ PHẠM ỨNG DỤNG

Chia sẻ: quangminh_1975

Thực hiện các bước NCKHSPƯD: xác định đề tài, lựa chọn thiết kế NC, thu thập dữ liệu, phân tích dữ liệu, báo cáo kết quả và lập kế hoạch NCKHSPƯD;  Giám sát, đánh giá được đề tài NCKHSPƯD của giáo viên TH.

Bạn đang xem 10 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: TẬP HUẤN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SƯ PHẠM ỨNG DỤNG

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠ0
PHÙ CÁT


TẬP HUẤN
NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
SƯ PHẠM ỨNG
DỤNG

2012
1
Mục tiêu

1. Kiến thức:
- Nêu được khái niệm, chu trình, khung
nghiên cứu và các phương pháp nghiên
cứu KHSPƯD
- - Trình bày cách thực hiện đề tài
NCKHSPƯD.2
Mục tiêu

Kỹ năng:
 Thực hiện các bước NCKHSPƯD: xác định
đề tài, lựa chọn thiết kế NC, thu thập dữ
liệu, phân tích dữ liệu, báo cáo kết quả và
lập kế hoạch NCKHSPƯD;
 Giám sát, đánh giá được đề tài
NCKHSPƯD của giáo viên TH.


3
Mục tiêu

Thái độ:
Tích cực áp dụng và khuyến khích giáo
viên TH áp dụng NCKHSPƯD vào
nghiên cứu cải thiện công tác dạy học.
4
NỘI DUNG

 A. Giới thiệu về NCKHSPƯD
 B. Cách tiến hành NCKHSPƯD
 C. Lập kế hoạch NCKHSPƯD
 D. Đánh giá đề tài NCKHSPƯD
5
Phương pháp Cùng tham gia
 Chia sẻ trách nhiệm
6
A. GIỚI THIỆU VỀ NCKHSPƯD

A1. Tìm hiểu về NCKHSPƯD
 NCKHSPƯD là gì?
 Vì sao cần NCKHSPƯD?
 Chu trình NCKHSPƯD.
 Khung NCKHSPƯD.
A2. Phương pháp NCKHSPƯD.


7
A1. Tìm hiểu về NCKHSPƯD
Tìm
8
Là gì?

 Là một loại hình nghiên cứu trong giáo
dục nhằm thực hiện một tác động hoặc
can thiệp sư phạm và đánh giá ảnh
hưởng của nó
 Tác động: sử dụng phương pháp dạy
học (PPDH), SGK, phương pháp quản lý
(PPQL)…
 Người NC đánh giá tác động một cách có
hệ thống bằng phương pháp NC phù hợp
9
Là gì?
 Là một phần trong quá trình phát triển chuyên
môn của GV/CBQLGD trong thế kỉ XXI.
 NCKHSPƯD là cách tốt nhất để GV/CBQL –
người NC xác định những vấn đề GD tại chính
nơi vấn đề đó xuất hiện (lớp, trường học) và tìm
giải pháp nhằm cải thiện tình hình
 Các phát hiện sẽ được ứng dụng ngay lập tức
và vấn đề sẽ được giải quyết nhanh hơn.


10
Là gì ?
2 yếu tố quan trọng: Tác động và nghiên
cứu

 So sánh kết quả
 Thực hiện những
của hiện trạng
giải pháp thay thế
với kết quả sau
nhằm cải thiện hiện
khi thực hiện giải
trạng trong DH hoặc
pháp thay thế
QLGD.
bằng việc tuân
 Vận dụng tư duy theo quy trình
TÁC ĐỘNG + NGHIÊN CỨU
nghiên cứu thích
sáng tạo
hợp.
 Vận dụng tư duy
phê phán


11
Vì sao?
 Phát triển tư duy của GV/CBQLGD một cách hệ
thống theo hướng giải quyết vấn đề mang tính
nghề nghiệp để hướng tới sự PT của trường học.
 Tăng cường năng lực giải quyết vấn đề và đưa
ra quyết định về chuyên môn một cách chính xác.
 Khuyến khích GV/CBQLGD nhìn lại quá trình
và tự đánh giá.
12
Vì sao? (tiếp theo)

 Tác động trực tiếp đến việc dạy học và công
tác quản lý giáo dục (lớp học, trường học).
 Tăng cường khả năng phát triển chuyên
môn, nghiệp vụ của GV/CBQLGD, tiếp nhận
các chương trình, PPDH mới một cách sáng tạo,
có sự phê phán với thái độ tích cực.


13
Chu trình NCKHSPUD

. Chu trình NCKHSPƯD bao
gồm: Suy nghĩ, Thử nghiệm
và Kiểm chứng.
Suy nghĩ
. Suy nghĩ: Phát hiện vấn đề
Thử
và đề xuất giải pháp thay thế.
nghiệm
. Thử nghiệm: Thử nghiệm
giải pháp thay thế trong lớp
học/ trường học/….
Kiểm
. Kiểm chứng: Tìm xem giải
chứng
pháp thay thế có hiệu quả
hay không.
14
Chu trình NCKHSPƯD


 Kết thúc một NCKHSPƯD
Suy nghĩ
này là khởi đầu một
Thử
NCKHSPƯD mới.
nghiệm
Kiểm
chứng
Luôn luôn có cơ hội cải thiện!
15
* Khung NCKHSPƯD

1. Hiện trạng
2. Giải pháp thay thế
3. Vấn đề nghiên cứu
4. Thiết kế
5. Đo lường
6. Phân tích
7. Kết quả

16
Khung NCKHSPƯD
- Phát hiện những hạn chế của hiện trạng
1. Hiện
trong dạy học, QLGD và các hoạt động
trạng
khác của trường học/ lĩnh vực GD ở địa
phương.
- Xác định các nguyên nhân gây ra hạn
chế.
- Lựa chọn một nguyên nhân để tác động.

2. Giải Suy nghĩ tìm các giải pháp thay thế để
pháp thay cải thiện hiện trạng. (Tham khảo các kết
quả nghiên cứu đã được triển khai thành
thế
công)
17
Khung NCKHSPƯD

3. Vấn Xác định vấn đề NC (dưới dạng câu
hỏi) và nêu các giả thuyết NC.
đề
nghiên
cứu
4.Thiết Lựa chọn thiết kế phù hợp để thu thập
dữ liệu đáng tin cậy và có giá trị. Thiết
kế
kế bao gồm việc xác định nhóm đối
chứng và nhóm thực nghiệm, quy mô
nhóm và thời gian thu thập dữ liệu.

18
Khung NCKHSPƯD
Xây dựng công cụ đo lường và thu
5. Đo lường
thập dữ liệu theo thiết kế NC.

Phân tích các dữ liệu thu thập được
6. Phân tích
và giải thích để trả lời các câu hỏi
NC. Giai đoạn này có thể sử dụng
các công cụ thống kê.

Đưa ra câu trả lời cho câu hỏi NC,
7. Kết quả
đưa ra các kết luận và khuyến nghị.

19
A2. Phương pháp NCKHSPƯD
NC định tính
Phương pháp
NCKHSPƯD

NC định lượng
20
Phương pháp NCKHSPƯD

Kết quả nghiên cứu định lượng dưới dạng các
số liệu có thể giúp nguời đọc hiểu rõ hơn về nội
dung và kết quả nghiên cứu.

Giúp GV/CBQLGD có cơ hội được đào tạo một
Một số cách hệ thống về kỹ năng giải quyết vấn đề,
lợi ích phân tích và đánh giá - nền tảng quan trọng khi
của NC tiến hành nghiên cứu.
định lượng Thống kê được sử dụng theo các chuẩn quốc
tế - như một ngôn ngữ thứ hai - làm cho kết quả
NC được công bố trở nên dễ hiểu

21
Bảng so sánh sự giống và khác nhau giữa SKKN và NCKHSPƯD

Nội dung Sáng kiến kinh nghiệm NCKHSPƯD
Mục đích Cải tiến/tạo ra cái mới Cải tiến/tạo ra cái mới
nhằm thay đổi hiện trạng, nhằm thay đổi hiện trạng,
mang lại hiệu quả cao mang lại hiệu quả cao
Căn cứ Xuất phát từ thực tiễn, Xuất phát từ thực tiễn,
được lý giải bằng lý lẽ được lý giải dựa trên các
mang tính chủ quan cá căn cứ mang tính khoa học
nhân
Tuỳ thuộc vào kinh Quy trình đơn giản mang
Quy trình
nghiệm của mỗi cá nhân tính khoa học, tính phổ
biến quốc tế, áp dụng cho
GV/CBQLGD.
Kết quả Mang tính định tính chủ Mang tính định tính/ định
lượng khách quan.
quan
22
23
24
25
26
Câu hỏi thảo luận (TOÀN LỚP)

 Anh (chị) hãy suy nghĩ và nêu một số vấn đề hạn
chế, bất cập trong dạy học và QLGD thuộc phạm
vi công tác của mình có thể áp dụng NCKHSPƯD
để thay đổi hiện trạng?
 Anh (chị) nhận thấy NCKHSPƯD có gì khác biệt so
với hoạt động NC trong lĩnh vực giáo dục mà anh
(chị) đã thực hiện từ trước đến nay?


27
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản