TẬP LÀM THƠ BỐN CHỮ

Chia sẻ: kata_8

Nắm được những đặc điểm cơ bản của thể thơ bốn chữ (tiếng). 2. KĨ NĂNG: Nhận diện và tập PT vần, luật của thể thơ này khi học hay đọc các BT bốn tiếng. 3. THÁI ĐỘ: Tích cực, tự giác B/ CHUẨN BỊ: - GV: GA - HS: C/ PHƯƠNG PHÁP: D/ TIẾN TRÌNH BÀI DẠY: 1. ỔN ĐỊNH: - Kiểm tra sĩ số: + Lớp 6a: + Lớp 6b: 2. KTBC: a) Câu hỏi: KT sự CBB ở nhà của HS b) Đáp án: 3. BÀI MỚI: a) Giới thiệu bài: GV: - Nêu y/c của tiết học...

Nội dung Text: TẬP LÀM THƠ BỐN CHỮ

 

  1. TẬP LÀM THƠ BỐN CHỮ A/ MỤC TIÊU BÀI HỌC: 1. KIẾN TH Ứ C: N ắm đư ợc những đặc điểm cơ bản c ủa thể thơ bốn chữ (tiếng). 2. KĨ NĂNG: N hận diện và tập PT vần, luật củ a thể thơ này khi học hay đọc các BT bốn tiếng. 3. T HÁI Đ Ộ: Tích cự c, tự giác B/ CHUẨN BỊ: - G V: G A - HS: C/ PHƯƠNG PHÁP: D/ TIẾN TRÌNH BÀI DẠY: 1. Ổ N ĐỊ NH: - Kiể m tra sĩ số: + Lớp 6a: + L ớp 6b:
  2. 2. KTBC: a) Câu hỏi: KT sự CBB ở nhà c ủa HS b) Đáp án: 3. BÀI MỚI: a) Giới thiệu bài: G V: - N êu y/c củ a tiết học - HS đế m số tiếng trong các câu thơ củ a BT "Lư ợm" - V ậy cấu tạo của thể thơ này ntn? -> Chúng ta cùng tìm hiểu trong bài học hôm nay. b) Các hđ d ạy – học: H Đ củ a thầy H Đ củ a trò N D cầ n đạt (?) Ngoài BT "Lư ợm" em - Hạt gạo làng ta, Khăn I- Đặc điểm của thơ bốn chữ còn biết thêm BT hay đo ạn thương nh ớ ai - Nhiều dòng thơ bốn chữ n ào khác? - Mỗi dòng bố n ch ữ (?) Dự a vào phần đ ọc thêm tr.77 và sự hiểu biết của - Ngắt nhịp 2/2 mình, em hãy nêu đặ c điể m - Thích h ợp v ới lối tả và kể của thơ bốn chữ?
  3. G V giảng và lấy VD minh - Vần; lưng chân, liền, cách, hoạ h ỗ n h ợp - Vần lưng (yêu vận) - Xuất hiện nhiều trong tục ngữ, ca dao, vè... - Vần chân (cư ớc v ận) - Gieo vần liền - Gieo vần cách - Gieo vầ n hỗn h ợp: không theo trật tự nào: Chú bé loắt choắt... Nhảy trên đường vàng. G V: Chữ a nhanh ph ần BT ở nhà (?) Chỉ ra vần chân, v ần lưng ở BT 2. - Vần lưng: hàng - ngang; trang - màng - Vần chân: hàng - trang; núi - bụi (?) Chỉ ra vần liền, vần cách 2 khổ thơ trong BT 3. - Vần liền: hẹ - mẹ; đàn - càn
  4. - Vầ n cách: cháu - sáu; ra - nhà (?) Sửa lại các ch ữ sai vần - Sưởi - cạnh; đò - sông trong BT 4. G V: - Y/c 4 - 6 HS trình bày bài (đoạn) thơ bốn ch ữ đã CB ở - Trình bày bài (đoạn) thơ nhà: chỉ ra ND, đặc điể m II- Tập làm thơ bốn chữ trước lớp (vần, nhịp). - Cả lớp nhậ n xét nhữ ng điểm được và chưa đư ợc - Nhận xét - Đánh giá, nh ận xét, cho đi ểm 4. CỦ NG C Ố: (?) Nêu đ ặc điể m củ a thể thơ bốn chữ. 5. H Ư Ớ NG D ẪN HS H Ọ C VÀ CHU ẨN BỊ BÀI: - Tậ p làm thơ v ới BT bốn chữ chủ đ ề về thầy cô, bạn bè, mái trường. E/RÚT KINH NGHIỆM:
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản