Tập làm văn - ĐOẠN VĂN TRONG BÀI VĂN MIÊU TẢ CÂY CỐI

Chia sẻ: fordec

1. Nắm được đặc điểm nội dung và hình thức cuả đoạn văn trong bài văn miêu tả cây cối . 2. Nhận biết và bước đầu biết cách xây dựng cá đoạn văn tả cây cối . 3. Có ý thức bảo vệ cây xanh .

Nội dung Text: Tập làm văn - ĐOẠN VĂN TRONG BÀI VĂN MIÊU TẢ CÂY CỐI

 

  1. T p làm văn O N VĂN TRONG BÀI VĂN MIÊU T CÂY C I I)M c tiêu : 1. N m ư c c i m n i dung và hình th c cu o n văn trong bài văn miêu t cây c i . 2. Nh n bi t và bư c u bi t cách xây d ng cá o n văn t cây c i . 3. Có ý th c b o v cây xanh . II) dùng d y h c : Tranh nh cây g o , cây trám en ( n u có ) III)Các ho t ng d y h c : Ho t ng c a th y Ho t ng c a trò A. Bài cũ : +G i m t HS c o n văn t m t loài hoa hay th qu mà em yêu thích ( BT2 ti t trư c ). + G i 1 HS nói v cách t c a tác gi trong 2 Hs lên tr bài . o n văn c thêm “Hoa mai vàng” GV nh n xét . B. Bài m i : 1. Gi i thi u bài . 2. Ph n nh n xét :
  2. G i 1 HS c yêu c u c a bài . + 1 HS c bài .C l p c th m trao ib n ng i bên c nh , làm l n Gv nh n xét bài có 3 o n : lư t bài t p 2 , 3 . + o n 1 : Th i kì ra hoa . + o n 2 : Lúc h t mùa hoa . + o n 3 : Th i kì ra qu . + 4 Hs c ph n ghi nh 3.Ph n ghi nh . 4 . Ph n luy n t p : Bài t p 1 : + 1 HS c n i dung bài t p1.C l p c th m bài “Cây trám en”. Hai em cùng trao i các o n và n i dung chính c a t ng o n . + HS phát bi u ý ki n . C l p và Gv nh n xét . + Gv ch t l i : • Bài này có 4 o n : + o n 1 : T bao quát thân cây , cành cây , lá cây trám en . + o n 2 : Hai lo i trám en : Trám en t và trám en n p . + o n 3 : ích l i c a qu trám en .
  3. + o n 4 : Tình c m c a ngư i t v i cây trám en . Bài t p 2 : GV nêu yêu c u ,g iý: + Trư c h t , em xác inh s vi t cây gì . Hs l ng nghe g i ý và Sau ó , suy nghĩ v nh ng l i ích mà cây vi t o n văn . ó mang n cho con ngư i . *GV c 2 o n tham kh o . +4 em oc bài làm c a + Gv ch m m t s bài . mình lên .C l p nh n xét . T ng c p trao i bài , s a bài cho nhau. 5. C ng c và d n dò : +GV nh n xét chung ti t h c . Yêu c u nh ng HS chưa hoàn thành bài v nhà làm bài ti p . + c trư c bài t i , quan sát nơi em ho c qua HS l ng nghe và th c tranh nh hoàn ch nh bài t p 2 . hi n .
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản