Tập làm văn LUYỆN TẬP LÀM BÁO CÁO THỐNG KÊ

Chia sẻ: mucnuongsate

1. Kiến thức: Trên cơ sở phân tích số liệu thống kê trong bài “Nghìn năm văn hiến”, học sinh nắm được hình thức trình bày số liệu thống kê, tác dụng của các số liệu thống kê. 2. Kĩ năng: Biết thống kê các số liệu đơn giản, trình bày kết quả thống kê biểu bảng. 3. Thái độ: Giáo dục học sinh tính chính xác, khoa học.

Nội dung Text: Tập làm văn LUYỆN TẬP LÀM BÁO CÁO THỐNG KÊ

Tập làm văn

LUYỆN TẬP LÀM BÁO CÁO THỐNG KÊ


I. MỤC TIÊU :

1. Kiến thức: Trên cơ sở phân tích số liệu thống kê trong
bài “Nghìn năm văn hiến”, học sinh nắm được hình thức
trình bày số liệu thống kê, tác dụng của các số liệu thống
kê.

2. Kĩ năng: Biết thống kê các số liệu đơn giản, trình bày
kết quả thống kê biểu bảng.

3. Thái độ: Giáo dục học sinh tính chính xác, khoa học.

II. CHUẨN BỊ :

- GV: Bảng phụ viết sẵn lời giải các bài tập 2, 3

- HS : SGK

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:T Hoạt động dạy Hoạt động học
G

1’ 1. Khởi động: - Hát

4’ 2. Bài cũ: Luyện tập tả
cảnh

- Học sinh đọc đoạn văn tả
cảnh một buổi trong ngày.

 Giáo viên nhận xét.

1’ 3. Giới thiệu bài mới:

“Luyện tập làm bào cáo
thống kê”

30’ 4. Phát triển các hoạt
động:

* Hoạt động 1: Hướng dẫn - Hoạt động lớp, cá nhân
học sinh luyện tập.

Phương pháp: Quan sát,
thảo luận
 Bài 1: Đọc lại bài “Nghìn - 3 học sinh nối tiếp nhau
năm văn hiến” và trả lời đọc to yêu cầu của bài tập.
câu hỏi - Học sinh lần lượt trả lời.
a) Nhắc lại các số liệu - Cả lớp nhận xét.
thống kê trong bài

b) các số liệu thống kê trên
được trình bày dưới những
hình thức nào?

c) Các số liệu thống kê nói
trên có tác dụng gì?

- Nhìn bảng thống kê bài:
“Nghìn năm văn hiến”.

 Giáo viên chốt lại. a) Nhắc lại số liệu thống kê
trong bài.

- Từ 1075 đến 1919, số
khoa thi ở nước ta: 185; số
tiến sĩ: 2896

- Số bia và số tiến sĩ (từ
khoa thi năm 1442 đến khoa
thi năm 1779) có tên khắc
trên bia còn lại đến ngày
nay: số bia – 82, số tiến sĩ
có tên khắc trên bia - 1306

- Giáo viên yêu cầu học b) Các số liệu thống kê theo
sinh nhìn lại bảng thống kê hai hính thức:
trong bài: “Nghìn năn văn - Nêu số liệu
hiến” bình luận.
- Trình bày bảng số liệu

- Các số liệu cần được trình
bày thành bảng, khi có
nhiều số liệu - là những số
liệu liệt kê khá phức tạp -
việc trình bày theo bảng có
những lợi ích nào?

+ Người đọc dễ tiếp nhận
thông tin

+ Người đọc có điều kiện so
sánh số liệu.

c) Tác dụng:

Là bằng chứng hùng hồn có
sức thuyết phục.

* Hoạt động 2: Luyện tập - Hoạt động cá nhân, nhóm

Phương pháp: Thực hành,
thảo luận

 Bài 2: Thống kê số HS
trong lớp theo yêu cầu

- Giáo viên gợi ý: thống kê - 1 học sinh đọc phần yêu
số liệu từng học sinh từng cầu
tổ trong lớp. Trình bày kết - Cả lớp đọc thầm lại
quả bằng 1 bảng biểu giống
- Nhóm trưởng phân việc
bài “Nghìn năm văn hiến”.
cho các bạn trong tổ.

- Đại diện nhóm trình bày

Tổ Số học Học sinh Học sinh HS giỏi,
sinh nữ nam tiên tiến
Tổ 1

Tổ 2

Tổ 3

Tổ 4

Tổng số
HS trong
lớp

GV nhận xét

* Hoạt động 3: Củng cố

Phương pháp: Thi đua

 Bài 3:

- Kết quả thống kê có tính - 1 học sinh đọcyêu cầu
so sánh  Nên trình bày - Làm việc cá nhân
theo bài “Nghìn năm văn
- Lần lượt từng học sinh
hiến”.
trình bày

 Giáo viên nhận xét + chốt - Cả lớp nhận xét
lại

1’ 5. Tổng kết - dặn dò:

- Học sinh viết vào bảng
thống kê

- Chuẩn bị: “Luyện tập tả
cảnh”

-Nhận xét tiết học
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản