Vui lòng download xuống để xem tài liệu đầy đủ.

Tập làm văn - LUYỆN TẬP TẢ CẢNH - Cảnh ở địa phương em

Chia sẻ: | Ngày: pdf 4 p | 27

0
1.528
views

- Biết lập dàn ý cho bài văn miêu tả một cảnh đẹp ở địa phương. - Biết chuyển một phần trong dàn ý đã lập thành một đoạn văn hoàn chỉnh (thể hiện rõ đối tương miêu tả, trình tự miêu tả, nét đặc sắc của cảnh, cảm xúc của người tả đối với cảnh).

Tập làm văn - LUYỆN TẬP TẢ CẢNH - Cảnh ở địa phương em
Nội dung Text

  1. T p làm văn: LUY N T P T C NH ( C nh a phương em) I. M c tiêu, nhi m v : - Bi t l p dàn ý cho bài văn miêu t m t c nh p a phương. - Bi t chuy n m t ph n trong dàn ý ã l p thành m t o n văn hoàn ch nh (th hi n rõ i tương miêu t , trình t miêu t , nét c s c c a c nh, c m xúc c a ngư i t i v i c nh). II. dùng d y h c: - M t s tranh nh minh ho c nh p các mi n t nư c. - B ng ph tóm t t nh ng g i ý. - Bút d , 2 t gi y kh t. III. Các ho t ng d y- h c: Ho t ng giáo viên Ho t ng h c sinh
  2. 1. Ki m tra: (4’) 2. Bài m i: Ho t ng 1: Gi i thi u bài. (1') Ho t ng 2: Hư ng d n HS luy n t p. (28-29’) a) Hư ng d n HS l p dàn ý. (14-15’) - GV nêu yêu c u BT. - Cho HS làm bài. GV phát 2 t gi y kh to cho 2 HS - HS làm vi c cá làm bài. nhân. - 2 HS làm bài vào gi y. - Cho HS trình bày dàn ý. - L p nh n xét, b sung.
  3. - GV nh n xét, ch t l i. b) Cho HS vi t o n văn. (13-14’) - Cho 1 HS c yêu c u c a . - GV nh c l i yêu c u. - HS vi t o n văn. - Cho HS trình bày. - M t s HS vi t o n văn mình vi t. - L p nh n xét. - GV nh n xét, khen nh ng HS vi t t t. 3. C ng c , d n dò: (2’) - GV nh n xét ti t h c. - Chu n b bài ti p.
  4. Rút kinh nghi m : ......................................................................................................................................... .........................................................................................................................................
Đồng bộ tài khoản