Tập làm văn - LUYỆN TẬP TẢ CẢNH - Mưa rào

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
953
lượt xem
24
download

Tập làm văn - LUYỆN TẬP TẢ CẢNH - Mưa rào

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

- Trên cơ sở, phân tích nghệ thuật quan sát, chọn lọc chi tiết của nhà văn Tô Hoài qua bài văn mẫu “Mưa rào”, hiểu thế nào là quan sát và chọn lọc chi tiết trong một bài văn tả cảnh mưa. - Biết chuyển những điều quan sát được về một cơn mưa thành một dàn ý chi tiết, với các phần mục cụ thể, biết trình bày dàn ý đó trước các bạn rõ ràng, tự nhiên.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tập làm văn - LUYỆN TẬP TẢ CẢNH - Mưa rào

  1. T p làm văn : LUY N T P T C NH I. M c tiêu, nhi m v : - Trên cơ s , phân tích ngh thu t quan sát, ch n l c chi ti t c a nhà văn Tô Hoài qua bài văn m u “Mưa rào”, hi u th nào là quan sát và ch n l c chi ti t trong m t bài văn t c nh mưa. - Bi t chuy n nh ng i u quan sát ư c v m t cơn mưa thành m t dàn ý chi ti t, v i các ph n m c c th , bi t trình bày dàn ý ó trư c các b n rõ ràng, t nhiên. II. dùng d y h c: - Nh ng ghi chép c a HS khi quan sát m t cơn mưa. - Bút d , 3 t gi y kh to. III. Các ho t ng d y h c: Ho t ng giáo viên Ho t ng h c sinh
  2. 1. n nh: 2. Ki m tra: - B ng th ng kê c a ti t T p làm văn - GV ch m 3 v . - GV ki m tra v - GV nh n xét chung. 3. Bài m i: Ho t ng 1: Gi i thi u bài. Ho t ng 2: Luy n t p (28’) M c tiêu: HS tr l i các câu h i v bài “Mưa rào”. Cách ti n hành:
  3. a) Hư ng d n HS làm bài t p 1. - GV cho HS c yêu c u và giao vi c. Cho HS c bài và tr l i 4 câu h i.(SGK) - Cho HS làm vi c. - Cho HS trình bày k t qu bài làm. - M t s HS phát bi u. - Nh n xét. - GV nh n xét, ch t ý. b) Hư ng d n HS làm bài t p 3 (15’) - GV cho HS c yêu c u và giao vi c.
  4. Các em ã quan sát và ghi l i v m t cơn mưa. D a vào nh ng quan sát ã có, em hãy chuy n thành dàn bài chi ti t. - Cho HS làm bài. - HS c to bài ghi quan sát c a mình v cơn mưa. - GV phát gi y, bút d cho 3 nhóm. - Cho HS trình bày k t qu . - i di n 3 nhóm dán k t qu . - L p nh n xét. - GV nh n xét. Ho t ng 3:C ng c , d n dò.(2’) - GV nh n xét ti t h c. - HS v nhà hoàn ch nh dàn ý.
  5. - c trư c và chu n b bài sau. Rút kinh nghi m : ......................................................................................................................................... .........................................................................................................................................
Đồng bộ tài khoản