Tập làm văn Luyện tập tả cảnh (tt)

Chia sẻ: Mucnuong Sate | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
101
lượt xem
4
download

Tập làm văn Luyện tập tả cảnh (tt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

1. Kiến thức: Từ kết quả quan sát cảnh trường học của mình, học sinh biết lập dàn ý chi tiết cho bài văn tả ngôi trường. 2. Kĩ năng: Biết chuyển một phần của dàn ý thành đoạn văn miêu tả hoàn chỉnh . 3. Thái độ: Giáo dục học sinh lòng yêu quý cảnh vật xung quanh và say mê sáng tạo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tập làm văn Luyện tập tả cảnh (tt)

  1. TAÄP LAØM VAÊN LUYEÄN TAÄP TAÛ CAÛNH I. Muïc tieâu: 1. Kieán thöùc: Töø keát quaû quan saùt caûnh tröôøng hoïc cuûa mình, hoïc sinh bieát laäp daøn yù chi tieát cho baøi vaên taû ngoâi tröôøng. 2. Kó naêng: Bieát chuyeån moät phaàn cuûa daøn yù thaønh ñoaïn vaên mieâu taû hoaøn chænh . 3. Thaùi ñoä: Giaùo duïc hoïc sinh loøng yeâu quyù caûnh vaät xung quanh vaø say meâ saùng taïo. II. Chuaån bò: - Thaày: Giaáy khoå to, buùt daï - Troø: Nhöõng ghi cheùp cuûa hoïc sinh ñaõ coù khi quan saùt tröôøng hoïc.
  2. III. Caùc hoaït ñoäng: T HOAÏT ÑOÄNG DẠY HOAÏT ÑOÄNG HOÏC G 1’ 1. Khôûi ñoäng: - Haùt 4’ 2. Baøi cuõ: - Giaùo vieân kieåm tra baøi - 2 hoïc sinh ñoïc laïi keát quaû chuaån bò cuûa hoïc sinh quan saùt taû caûnh tröôøng hoïc  Giaùo vieân nhaän xeùt 1’ 3. Giôùi thieäu baøi môùi: 33’ 4. Phaùt trieån caùc hoaït ñoäng: 14’ * Hoaït ñoäng 1: Luyện tập - Hoaït ñoäng caù nhaân viết dàn ý văn tả cảnh Mục tiêu: Höôùng daãn hoïc
  3. sinh töï laäp daøn yù chi tieát cuûa baøi vaên taû ngoâi tröôøng Phöông phaùp: Buùt ñaøm  Baøi 1: - 1 hoïc sinh ñoïc yeâu caàu baøi 1 - Hoïc sinh trình baøy nhöõng ñieàu em ñaõ quan saùt ñöôïc - Giaùo vieân phaùt giaáy, buùt - Hoïc sinh laøm vieäc caù daï nhaân - Giaùo vieân theo doõi, giuùp - Hoïc sinh töï laäp daøn yù chi ñôõ hoïc sinh yeáu tieát  Giaùo vieân nhaän xeùt, boå - Hoïc sinh trình baøy treân sung ñeå hoaøn chænh daøn yù baûng lôùp cuûa hoïc sinh - Hoïc sinh caû lôùp boå sung 14’ * Hoaït ñoäng 2: Thực hành - Hoaït ñoäng nhoùm ñoâi
  4. Mục tiêu: Höôùng daãn hoïc sinh bieát chuyeån moät phaàn cuûa daøn yù chi tieát thaønh moät ñoaïn vaên hoaøn chænh. Phöông phaùp: Buùt ñaøm  Baøi 2: - Neân choïn vieát phaàn thaân baøi (thaân baøi coù chia thaønh töøng phaàn nhoû) - 2 hoïc sinh ñoïc baøi tham khaûo - 1, 2 hoïc sinh neâu phaàn maø em choïn ôû thaân baøi ñeå vieát thaønh ñoaïn vaên hoaøn chænh ( laøm nhaùp ) - Hoïc sinh laàn löôït ñoïc leân ñoaïn vaên ñaõ hoaøn chænh
  5. - Giaùo vieân gôïi yù hoïc sinh - Caû lôùp nhaän xeùt choïn : + Vieát vaên taû caûnh saân tröôøng vôùi coät côø, nhöõng saùng chaøo côø, giôø ra chôi, taäp theå duïc giöõa giôø. + Vieát ñoaïn vaên taû caùc toøa nhaø vaø phoøng hoïc. + Vieát ñoaïn vaên taû vöôøn tröôøng vaø saân chôi - Chaám ñieåm, ñaùnh giaù 5’ * Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá - Hoaït ñoäng lôùp Phöông phaùp: Thi ñua - Ñaùnh giaù - Bình choïn ñoaïn vaên hay 1’ 5. Toång keát - daën doø:
  6. - Xem laïi caùc vaên ñaõ hoïc - Chuaån bò tieát kieåm tra vieát - Nhaän xeùt tieát hoïc
Đồng bộ tài khoản