TẬP LÀM VĂN LUYỆN TẬP THUYẾT TRÌNH TRANH LUẬN ( tiếp theo)

Chia sẻ: muchapgung

1. Kiến thức: Biết dựa vào ý kiến của một nhân vật trong mẩu chuyện (có nội dung tranh luận) để mở rộng lý lẽ dẫn chứng thuyết trình tranh luận với các bạn về vấn đề môi trường gần gũi với các bạn. 2. Kĩ năng: Bước đầu trình bày ý kiến của mình một cách rõ ràng có khả năng thuyết phục mọi người thấy rõ sự cần thiết có cả trăng và đèn tượng trưng cho bài ca dao: “Đèn khoe đèn tỏ hơn trăng …” 3. Thái độ: Giáo dục học sinh biết vận dụng...

Nội dung Text: TẬP LÀM VĂN LUYỆN TẬP THUYẾT TRÌNH TRANH LUẬN ( tiếp theo)

TẬP LÀM VĂN

LUYỆN TẬP THUYẾT TRÌNH TRANH
LUẬN ( tiếp theo)


I. Mục tiêu:

1. Kiến thức: Biết dựa vào ý kiến của một nhân vật trong mẩu
chuyện (có nội dung tranh luận) để mở rộng lý lẽ dẫn chứng
thuyết trình tranh luận với các bạn về vấn đề môi trường gần
gũi với các bạn.

2. Kĩ năng: Bước đầu trình bày ý kiến của mình một cách rõ
ràng có khả năng thuyết phục mọi người thấy rõ sự cần thiết có
cả trăng và đèn tượng trưng cho bài ca dao: “Đèn khoe đèn tỏ
hơn trăng …”

3. Thái độ: Giáo dục học sinh biết vận dụng lý lẽ và hiểu
biết để thuyết trình, tranh luận một cách rõ ràng, có sức
thuyết phục .

II. Chuẩn bị:

+ GV: Bảng phụ để HS thực hiện BT1
+ HS: Giấy khổ A 4.

III. Các hoạt động:TG HOẠT ĐỘNG DẠY HOẠT ĐỘNG HỌC

1’ 1. Khởi động: - Hát
4’ 2. Bài cũ:

- HS làm lại BT 3, tiết - HS trả lời miệng
1’ TLV trước

3. Giới thiệu bài mới: Hoạt động nhóm.
Luyện tập thuyết trình
tranh luận (tt )
34’
4. Phát triển các hoạt
12’
động:

 Hoạt động 1: Hướng
dẫn học sinh biết dựa vào
ý kiến của một nhân vật
trong mẫu chuyện (có nội
dung tranh luận) để mở
rộng lý lẽ dẫn chứng - 1 học sinh đọc yêu cầu
thuyết trình tranh luận với bài 1.
các bạn về vấn đề môi
- Cả lớp đọc thầm.
trường gần gũi với các
bạn.

Mục tiêu: Rèn cho HS
biết cách bảo vệ những lí - Đất , Nước, Không khí,

lẽ của mình Ánh sáng.

Phương pháp: Thảo luận - Cái gì cần nhất cho cây
nhóm, đàm thoại. xanh.

* Bài 1: - Ai cũng cho mình là
quan trọng.

- Yêu cầu học sinh nêu - Cả 4 đều quan trọng,

thuyết trình tranh luận là thiếu 1 trong 4, cây xanh

gì? không phát triển được.

+ Truyện có những nhân - Tổ chức nhóm: Mỗi em
vật nào? đóng một vai (Suy nghĩ,
mở rộng, phát triển lý lẽ
và dẫn chứng ghi vào vở
+ Vấn đề tranh luận là gì?
+ Ý kiến của từng nhân nháp  tranh luận.
vật?
- Mỗi nhóm thực hiện mỗi
+ Ý kiến của em như thế nhân vật diễn đạt đúng
nào? phần tranh luận của mình
(Có thể phản bác ý kiến
của nhân vật khác) 
thuyết trình.
+ Treo bảng ghi ý kiến
của từng nhân vật - Cả lớp nhận xét: thuyết
18’
trình: tự nhiên, sôi nổi –
sức thuyết phục.

Hoạt động nhóm, lớp.
- Giáo viên chốt lại. Hoạt động 2: Hướng
dẫn học sinh bước đầu
trình bày ý kiến của mình
một cách rõ ràng có khả - Học sinh đọc yêu cầu đề
năng thuyết phục mọi bài.
người thấy rõ sự cần thiết
- Cả lớp đọc thầm.
có cả trăng và đèn tượng
trưng cho bài ca dao: - Học sinh trình bày

“Đèn khoe đèn tỏ hơn thuyết trình ý kiến của

trăng…”. mình một cách khách
quan để khôi phục sự cần
Phương pháp: Thuyết
thiết của cả trăng và đèn.
trình.
7’
- Trong quá trình thuyết
* Bài 2:
trình nên đưa ra lý lẽ: Nếu
• Gợi ý: Học sinh cần chú
chỉ có trăng thì chuyện gì
ý nội dung thuyết trình
sẽ xảy ra – hay chỉ có ánh
hơn là tranh luận.
1’ sáng đèn thì nhân loại có
• Nêu tình huống.
cuộc sống như thế nào? Vì
sao cả hai đều cần?

Hoạt động lớp.


 Hoạt động 3: Củng cố. - Mỗi dãy đưa một ý kiến
Phương pháp: Thi đua. thuyết phục để bảo vệ

- Thi đua tranh luận: “Học quan điểm.
thầy không tày học bạn.”

5. Tổng kết - dặn dò:

- Khen ngợi những bạn
nói năng lưu loát.

- Chuẩn bị: “On tập”.

- Nhận xét tiết học.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản