Tập làm văn - MỞ BÀI TRONG VĂN KỂ CHUYỆN

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
497
lượt xem
31
download

Tập làm văn - MỞ BÀI TRONG VĂN KỂ CHUYỆN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

- Hiểu được thế nào là mở bài trực tiếp hay gián tiếp trong bài văn kể chuyện. - Biết viết mở đầu bài văn kể chuyện theo 2 cách: gián tiếp và trực tiếp. - Vào bài 1 cách tự nhiên, lời văn sinh động, dùng từ hay.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tập làm văn - MỞ BÀI TRONG VĂN KỂ CHUYỆN

  1. T p Làm Văn M BÀI TRONG VĂN K CHUY N I. M C TIÊU: - Hi u ư c th nào là m bài tr c ti p hay gián ti p trong bài văn k chuy n. - Bi t vi t m u bài văn k chuy n theo 2 cách: gián ti p và tr c ti p. - Vào bài 1 cách t nhiên, l i văn sinh ng, dùng t hay. II. DÙNG D Y H C: - B ng ph vi t s n m bài tr c ti p và gián ti p truy n "Rùa và Th " III. CÁC HO T NG D Y VÀ H C: Ho t ng c a giáo viên Ho t ng c a h c sinh A. Ki m tra bài cũ - H c sinh th c hành trao i v i ngư i - H c sinh th c hi n thân v m t ngư i có ngh l c, có ý chí
  2. vươn lên trong cu c s ng B. Bài m i 1. GT: nêu m c ích, yêu c u 2. Tìm hi u ví d CH: Em bi t gì qua b c tranh này? - ây là câu chuy n "Rùa và Th " - Bài 1, 2 + G i 2 h c sinh n i nhau c truy n - H c sinh ti p n i Tìm o n m bài trong truy n - HS 1: "Tr i mùa ..... ư ng ó" HS 2: "Rùa không .... trư c nó" G i h c sinh c o n m bài tìm ư c + MB: "Tr i .... t p ch y" - Bài 3: + G i h c sinh c n i dung: Trao i nhóm. Treo b ng ph ghi s n 2 MB (BT2 & BT3)
  3. - G i h c sinh phát bi u và b sung - Cách MB BT3 không k ngay vào s vi c rùa ang t p ch y mà nói chuy n rùa th ng th . Cách MB th 1: K ngay vào s vi c u tiên c a câu chuy n là MB tr c ti p Cách MB th 2: là gián ti p nói chuy n khác d n vào truy n mình nh k . CH: Th nào là MB tr c ti p, m bài - H c sinh tr l i gián ti p? 3. Ghi nh Yêu c u h c sinh c ghi nh 4. Luy n t p - Bài 1 - G i 4 h c sinh c n i ti p -L p c th m Cách a: MB tr c ti p (k ngay vào s vi c m u câu chuy n) Cách b, c, d: MB gián ti p (nói chuy n - 1 h c sinh k m u câu chuy n
  4. khác d n vào câu chuy n nh k ) - Bài 2: H c sinh c n i dung BT2 -L p c th m Truy n "Hai bàn tay" + Truy n MB theo cách tr c ti p - k ngay vào s vi c m u câu chuy n - Bài 3: -H c sinh có th m u câu chuy n - H c sinh trao i, vi t l i MB gián theo các MB gián ti p b ng l i c a ti p ngư i k chuy n ho c l i c a các bác Lê - Giáo viên nh n xét, cho i m 3. C ng c , d n dò: - Nh n xét ti t h c - V nhà làm BT3 vào v
Đồng bộ tài khoản