Tập làm văn - MỞ BÀI TRONG VĂN KỂ CHUYỆN

Chia sẻ: fordec

- Hiểu được thế nào là mở bài trực tiếp hay gián tiếp trong bài văn kể chuyện. - Biết viết mở đầu bài văn kể chuyện theo 2 cách: gián tiếp và trực tiếp. - Vào bài 1 cách tự nhiên, lời văn sinh động, dùng từ hay.

Nội dung Text: Tập làm văn - MỞ BÀI TRONG VĂN KỂ CHUYỆN

T p Làm Văn

M BÀI TRONG VĂN K CHUY N
I. M C TIÊU:

- Hi u ư c th nào là m bài tr c ti p hay gián ti p trong bài văn k
chuy n.

- Bi t vi t m u bài văn k chuy n theo 2 cách: gián ti p và tr c ti p.

- Vào bài 1 cách t nhiên, l i văn sinh ng, dùng t hay.

II. DÙNG D Y H C:

- B ng ph vi t s n m bài tr c ti p và gián ti p truy n "Rùa và Th "

III. CÁC HO T NG D Y VÀ H C:
Ho t ng c a giáo viên Ho t ng c a h c sinh


A. Ki m tra bài cũ


- H c sinh th c hành trao i v i ngư i - H c sinh th c hi n
thân v m t ngư i có ngh l c, có ý chí
vươn lên trong cu c s ng


B. Bài m i


1. GT: nêu m c ích, yêu c u


2. Tìm hi u ví d


CH: Em bi t gì qua b c tranh này? - ây là câu chuy n "Rùa và Th "


- Bài 1, 2


+ G i 2 h c sinh n i nhau c truy n - H c sinh ti p n i

Tìm o n m bài trong truy n - HS 1: "Tr i mùa ..... ư ng ó"

HS 2: "Rùa không .... trư c nó"


G i h c sinh c o n m bài tìm ư c + MB: "Tr i .... t p ch y"


- Bài 3:


+ G i h c sinh c n i dung: Trao i
nhóm. Treo b ng ph ghi s n 2 MB
(BT2 & BT3)
- G i h c sinh phát bi u và b sung - Cách MB BT3 không k ngay vào s
vi c rùa ang t p ch y mà nói chuy n
rùa th ng th .


Cách MB th 1: K ngay vào s vi c
u tiên c a câu chuy n là MB tr c ti p

Cách MB th 2: là gián ti p nói chuy n
khác d n vào truy n mình nh k .


CH: Th nào là MB tr c ti p, m bài - H c sinh tr l i
gián ti p?


3. Ghi nh

Yêu c u h c sinh c ghi nh


4. Luy n t p

- Bài 1


- G i 4 h c sinh c n i ti p -L p c th m

Cách a: MB tr c ti p (k ngay vào s
vi c m u câu chuy n)


Cách b, c, d: MB gián ti p (nói chuy n - 1 h c sinh k m u câu chuy n
khác d n vào câu chuy n nh k )


- Bài 2:


H c sinh c n i dung BT2 -L p c th m


Truy n "Hai bàn tay"


+ Truy n MB theo cách tr c ti p - k
ngay vào s vi c m u câu chuy n


- Bài 3:

-H c sinh có th m u câu chuy n - H c sinh trao i, vi t l i MB gián
theo các MB gián ti p b ng l i c a ti p
ngư i k chuy n ho c l i c a các bác- Giáo viên nh n xét, cho i m


3. C ng c , d n dò:


- Nh n xét ti t h c


- V nhà làm BT3 vào v
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản