Tập làm văn - ÔN CUỐI HỌC KÌ I

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
161
lượt xem
6
download

Tập làm văn - ÔN CUỐI HỌC KÌ I

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

- Kiểm tra lấy điểm Tập đọc của HS (kĩ năng đọc thành tiếng). - Biết lập bảng thống kê liên quan đến nội dung các bài Tập đọc thuộc chủ điểm Giữ lấy màu xanh. - Biết nhận xét về nhân vật trong bài đọc. Nêu dẫn chứng minh hoạ cho dẫn chứng đó.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tập làm văn - ÔN CUỐI HỌC KÌ I

  1. ÔN CU I H C KÌ I I. M c tiêu, nhi m v : - Ki m tra l y i m T p c c a HS (kĩ năng c thành ti ng). - Bi t l p b ng th ng kê liên quan n n i dung các bài T p c thu c ch i m Gi l y màu xanh. - Bi t nh n xét v nhân v t trong bài c. Nêu d n ch ng minh ho cho d n ch ng ó. II. dùng d y h c: - Băng dính, bút d và gi y kh to cho các nhóm trình bày BT 2. III. Các ho t ng d y- h c: Ho t ng giáo viên Ho t ng h c sinh 1. Gi i thi u bài: (1’)
  2. 2. Ki m tra T p c: (16’) a) S lư ng ki m tra: kho ng 1/3 HS trong l p. b) T ch c ki m tra: - GV g i t ng HS lên b c thăm. - Cho HS c + tr l i câu h i. - GV cho i m. 3. L p b ng th ng kê: (10’) - Cho HS c yêu c u và giao vi c. - Cho HS làm bài. - GV chia l p thành 5 ho c 6 nhóm và phát - Các nhóm làm bài phi u cho HS làm bài. vào phi u.
  3. - Cho HS làm bài + trình bày k t qu . - GV nh n xét, ch t l i. 4. Nêu nh n xét v nhân v t: (8’) - Cho HS c yêu c u và giao vi c. - Cho HS làm bài + trình bày k t qu . - HS làm bài cá nhân. - GV nh n xét, ch t l i. 5. C ng c , d n dò: (2’) - GV nh n xét ti t h c. - Yêu c u HS v nhà luy n c thêm. Rút kinh nghi m : .........................................................................................................................................
  4. ......................................................................................................................................... .........................................................................................................................................
Đồng bộ tài khoản