Tập làm văn - ÔN LUYỆN VỀ VIẾT ĐƠN

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
104
lượt xem
11
download

Tập làm văn - ÔN LUYỆN VỀ VIẾT ĐƠN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

- Hệ thống lại được những kiến thức đã họ về viết đơn: quy cách trình bày một lá đơn, những nội dung cơ bản của một lá đơn. - Thực hành viết một lá đơn không có mẫu in sẵn, đúng thể thức, ngắn gọn, rõ ràng, thể hiện đầy đủ các nội dung cần thiết. Biết điền những nội dung cần thiết vào một lá đơn có mẫu in sẵn.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tập làm văn - ÔN LUYỆN VỀ VIẾT ĐƠN

  1. T p làm văn: ÔN LUY N V VI T ƠN I. M c tiêu, nhi m v : - H th ng l i ư c nh ng ki n th c ã h v vi t ơn: quy cách trình bày m t lá ơn, nh ng n i dung cơ b n c a m t lá ơn. - Th c hành vi t m t lá ơn không có m u in s n, úng th th c, ng n g n, rõ ràng, th hi n y các n i dung c n thi t. Bi t i n nh ng n i dung c n thi t vào m t lá ơn có m u in s n. II. dùng d y h c: - B ng ph vi t s n m u ơn c a BT 1. - Phi u phô tô m u ơn c a BT 1. III. Các ho t ng d y- h c: Ho t ng giáo viên Ho t ng h c sinh 1. Ki m tra: (4')
  2. 2. Bài m i: Ho t ng 1: Gi i thi u bài. (1') Ho t ng 2: Làm bài t p. (30’) a) Hư ng d n HS làm BT 1. (10’) - Cho HS c yêu c u và giao vi c. - Cho HS làm bài. - GV ưa b ng ph vi t s n m u ơn và phi u ã phô tô m u ơn cho HS. - Cho HS làm bài + trình bày k t qu . - 1 HS lên làm trên b ng ph . - GV nh n xét, khen nh ng HS bi t vi t m t lá ơn có m u in s n.
  3. b) Hư ng d n HS làm BT 2. (20’) - Cho HS c yêu c u và giao vi c. - Cho HS làm bài + trình bày. - HS làm bài cá nhân. - GV nh n xét, khen nh ng HS bi t vi t úng 1 lá ơn. 3. C ng c , d n dò: (2') - GV nh n xét ti t h c. - Chu n b bài ti p. Rút kinh nghi m : ......................................................................................................................................... .........................................................................................................................................
Đồng bộ tài khoản