Tập làm văn - ÔN TẬP VÀ KIỂM TRA (Tiết 5)

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:14

0
74
lượt xem
5
download

Tập làm văn - ÔN TẬP VÀ KIỂM TRA (Tiết 5)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

- Ôn lại nội dung và cách đọc thể loại kịch qua đoạn trích vở kịch Lòng dân; Phân vai, tập diễn một cảnh của vở kịch. - Biết đọc diễn cảm các bài văn theo phong cách chính luận; đọc rõ ràng, rành mạch bảng thống kể, các số liệu trong bài văn.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tập làm văn - ÔN TẬP VÀ KIỂM TRA (Tiết 5)

 1. ÔN T P VÀ KI M TRA Ti t 5 I. M c tiêu, nhi m v : - Ôn l i n i dung và cách c th lo i k ch qua o n trích v k ch Lòng dân; Phân vai, t p di n m t c nh c a v k ch. - Bi t c di n c m các bài văn theo phong cách chính lu n; c rõ ràng, rành m ch b ng th ng k , các s li u trong bài văn. II. dùng d y h c: - M t s trang ph c, oc ơn gi n HS t p di n k ch l p v Lòng dân. - B ng th ng k s ti n sĩ qua các tri u i trong bài Nghìn năm văn hi n (chép trên b ng ph ). III. Các ho t ng d y- h c:
 2. Ho t ng giáo viên Ho t ng h c sinh 1. Gi i thi u bài. (1’) 2. Hư ng d n ôn t p. (32-33’) a) Hư ng d n HS làm BT 1. (3’) - Cho HS c yêu c u và giao vi c. - 1 HS c, c l p l ng nghe. b) Hư ng d n HS làm BT 2. (20’) - Cho HS c yêu c u và giao vi c. - Cho HS làm bài. - HS làm vi c theo nhóm. - Cho HS trình bày tên nhân v t và tính cách c a nhân v t.
 3. - GV nh n xét, ch t l i. - Cho HS t p di n. - Các nhóm t phân vai t p di n trong nhóm. - GV ch n nhóm di n t t nh t lên di n - L p nh n xét. trư c l p. c) Hư ng d n HS làm BT 3. (9’) - Cho HS c yêu c u và giao vi c. - Cho HS c o n văn minh ho . - GV nh n xét. 3. C ng c , d n dò: (2') - GV nh n xét ti t h c. - Yêu c u HS v nhà ti p t c luy n c bài
 4. văn chính lu n. - Chu n b trang ph c, oc t p di n 2 c nh c a v k ch Lòng dân. Rút kinh nghi m : ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... .........................................................................................................................................
 5. ÔN T P VÀ KI M TRA Ti t 6 I. M c tiêu, nhi m v : - N m ư c nh ng ki n th c cơ b n v nghĩa c a t (t ng nghĩa, t trái nghĩa, t ng âm, t nhi u nghĩa). - Bi t v n d ng ki n th c ã h c v nghĩa c a t gi i quy t các bài t p nh m trau d i kĩ năng dùng t , t câu và m r ng v n t . II. dùng d y h c: - Bút d , m t s t phi u kh to k s n b ng phân lo i nghĩa c a t HS làm vi c theo nhóm. - B ng ph vi t s n o n văn HS luy n t p BT 2. - M t vài trang t i n phô tô. III. Các ho t ng d y- h c: Ho t ng giáo viên Ho t ng h c sinh
 6. 1. Gi i thi u bài. (1’) 2. Hư ng d n ôn t p. a) Hư ng d n HS làm BT 1. - Cho HS c yêu c u và giao vi c. - Cho HS làm bài. - HS làm vi c cá nhân. - Cho HS trình bày k t qu . - GV nh n xét, ch t l i. b) Hư ng d n HS làm BT 2. ( Cách ti n hành như BT 1) c) Hư ng d n HS làm BT 4.
 7. (Cách ti n hành như BT1) d) Hư ng d n HS làm BT 5. - Cho HS c yêu c u và giao vi c. - Cho HS làm bài. - HS t câu. - Cho HS trình bày. - L p nh n xét. - GV nh n xét. 3. C ng c , d n dò: (2') - GV nh n xét ti t h c. - Yêu c u HS v nhà làm vào v các BT 4, 5, chu n b cho 2 ti t ki m tra vi t gi a HKI. Rút kinh nghi m :
 8. ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... .........................................................................................................................................
 9. Ti t 7 BÀI LUY N T P I. M c tiêu, nhi m v : - HS hi u ư c n i dung bài thơ: miêu t m n non trong th i kh c chuy n mùa kì di u c a thiên nhiên. - Bi t d a vào n i dung bài thơ ch n ư c câu tr l i úng. - N m ư c nghĩa c a t , t lo i. II. dùng d y h c: - B ng ph chép bài thơ. - Các phi u phô tô các bài t p. III. Các ho t ng d y- h c: Ho t ng giáo viên Ho t ng h c sinh 1. Gi i thi u bài. (1’)
 10. 2. c th m. (4’) - Cho HS c th m bài thơ. 3. Làm BT. (29-30’) a) Hư ng d n HS làm BT 1. (3’) - Cho HS c yêu c u và giao vi c. - Cho HS làm bài. - HS dùng vi t chì khoanh tròn ch a, b, c ho c d câu úng. - Cho HS trình bày k t qu . - GV nh n xét, ch t l i. b) Hư ng d n HS làm BT 2. (3’) (Cách ti n hành như BT 1)
 11. c) Hư ng d n HS làm các BT 3 → BT 10. 4. C ng c , d n dò: (2’) - GV nh n xét ti t h c. - Yêu c u HS v làm và ghi l i các bài t p ã làm l p vào v . Rút kinh nghi m : ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... .........................................................................................................................................
 12. Ti t 8 BÀI LUY N T P I. M c tiêu, nhi m v : - HS bi t vi t m t bài văn hoàn ch nh v t c nh- t ngôi trư ng ã g n bó v i em trong nhi u năm. - HS th y yêu hơn, g n bó hơn v i trư ng l p, b n bè, th y cô… II. dùng d y h c: - B ng ph ghi dàn ý chung v bài văn t c nh. III. Các ho t ng d y- h c: Ho t ng giáo viên Ho t ng h c sinh 1. Gi i thi u bài. (1’) 2. Hư ng d n. (5’)
 13. - GV ghi lên b ng, g ch dư i nh ng t ng quan tr ng. bài: Hãy t ngôi trư ng thân yêu ã g n bó v i em trong nhi u năm qua. - GV treo b ng ph ghi s n dàn ý lên b ng. 3. HS làm bài. (27-28’) 4. C ng c , d n dò: (2’) - GV nh n xét ti t h c. - D n HS v nhà chu n b bài cho ti t h c tu n 11. Rút kinh nghi m : .........................................................................................................................................
 14. .........................................................................................................................................
Đồng bộ tài khoản