Tập làmm văn 4 - MIÊU TẢ ĐỒ VẬT (Kiểm tra 1 tiết)

Chia sẻ: grandic

Học sinh thực hành viết hoàn chỉnh một bài văn miêu tả đồ vật sau giai đoạn học về văn miêu tả đồ vật - bài viết đúng với yêu cầu của đề, có đủ ba phần (mở bài, thân bài, kết bài), diễn đạt thành câu, bài văn sinh động tự nhiên.

Nội dung Text: Tập làmm văn 4 - MIÊU TẢ ĐỒ VẬT (Kiểm tra 1 tiết)

Môn : T p làm văn (Ti t 39)
Tên bài d y : MIÊU T V T
(Ki m tra 1 ti t)

I. M C TIÊU :

H c sinh th c hành vi t hoàn ch nh m t bài văn miêu t v t sau giai
o n h c v văn miêu t v t - bài vi t úng v i yêu c u c a , có ba ph n
(m bài, thân bài, k t bài), di n t thành câu, bài văn sinh ng t nhiên.II. CHU N B :

- Giáo viên : - T ghi s n 3 văn - Tranh minh ho m t s v t - B ng
l p vi t s n dàn ý c a bài văn t v t.

-

III. HO T NG D Y H C :
Ti n trình Phương pháp d y h c

d yh c Ho t ng c a Th y Ho t ng c a trò

I. Bài cũ : Dàn bài văn t v t có m y ph n ?

- Ph n m bài này nói gì ? (gi i thi u v tt ) -HS d a vào dàn ý
- Ph n thân bài t gì ? (T bao quát vi t b ng tr l i
t c i m n i b t ...)

- bài văn sinh ng, khi t c n k t h p ý gì ?
(tình c m, thái c a ngư i vi t)

- K t lu n nêu ý gì ? (c m nghĩ)

II. Giáo viên dán lên b ng :

- Em hãy ch n m t trong ba sau :
-1 h c sinh c
1 : Hãy t m t v t mà em yêu thích nh t
-1 h c sinh khác
trư ng. Chú ý m bài theo cách gián ti p
cl i
2 : Hãy t m t v t g n g i nh t v i em
nhà chú ý m bài theo cách gián ti p
-C l p suy nghĩ
3 : Hãy t m t chơi mà em thích nh t chú ý
m bài theo cách gián ti p -Cá nhân t ch n

III. Nh c nh h c sinh :

- D a vào dàn bài chung, các em l p dàn ý nên
nháp trư c khi vi t vào gi y

- Em có th tham kh o nh ng bài văn em ã làm
trư c ó có ý d i dào

- Chú ý ch m ng t câu úng, tránh l p t , l i l
t nhiên, tránh li t kê
-H c sinh nghe
-Trình bày bài s ch, ch p

IV. H c sinh làm bài :
-H c sinh làm bài
V. Thu bài :

D n dò chu n b bài “Luy n t p gi i thi u a
phương”, quan sát ph phư ng nơi mình s ng, -N p bài
gi i thi u ư c v nh ng i m i ó.
-Nghe giáo viên
d n dò
Môn : a lý (Ti t )

HO T NG S N XU T C A NGƯ I DÂN NG B NG NAM B
(tt)

I. M C TIÊU :

1. Ki n th c : H c xong bài này, h c sinh bi t ng b ng Nam B là nơi
có s n xu t công nghi p phát tri n m nh nh t c a t nư c

2. Kĩ năng : Nêu m t s d n ch ng cho c i m trên và nguyên nhân c a
nó, ch n i trên sông là m t nét c áo c a mi n tây Nam B

3. Thái : Khai thác ki n th c t tranh, nh, b ng th ng kê, b n .

II. CHU N B :

- Giáo viên : B ng công nghi p Vi t Nam

- H c sinh : Tranh nh v s n xu t công nghi p, ch n i trên sông ng
b ng Nam B .

III. HO T NG D Y H C :


Ti n trình Phương pháp d y h c

d yh c Ho t ng c a Th y Ho t ng c a trò

I. Ki m tra bài cũ :
-2 h c sinh lên b ng hoàn thi n hai n i dung sơ -2 h c sinh lên
S n nuôi,
sau : xu t và ánh b tb ng hoàn thi n
xu t xu t kh u
1/ b ng Nam B
ng kh u nhi u lo G t lúa
i tu t lúa
g o trái thu s n
cây như tôm phơi lúa xay
hùm, cáxát g o óng bao
Ho t ng nông nghi p Ho t ng ngư nghi p ba sa
2/
xu t kh u
II. Bài m i :

Ho t ng 1 : Vùng công nghi p phát tri n m nh
nh t nư c ta

- Giáo viên cho h c sinh th o lu n nhóm; tìm hi u
- i di n nhóm
SGK
trình bày b ng
TT
-Các nhóm nh n
1.Ngày công nghi p
xét, b sung
2.S n ph m chính
-3-4 h c sinh trình
3.Thu n l i do bày các n i dung
ki n th c ư c h c

- Xu ng, ghe

- 3 4 h c sinh
trình bày trư c l p
-D um

- Sông

- Ch bi n

- Vùng công nghi p-Giáo viên nh n xét

-T ng h p các ý ki n c a h c sinh

-K t lu n

-o t ng 2 : Ch n i trên sông

-Yêu c u h c sinh nh c l i phương ti n giao
thông i l i ch y u c a ngư i dân Nam B

-H i : Các ho t ng mua bán, trao i c a ngư i
dân thư ng di n ra âu ?

- Giáo viên gi i thi u : Ch n i (m t nét văn hoá
c trưng c a ngư i ng b ng Nam B cho h c
sinh quan sát tranh).

- Yêu c u th o lu n nhóm ôi, mô t ho t ng
mua bán tr o i ch n i trên sông c a ngư i
dân

- Nh n xét câu tr l i c a h c sinh

- K t lu n

Ho t ng 3 : Trò chơi ô ch
- Ph bi n lu t chơi

- H c sinh c l p gi i ô ch

- N i dung các ô ch :

1. G m 5 ch cái : ây là khoáng s n ư c khai
thác ch y u ng b ng Nam B

2. G m 4 ch cái : nét văn hoá c áo c a ngư i
dân Nam B thư ng di n ra ây

3. G m 7 ch cái : ây là m t ho t ng s n xu t
c a ngư i dân i v i lương th c th c ph m em
l i hi u qu l n

4. ng b ng Nam B ư c m nh danh là .....
phát tri n nh t nư c ta (14 ch cái).

III. D n dò :

- V nhà ôn l i n i dung ki n th c v a h c

- Chu n b bài : Thành ph H Chí Minh
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản